12
สิงหาคม
2017
รายการจุฬาฯ วิทยานิพนธ์
เวลา 12:30 - 12:55 น.
รายการคุยกันสักนิด
เวลา 12:55 - 13:00 น.
ข่าวต้นชั่วโมง
เวลา 13:00 - 13:05 น.