CU Radio Logo
FM 101.5 MHz คลื่นความรู้สู่ประชาชน
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2560
สมัครสมาชิกใหม่ Sign Up for CU Radio's Member ลืมรหัสผ่าน Forgot Password แก้ไขข้อมูลส่วนตัว Edit Personal Details in Your Profile
กลับสู่หน้าหลัก Back to Home
รับฟังรายการสด Live Radio
รับฟังรายการย้อนหลัง Radio on Demand
ติดต่อเรา Contact Us
Login Button
Home > หัวข้อรายการ
ฟินแลนด์ VS ไทย เหตุใดระบบการศึกษาจึงต่างกัน
ผู้ดำเนินรายการ
สุภนิดา จันทร์มูล
วิทยากรรับเชิญ
อ.กุลธิดา รุ่งเรืองเกียรติ นักวิชาการอิสระผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาในประเทศฟินแลนด์
ความคิดเห็นของประชาชนทั่วไปต่อการสูบบุหรี่ในที่สาธารณะ
ผู้ดำเนินรายการ
สุภนิดา จันทร์มูล
วิทยากรรับเชิญ
ศ.ดร.ศรีศักดิ์ จามรมาร ผู้อำนวยการสำนักวิจัยสยามเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตโพล
การส่งเสริมการมีบุตรผ่านการสร้างสมดุลระหว่างการทำงานและการสร้างครอบครัวที่มีคุณภาพ
ผู้ดำเนินรายการ
สุภนิดา จันทร์มูล
วิทยากรรับเชิญ
ผศ.ดร.มนสิการ กาญจนะจิตรา สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
การเปลี่ยนทัศนคติของเด็กกระทำผิดซ้ำ
ผู้ดำเนินรายการ
สุภนิดา จันทร์มูล
วิทยากรรับเชิญ
ศ.พล.ต.ต.หญิง ดร.พัชรา สินลอยมา คณบดี คณะนิติวิทยาศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
เซ็ตซีโร่กรรมการสิทธิฯ สุญญากาศสิทธิมนุษยชน
ผู้ดำเนินรายการ
สุภนิดา จันทร์มูล
วิทยากรรับเชิญ
อ.วัส ติงสมิตร ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ห้องเรียนประชาธิปไตยไม่ได้อยู่แต่ในวิชาหน้าที่พลเมือง
ผู้ดำเนินรายการ
สุภนิดา จันทร์มูล
วิทยากรรับเชิญ
ผศ.อรรถพล อนันตวรสกุล คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Gen Y กับความท้าทายในสังคมไทย
ผู้ดำเนินรายการ
สุภนิดา จันทร์มูล
วิทยากรรับเชิญ
ผศ.ดร.ภูเบศร์สมุทรจักร รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
ประเทศไทยกับโอกาสการเป็นมหาอำนาจด้านอาหารและผลไม้โลก
ผู้ดำเนินรายการ
สุภนิดา จันทร์มูล
วิทยากรรับเชิญ
ผศ.ไพลิน กิตติเสรีชัย ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทยกับการละเมิดสิทธิชุมชน
ผู้ดำเนินรายการ
สุภนิดา จันทร์มูล
วิทยากรรับเชิญ
อ.เตือนใจ ดีเทศน์ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
สื่อกับการผลิตซ้ำตัวบุคคลผู้กระทำผิด
ผู้ดำเนินรายการ
สุภนิดา จันทร์มูล
วิทยากรรับเชิญ
ผศ.ดร.เอื้อจิต วิโรจนไตรรัตน์ เลขาธิการมูลนิธิสื่อมวลชนศึกษา
การลบโพสต์ของเฟซบุ๊ค หลังเกิดข้อวิจารณ์สองขั้ว ไม่จัดการ-เซนเซอร์มากเกินไป
ผู้ดำเนินรายการ
สุภนิดา จันทร์มูล
วิทยากรรับเชิญ
ผศ.สกุลศรี ศรีสารคาม หัวหน้าสาขาวารสารศาสตร์คอนเวอร์เจ้นท์ คณะนิเทศศาสตร์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
การวางตัวของสื่อเมื่อตกเป็นจำเลย
ผู้ดำเนินรายการ
สุภนิดา จันทร์มูล
วิทยากรรับเชิญ
ผศ.มรรยาท อัครจันทโชติ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
แผลลึกในสังคมจากสื่อกระแสหลัก
ผู้ดำเนินรายการ
สุภนิดา จันทร์มูล
วิทยากรรับเชิญ
รศ.ดร.สมโภชน์ เอี่ยมสุภาษิต คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โครงการสัมมนาวิชาการเพื่อเผยแพร่และขับเคลื่อนหลักการชี้แนะว่าด้วยธุรกิจและสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติในประเทศไทย (ตอนที่ 2)
ผู้ดำเนินรายการ
สุภนิดา จันทร์มูล
วิทยากรรับเชิญ
คุณประกายรัตน์ ต้นธีรวงศ์ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
การเคลื่อนย้ายแรงงานวิชาชีพบัญชีตามข้อตกลงร่วมอาเซียน มีโอกาสและความท้าทายอย่างไร
ผู้ดำเนินรายการ
สุภนิดา จันทร์มูล
วิทยากรรับเชิญ
ศ.ดร.พัชราวลัย วงศ์บุญสิน ศูนย์ศึกษาการพัฒนามนุษย์และการย้ายถิ่น วิทยาลัยประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รูปแบบรายการหัวข้อรายการWebboard รายการ
Left Button
รายการหยิบมาถก ยกมาคุยรายการอังกฤษอินสไตล์รายการคุยกันทันสื่อรายการไทยศึกษารายการสัตวแพทย์สนทนารายการฮ.นกฮูก นักอ่านรายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยรายการพูดจาประสาช่างรายการวิทยาสามนาทีรายการคลินิก 101.5รายการจิตวิทยาเพื่อคุณรายการนิติมิติรายการเจาะข่าวเช้านี้
Right Button