12
สิงหาคม
2017
ถ่ายทอดรายการ คสช. จาก สวท.
เวลา 08:05 - 08:30 น.