01
ธันวาคม
2018
รายการลำนำไหมไผ่
เวลา 15:05 - 15:55 น.
รายการกีฬาเพื่อสุขภาพ
เวลา 15:55 - 16:00 น.
ข่าวต้นชั่วโมง
เวลา 16:00 - 16:05 น.