CU Radio Logo
FM 101.5 MHz คลื่นความรู้สู่ประชาชน
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560
สมัครสมาชิกใหม่ Sign Up for CU Radio's Member ลืมรหัสผ่าน Forgot Password แก้ไขข้อมูลส่วนตัว Edit Personal Details in Your Profile
กลับสู่หน้าหลัก Back to Home
รับฟังรายการสด Live Radio
รับฟังรายการย้อนหลัง Radio on Demand
ติดต่อเรา Contact Us
Login Button
Home > หัวข้อรายการ
เหตุใดเราจึงควรอนุรักษ์วัฒนธรรมดนตรีผู้ไทยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ผู้ดำเนินรายการ
สุภนิดา จันทร์มูล
วิทยากรรับเชิญ
ผศ.ดร.ปราโมทย์ ด่านประดิษฐ์ อดีตคณบดี วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ภาษาไทยบนเครือข่ายสังคมออนไลน์: ปัญหาหรือวิวัฒนาการ
ผู้ดำเนินรายการ
สุภนิดา จันทร์มูล
วิทยากรรับเชิญ
ศ.ดร.ศรีศักดิ์ จามรมาร ประธานผู้อำนายการสำนักวิจัยสยามเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตโพล
การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อปัญหาความรุนแรงภายในครอบครัว
ผู้ดำเนินรายการ
สุภนิดา จันทร์มูล
วิทยากรรับเชิญ
ศ.ดร.ศรีศักดิ์ จามรมาร ประธานผู้อำนายการสำนักวิจัยสยามเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตโพล
เปิดเวทีถามตอบผู้สื่อข่าว เนื่องในวันสถาปนาองค์กรคณะสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เรื่องมิติความก้าวหน้าในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
ผู้ดำเนินรายการ
สุภนิดา จันทร์มูล
วิทยากรรับเชิญ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ห้องสมุดหนังสือเสียง มูลนิธิคนตาบอด
ผู้ดำเนินรายการ
สุภนิดา จันทร์มูล
วิทยากรรับเชิญ
คุณพัชรพร ไตรอังกูร บรรณารักษ์ห้องสมุดหนังสือเสียง มูลนิธิคนตาบอด
กว่าจะเป็นยารักษาโรคและวัคซีน
ผู้ดำเนินรายการ
สุภนิดา จันทร์มูล
วิทยากรรับเชิญ
ศ.ดร.สุจินดา มาลัยวิจิตรนนท์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยไพรเมทแห่งชาติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นวัตกรรมการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์จังหวัดนครพนมสู่สังคมแห่งการเรียนรู้เชิงบูรณาการ
ผู้ดำเนินรายการ
สุภนิดา จันทร์มูล
วิทยากรรับเชิญ
ดร.ปรีชา อุยตระกุล นักวิชาการอิสระ
สิทธิในกระบวนการยุติธรรม
ผู้ดำเนินรายการ
สุภนิดา จันทร์มูล
วิทยากรรับเชิญ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
นโยบายน้ำไทย: ฐานความรู้เพื่ออนาคต
ผู้ดำเนินรายการ
สุภนิดา จันทร์มูล
วิทยากรรับเชิญ
ศ.ดร.อาณัติ อาภาภิรม อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
การสำรวจความคิดเห็นของผู้ปกครองในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลต่อนโยบายหนังสือยืมเรียนสำหรับเด็กนักเรียน
ผู้ดำเนินรายการ
สุภนิดา จันทร์มูล
วิทยากรรับเชิญ
ศ.ดร.ศรีศักดิ์ จามรมาร ประธานผู้อำนายการสำนักวิจัยสยามเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตโพล
การศึกษาเปรียบเทียบแนวนโยบายและยุทธศาสตร์ความมั่นคงทางพลังงานของประเทศสมาชิกอาเซียน
ผู้ดำเนินรายการ
สุภนิดา จันทร์มูล
วิทยากรรับเชิญ
อ.ดร.มนต์ชัย พินิจจิตรสมุทร ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
การถ่ายโอนภารกิจคุมอาหารนำเข้า-ส่งออกสู่กระทรวงเกษตรฯ ช่วยประชาชนได้จริงหรือ
ผู้ดำเนินรายการ
นัททยา เพ็ชรวัฒนา
วิทยากรรับเชิญ
คุณพชร แกล้วกล้า ผู้ช่วยเลขาธิการมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค
ความสำคัญของการมีศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
ผู้ดำเนินรายการ
สุภนิดา จันทร์มูล
วิทยากรรับเชิญ
อ.ประกายรัตน์ ต้นธีรวงศ์ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ทิศทางและการพัฒนานโยบายการเรียนรู้ตลอดชีวิตของผู้สูงอายุในประเทศไทย
ผู้ดำเนินรายการ
สุภนิดา จันทร์มูล
วิทยากรรับเชิญ
รศ.ดร.นภเรณู สัจจรักษ์ ธีระฐิติ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
ทางออกของประเทศไทยเรื่องความมั่นคงทางอาหารและความปลอดภัยของอาหาร
ผู้ดำเนินรายการ
สุภนิดา จันทร์มูล
วิทยากรรับเชิญ
รศ.สพ.ญ.ดร.ประภาพร ขอไพบูลย์ ผู้อำนวยการฝ่ายเกษตร สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
รูปแบบรายการหัวข้อรายการWebboard รายการ
Left Button
รายการนิติมิติรายการวิทยาสามนาทีรายการอังกฤษอินสไตล์รายการพูดจาประสาช่างรายการจิตวิทยาเพื่อคุณรายการหยิบมาถก ยกมาคุยรายการฮ.นกฮูก นักอ่านรายการคลินิก 101.5รายการไทยศึกษารายการคุยกันทันสื่อรายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยรายการสัตวแพทย์สนทนารายการเจาะข่าวเช้านี้
Right Button