12
สิงหาคม
2017
รายการลำนำไหมไผ่
เวลา 15:05 - 15:55 น.
รายการคุยกันสักนิด
เวลา 15:55 - 16:00 น.
ข่าวต้นชั่วโมง
เวลา 16:00 - 16:05 น.