CU Radio Logo
FM 101.5 MHz คลื่นความรู้สู่ประชาชน
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2560
สมัครสมาชิกใหม่ Sign Up for CU Radio's Member ลืมรหัสผ่าน Forgot Password แก้ไขข้อมูลส่วนตัว Edit Personal Details in Your Profile
กลับสู่หน้าหลัก Back to Home
รับฟังรายการสด Live Radio
รับฟังรายการย้อนหลัง Radio on Demand
ติดต่อเรา Contact Us
Login Button
Home > หัวข้อรายการ
กระบวนการสร้างและสื่อสารอัตลักษณ์ของผู้หญิงที่เดินทางท่องเที่ยวตามลำพัง
ผู้ดำเนินรายการ
สุภนิดา จันทร์มูล
วิทยากรรับเชิญ
อ.ตวงทอง สรประเสริฐ ภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
หนังสือ "ฉันเกิดมาเพื่อสิ่งนี้" | เคน โรบินสัน
ผู้ดำเนินรายการ
สุภนิดา จันทร์มูล
วิทยากรรับเชิญ
อาร์ท อัฐพงศ์ เพลินพฤกษา OMG BOOKS
Homemade Stay: ข้อควรรู้ถ้าอยากเปลี่ยนที่อยู่เป็นที่พัก
ผู้ดำเนินรายการ
สุภนิดา จันทร์มูล
วิทยากรรับเชิญ
คุณวรพันธุ์ คล้ามไพบูลย์ เจ้าของหนังสือ เปลี่ยนบ้านเก่าเป็นบูติคโฮเต็ล
กลไกการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันและการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ผู้ดำเนินรายการ
สุภนิดา จันทร์มูล
วิทยากรรับเชิญ
อ.ดร.นิภาพรรณ เจนสันติกุล สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
การเข้าถึงสิทธิเด็ก ผู้ลี้ภัย ผู้แสวงหาที่ลี้ภัยและครอบครัว
ผู้ดำเนินรายการ
สุภนิดา จันทร์มูล
วิทยากรรับเชิญ
อ.อังคณา นีละไพจิตร กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
สูงวัยไทยแลนด์ อยู่อย่างไรในยุค 4.0
ผู้ดำเนินรายการ
สุภนิดา จันทร์มูล
วิทยากรรับเชิญ
ผศ.ดร.วีรณัฐ โรจนประภา นักวิชาการด้านผู้สูงวัยและนายกสมาคมบ้านปันรัก
หนังสือ "จะไม่รอให้ฟ้าสว่าง ของ ลิซ เมอร์เรย์"
ผู้ดำเนินรายการ
สุภนิดา จันทร์มูล
วิทยากรรับเชิญ
คุณปิ่นแก้ว กิตติโกวิทย์ คนแปลหนังสือ
วาทกรรมคนอีสานผ่านพื้นที่อุดมคติในแบบเรียนสังคมศึกษาร่วมสมัยของไทย
ผู้ดำเนินรายการ
สุภนิดา จันทร์มูล
วิทยากรรับเชิญ
รศ.ดร.ชรินทร์ มั่งคั่ง คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ทุนทางสังคม: ปัจจัยเกื้อหนุนให้ประชาชนในชุมชนพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน
ผู้ดำเนินรายการ
สุภนิดา จันทร์มูล
วิทยากรรับเชิญ
ผศ.ดร.ณรัชช์อร ศรีทอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
ศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนที่ภาคเหนือและภาคใต้
ผู้ดำเนินรายการ
สุภนิดา จันทร์มูล
วิทยากรรับเชิญ
อ.ประกายรัตน์ ต้นธีรวงศ์ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
การพัฒนาทักษะชีวิตสำหรับบุคคลออทิสติก
ผู้ดำเนินรายการ
สุภนิดา จันทร์มูล
วิทยากรรับเชิญ
อ.ดร.ฐาวรี ขันสำโรง กรรมการบริหารหลักสูตรคณะสาธารณสุขศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
ความพร้อมด้านอาชีพตั้งแต่วัยเรียนมีความสำคัญอย่างไร
ผู้ดำเนินรายการ
สุภนิดา จันทร์มูล
วิทยากรรับเชิญ
คุณธีรยา ธีรนาคนาท ผู้ร่วมก่อตั้ง Career Visa Thailand
การพัฒนาหลักสูตรวัฒนธรรมดนตรีผู้ไทยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ผู้ดำเนินรายการ
สุภนิดา จันทร์มูล
วิทยากรรับเชิญ
ผศ.ดร.ปราโมทย์ ด่านประดิษฐ์ อดีตคณบดี วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ปัญหาเชิงโครงสร้างของแรงงานไทยและเส้นทางชีวิตของแรงงาน
ผู้ดำเนินรายการ
สุภนิดา จันทร์มูล
วิทยากรรับเชิญ
ผศ.ดร.เสาวลักษณ์ ชายทวีป ประธานหลักสูตรปริญญาโทสาขาพัฒนาสังคมและมนุษย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
สมัชชาระดับชาติว่าด้วยสภาชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3 และกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย ประจำปี 2560
ผู้ดำเนินรายการ
สุภนิดา จันทร์มูล
วิทยากรรับเชิญ
อ.เตือนใจ ดีเทศน์ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
รูปแบบรายการหัวข้อรายการWebboard รายการ
Left Button
รายการคุยกันทันสื่อรายการจิตวิทยาเพื่อคุณรายการคลินิก 101.5รายการหยิบมาถก ยกมาคุยรายการอังกฤษอินสไตล์รายการพูดจาประสาช่างรายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยรายการนิติมิติรายการเจาะข่าวเช้านี้รายการสัตวแพทย์สนทนารายการไทยศึกษารายการฮ.นกฮูก นักอ่านรายการวิทยาสามนาที
Right Button