CU Radio Logo
FM 101.5 MHz คลื่นความรู้สู่ประชาชน
วันที่ 15 ธันวาคม 2560
สมัครสมาชิกใหม่ Sign Up for CU Radio's Member ลืมรหัสผ่าน Forgot Password แก้ไขข้อมูลส่วนตัว Edit Personal Details in Your Profile
กลับสู่หน้าหลัก Back to Home
รับฟังรายการสด Live Radio
รับฟังรายการย้อนหลัง Radio on Demand
ติดต่อเรา Contact Us
Login Button
จากวิสัยทัศน์ สู่พันธกิจ
มุ่งมั่น พัฒนาต่อเนื่อง สู่เป้าหมายที่ชัดเจน
พ.ศ. 2551 คณะกรรมการบริหารสถานี ยังคงยืนยันสนับสนุนให้ วิทยุจุฬาฯเติบโต พัฒนา และก้าวหน้าอย่างมีเป้าหมายที่ชัดเจนเหมาะสมสอดคล้องกับการทำหน้าที่สื่อมวลชน และจำเป็นต้องขยายขอบเขตให้มีความเป็นมืออาชีพเพิ่มมากขึ้น ตามกระแสความเปลี่ยนแปลงต่างๆที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยกำหนดเป็นนโยบายให้วิทยุจุฬาฯเป็นสื่อมวลชนด้านการศึกษาที่มีภารกิจมากขึ้นกว่าการเป็นสถานีวิทยุกระจายเสียงทั่วไป คือมุ่งเป้าหมายการพัฒนาไปสู่การเป็นผู้นำเพื่อยกระดับคุณภาพทางด้านการสื่อสารที่ดีแก่สังคม ซึ่งสะท้อนผ่านวิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ พันธกิจ และภารกิจต่างๆ ดังนี้
วิสัยทัศน์ (Vision)

เป็นสื่อวิทยุกระจายเสียงที่ให้บริการสาธารณะเพื่อการศึกษาที่ทันสมัยและมีคุณภาพ แสดงบทบาทเป็นสถานีวิทยุสถาบันการศึกษาที่เสริมสร้างสุขภาวะการสื่อสารด้านเนื้อหาสาระและการปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรมจริยธรรมและรสนิยมที่ดี

วัตถุประสงค์ (Objective)
 1. เพื่อเผยแพร่ข่าวสาร ความรู้ สาระบันเทิง อย่างมีคุณภาพแสดงบทบาทการเป็นผู้นำสังคม ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และให้การศึกษาแก่ประชาชนทั่วไปอย่างต่อเนื่อง
 2. เป็นแหล่งอ้างอิงและแหล่งสืบค้นข้อมูลต่างๆได้อย่างกว้างขวาง
 3. เป็นแหล่งศึกษาวิจัยด้านการสื่อสารมวลชน และศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเป็นสื่อสัมพันธ์ระหว่างนิสิตเก่ากับนิสิตปัจจุบันของมหาวิทยาลัย
 4. เป็นกลไกในการสร้างภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยต่อสาธารณชน
พันธกิจ (Obligation)
 1. เป็นสื่อวิทยุกระจายเสียงที่ให้บริการสาธารณะเพื่อการศึกษาของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอย่างเป็นอิสระ ไม่มุ่งแสวงหากำไร แต่สามารถจัดหารายได้ให้เพียงพอต่อการดำเนินการและพัฒนาองค์กร
 2. ทำหน้าที่ให้บริการข่าวสารความรู้ทางวิชาการไปยังแต่ละกลุ่มเป้าหมายด้วยระบบการสื่อสารที่ทันสมัยหลายช่องทางได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ด้วยรูปแบบรายการที่เหมาะสมและเนื้อหาที่เป็นองค์ความรู้จากคณะ/สถาบันในมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาอื่นๆ
 3. เป็นสถานีวิทยุที่มีการประกันคุณภาพและมีมาตรฐานทางวิชาชีพ
 4. เป็นสื่อที่แสดงบทบาทการเป็นผู้นำด้านการเสริมสร้างสุขภาวะการสื่อสารอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม และรสนิยมที่ดี
ภารกิจ (Mission)
 1. เป็นสถานีวิทยุสถาบันการศึกษาที่ให้บริการสาธารณะมีเป้าหมายและทิศทางการวางแผนตามระบบประกันคุณภาพ มาตรฐานทางวิชาชีพ และเข้าถึงประชาชนอย่างกว้างขวาง
 2. จัดหารายได้เพื่อเลี้ยงองค์กรได้อย่างต่อเนื่องและรักษาระดับของรายได้ให้เพียงพอต่อการดำเนินงานและการขยายงานแต่มิใช่การมุ่งแสวงหากำไร
 3. จัดหาเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อถ่ายโอนข่าวสารไปยังผู้รับปลายทางผ่านช่องทางและรูปแบบที่หลากหลาย
 4. ปรับปรุงโครงสร้างองค์กรเพื่อให้มีความเหมาะสมกับการดำเนินงานตามพันธกิจอย่างต่อเนื่อง
 5. สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 6. เป็นสื่อกลางระหว่างนิสิตเก่า นิสิตปัจจุบันกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Left Button
รายการนิติมิติรายการฮ.นกฮูก นักอ่านรายการหยิบมาถก ยกมาคุยรายการวิทยาสามนาทีรายการไทยศึกษารายการสัตวแพทย์สนทนารายการคลินิก 101.5รายการอังกฤษอินสไตล์รายการคุยกันทันสื่อรายการเจาะข่าวเช้านี้รายการพูดจาประสาช่างรายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยรายการจิตวิทยาเพื่อคุณ
Right Button