CU Radio Logo
FM 101.5 MHz คลื่นความรู้สู่ประชาชน
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2560
สมัครสมาชิกใหม่ Sign Up for CU Radio's Member ลืมรหัสผ่าน Forgot Password แก้ไขข้อมูลส่วนตัว Edit Personal Details in Your Profile
กลับสู่หน้าหลัก Back to Home
รับฟังรายการสด Live Radio
รับฟังรายการย้อนหลัง Radio on Demand
ติดต่อเรา Contact Us
Login Button
Home > หัวข้อรายการ
ปี 2560 คนจบปริญญาตรีมีแนวโน้มว่างงานมากที่สุดจริงหรือ
ผู้ดำเนินรายการ
สุภนิดา จันทร์มูล
วิทยากรรับเชิญ
ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ นักวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์
การเปลี่ยนแปลงทางประชากรส่งผลต่อคุณภาพชีวิตครัวเรือนไทยอย่างไร
ผู้ดำเนินรายการ
สุภนิดา จันทร์มูล
วิทยากรรับเชิญ
ผศ.ดร.ภูเบศร์ สมุทรจักร รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
การพัฒนาการศึกษาไทยไปสู่ยุค 4.0 ทำให้ประเทศไทยเปลี่ยนไปได้จริงหรือ
ผู้ดำเนินรายการ
สุภนิดา จันทร์มูล
วิทยากรรับเชิญ
ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ไพฑูรย์ สินลารัตน์ อาจารย์อาวุโส วิทยาลัยครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ผู้หญิงกับการปกป้องสิทธิมนุษยชน ความท้าทายสำหรับประเทศไทย
ผู้ดำเนินรายการ
สุภนิดา จันทร์มูล
วิทยากรรับเชิญ
คุณอังคณา นีละไพจิตร กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ทุจริตสอบในแวดวงผู้พิทักษ์รักษากฎหมาย จุดเริ่มต้นหายนะชาติ
ผู้ดำเนินรายการ
สุภนิดา จันทร์มูล
วิทยากรรับเชิญ
รศ.ดร.สุภาพรรณ ณ บางช้าง (อาจารย์แม่ชี วิมุตติยา) ประธานคณะกรรมการดำเนินงานหอพระไตรปิฏกนานาชาติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อัตราการหย่าร้างที่เพิ่มขึ้นเป็นสัญญาณที่ดีจริงหรือ
ผู้ดำเนินรายการ
สุภนิดา จันทร์มูล
วิทยากรรับเชิญ
ดร.สมใจ รักษาศรี ผู้อำนวยการสถาบันครอบครัวไทย
ก้าวสำคัญในการสร้างสังคมไทยให้กลายเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้
ผู้ดำเนินรายการ
สุภนิดา จันทร์มูล
วิทยากรรับเชิญ
รศ.ดร.อาชัญญา รัตนอุบล คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รถเมล์กับการก้าวสู่ขนส่งมวลชนที่มีคุณภาพ
ผู้ดำเนินรายการ
สุภนิดา จันทร์มูล
วิทยากรรับเชิญ
คุณนงลักษณ์ สุขใจเจริญจิต ผู้จัดแคมเปญ รถเมล์ร่วมบริการ ไม่เอาเปรียบผู้โดยสาร
เรียนรู้ศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ผู้ดำเนินรายการ
สุภนิดา จันทร์มูล
วิทยากรรับเชิญ
คุณประกายรัตน์ ต้นธีรวงศ์ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
พฤติกรรมการล่าแม่มดในประเทศไทยกับมุมมองด้านจิตวิทยา
ผู้ดำเนินรายการ
สุภนิดา จันทร์มูล
วิทยากรรับเชิญ
นพ.อภิชาติ จริยาวิลาศ จิตแพทย์ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
"ศตวรรษิกชน คนร้อยปี" ในประเทศไทยกับโอกาสในการผลักดันเชิงนโยบาย
ผู้ดำเนินรายการ
สุภนิดา จันทร์มูล
วิทยากรรับเชิญ
ศ.ดร.ปราโมทย์ ประสาทกุล หัวหน้าโครงการวิจัยศตวรรษิกชนหรือคนร้อยปี
ความคิดเห็นของพ่อแม่ผู้ปกครองต่อการกำหนดมาตรการสอดส่องดูแล ควบคุม ป้องกันพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของนักเรียนนักศึกษา
ผู้ดำเนินรายการ
สุภนิดา จันทร์มูล
วิทยากรรับเชิญ
ดร.พิสิฐ พฤกษ์สถาพร รองผู้อำนวยการสำนักวิจัยสยามเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตโพลล์
งานวิจัยที่ชี้วัดความอยู่ดีมีสุขระดับประเทศ สะท้อนอะไร
ผู้ดำเนินรายการ
สุภนิดา จันทร์มูล
วิทยากรรับเชิญ
ดร.สุรางค์รัตน์ จำเนียรพลท รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ทางเลือกในการจัดการผู้ลี้ภัยในประเทศไทย
ผู้ดำเนินรายการ
สุภนิดา จันทร์มูล
วิทยากรรับเชิญ
คุณอังคณา นีละไพจิตร กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
สถานการณ์คนรุ่นใหม่ในปัจจุบันกับความต้องการ "คืนถิ่น"
ผู้ดำเนินรายการ
สุภนิดา จันทร์มูล
วิทยากรรับเชิญ
ดร.สุมิท แช่มประสิทธิ์ เลขาธิการสถาบันเศรษฐกิจพอเพียง
รูปแบบรายการหัวข้อรายการWebboard รายการ
Left Button
รายการนิติมิติรายการสัตวแพทย์สนทนารายการหยิบมาถก ยกมาคุยรายการฮ.นกฮูก นักอ่านรายการเจาะข่าวเช้านี้รายการคุยกันทันสื่อรายการไทยศึกษารายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยรายการอังกฤษอินสไตล์รายการพูดจาประสาช่างรายการจิตวิทยาเพื่อคุณรายการวิทยาสามนาทีรายการคลินิก 101.5
Right Button