CU Radio Logo
FM 101.5 MHz คลื่นความรู้สู่ประชาชน
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560
สมัครสมาชิกใหม่ Sign Up for CU Radio's Member ลืมรหัสผ่าน Forgot Password แก้ไขข้อมูลส่วนตัว Edit Personal Details in Your Profile
กลับสู่หน้าหลัก Back to Home
รับฟังรายการสด Live Radio
รับฟังรายการย้อนหลัง Radio on Demand
ติดต่อเรา Contact Us
Login Button
Home > หัวข้อรายการ
อ่านเกมอเมริกาในวิกฤติเกาหลีเหนือ จะนำไปสู่สงครามโลกครั้งที่ 3 หรือไม่
ผู้ดำเนินรายการ
สุภนิดา จันทร์มูล
วิทยากรรับเชิญ
ผศ.วันวิชิต บุญโปร่ง คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ซึ่งเชี่ยวชาญด้านการเมืองและยุทธศาสตร์ของเกาหลีเหนือ
มิติความต่างระหว่าง "ความยุติธรรม" กับ "ความเป็นธรรม"
ผู้ดำเนินรายการ
สุภนิดา จันทร์มูล
วิทยากรรับเชิญ
ผศ.ดร.ธีระ สินเดชารักษ์ คณะสังคมวิทยาและมานุษยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ยุทธศาสตร์การปลูกยางพาราในไทยด้วยประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ
ผู้ดำเนินรายการ
สุภนิดา จันทร์มูล
วิทยากรรับเชิญ
ผศ.ดร.ธันวดี สุขสาโรจน์ สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล
การบังคับใช้โทษประหารชีวิตในนานาชาติและอาเซียนลดลงจริงหรือ
ผู้ดำเนินรายการ
สุภนิดา จันทร์มูล
วิทยากรรับเชิญ
คุณปิยนุช โคตรสาร ผู้อำนวยการแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย
การตรวจสอบการเสียชีวิตของนายชัยภูมิ ป่าแส
ผู้ดำเนินรายการ
สุภนิดา จันทร์มูล
วิทยากรรับเชิญ
คุณชาติชาย สุทธิกลม กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
การศึกษาเรียนรู้ตลอดชีวิตในสังคมไทยจะเป็นรูปธรรมได้หรือไม่
ผู้ดำเนินรายการ
สุภนิดา จันทร์มูล
วิทยากรรับเชิญ
คุณประเสริฐ บุญเรือง รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ความคิดเห็นของนักเรียนนักศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเกี่ยวกับการเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น
ผู้ดำเนินรายการ
สุภนิดา จันทร์มูล
วิทยากรรับเชิญ
ศ.ดร.ศรีศักดิ์ จามรมาน ประธานกรรมการอาวุโส สำนักวิจัยสยามเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตโพลล์
มองปัญหาความเหลื่อมล้ำในสังคมไทย ทางออกคืออะไร
ผู้ดำเนินรายการ
สุภนิดา จันทร์มูล
วิทยากรรับเชิญ
ศ.ดร.ผาสุก พงษ์ไพจิตร ศูนย์เศรษฐศาสตร์การเมือง คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มองต่างมุม ปัญหายาเสพติดในสังคมไทย
ผู้ดำเนินรายการ
สุภนิดา จันทร์มูล
วิทยากรรับเชิญ
ดร.ศยามล เจริญรัตน์ สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การรณรงค์เมาไม่ขับและติดกล้องหน้ารถช่วงเทศกาลสงกรานต์ ช่วยลดอุบัติเหตุได้จริงหรือ
ผู้ดำเนินรายการ
สุภนิดา จันทร์มูล
วิทยากรรับเชิญ
นพ.แท้จริง ศิริพานิช เลขาธิการมูลนิธิเมาไม่ขับ และอดีตกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
สวนสาธารณะมีส่วนช่วยยกระดับการเรียนรู้และคุณภาพชีวิตคนเมืองได้อย่างไร
ผู้ดำเนินรายการ
สุภนิดา จันทร์มูล
วิทยากรรับเชิญ
รศ.ดร.อาชัญญา รัตนอุบล คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กระบวนการ "สานเสวนา" ดีกว่าการ "เจรจา" จริงหรือ (ตอนที่ 2)
ผู้ดำเนินรายการ
สุภนิดา จันทร์มูล
วิทยากรรับเชิญ
คุณนารี เจริญผลพิริยะ นักสันติวิธีและผู้พัฒนากระบวนการสานเสวนาระดับชุมชน
กระบวนการ "สานเสวนา" ดีกว่าการ "เจรจา" จริงหรือ (ตอนที่ 1)
ผู้ดำเนินรายการ
สุภนิดา จันทร์มูล
วิทยากรรับเชิญ
คุณนารี เจริญผลพิริยะ นักสันติวิธีและผู้พัฒนากระบวนการสานเสวนาระดับชุมชน
แนวทางสร้างความเข้าใจสถานประกอบกิจการไม่เลือกปฏิบัติต่อผู้ติดเชื้อ HIV
ผู้ดำเนินรายการ
สุภนิดา จันทร์มูล
วิทยากรรับเชิญ
คุณสุเมธ มโหสถ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
การประชุมเพื่อพิจารณารายงานประเทศตามกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (ICCPR)
ผู้ดำเนินรายการ
สุภนิดา จันทร์มูล
วิทยากรรับเชิญ
คุณอังคณา นีละไพจิตร กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
รูปแบบรายการหัวข้อรายการWebboard รายการ
Left Button
รายการเจาะข่าวเช้านี้รายการไทยศึกษารายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยรายการหยิบมาถก ยกมาคุยรายการวิทยาสามนาทีรายการฮ.นกฮูก นักอ่านรายการนิติมิติรายการจิตวิทยาเพื่อคุณรายการพูดจาประสาช่างรายการสัตวแพทย์สนทนารายการคลินิก 101.5รายการคุยกันทันสื่อรายการอังกฤษอินสไตล์
Right Button