12
สิงหาคม
2017
รายการดนตรีไทยมีคุณอดุลย์ค่า
เวลา 16:05 - 16:55 น.
รายการคุยกันสักนิด
เวลา 16:55 - 17:00 น.
ข่าวต้นชั่วโมง
เวลา 17:00 - 17:05 น.