CU Radio Logo
FM 101.5 MHz คลื่นความรู้สู่ประชาชน
วันที่ 25 มีนาคม 2560
สมัครสมาชิกใหม่ Sign Up for CU Radio's Member ลืมรหัสผ่าน Forgot Password แก้ไขข้อมูลส่วนตัว Edit Personal Details in Your Profile
กลับสู่หน้าหลัก Back to Home
รับฟังรายการสด Live Radio
รับฟังรายการย้อนหลัง Radio on Demand
ติดต่อเรา Contact Us
Login Button
สรุปเข้ม 13
Home > หัวข้อรายการ
รายการประจำวันที่ 28/03/2560
สถานการณ์ความเครียดของคนไทย
ผู้ดำเนินรายการ
สุภนิดา จันทร์มูล
วิทยากรรับเชิญ
นพ.อภิชาติ จริยาวิลาศ จิตแพทย์ โฆษกกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
รายการประจำวันที่ 27/03/2560
ใช้ Tablet อย่างไรให้เกิดประโยชน์
ผู้ดำเนินรายการ
สุภนิดา จันทร์มูล
วิทยากรรับเชิญ
ศ.ดร.สมพงษ์ จิตระดับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและนวัตกรรมด้านเด็กและเยาวชน คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กระแสหน้ากากจิงโจ้ (เป๊ก ผลิตโชค) สะท้อนอะไรในสังคมไทย
ผู้ดำเนินรายการ
สุภนิดา จันทร์มูล
วิทยากรรับเชิญ
ผศ.ภีรกาญจน์ ไค่นุ่นนา คณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
โครงการสัมมนาวิชาการเพื่อการพัฒนาองค์ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชน เรื่องตัวชี้วัดทางสิทธิมนุษยชน (ตอนที่ 2)
ผู้ดำเนินรายการ
สุภนิดา จันทร์มูล
วิทยากรรับเชิญ
อ.วิชัย ศรีรัตน์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
พฤติกรรมการทิ้งขยะในที่สาธารณะและการจัดการปัญหาขยะ
ผู้ดำเนินรายการ
สุภนิดา จันทร์มูล
วิทยากรรับเชิญ
ศ.ดร.ศรีศักดิ์ จามรมาน ประธานกรรมการอาวุโส สำนักวิจัยสยามเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตโพลล์
รู้ทันรายการเรียลลิตี้: ความจริงหรือสคริปท์
ผู้ดำเนินรายการ
สุภนิดา จันทร์มูล
วิทยากรรับเชิญ
ผศ.ภีรกาญจน์ ไค่นุ่นนา คณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
ความเท่าเทียมด้านโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผู้ดำเนินรายการ
สุภนิดา จันทร์มูล
วิทยากรรับเชิญ
รศ.ดร.ทนงศักดิ์ คุ้มไข่น้ำ กรรมการบริหารหลักสูตรปริญญาเอก สาขาบริหารและพัฒนาการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
สรุปผล Social Well-being
ผู้ดำเนินรายการ
สุภนิดา จันทร์มูล
วิทยากรรับเชิญ
ดร.มนทกานต์ ฉิมมาลี นักวิจัย สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โครงการสัมมนาวิชาการเพื่อการพัฒนาองค์ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชน เรื่องตัวชี้วัดทางสิทธิมนุษยชน (ตอนที่ 1)
ผู้ดำเนินรายการ
สุภนิดา จันทร์มูล
วิทยากรรับเชิญ
อ.วิชัย ศรีรัตน์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
กรณีภาพลักษณ์ Emma Watson กับแนวคิดสตรีนิยม
ผู้ดำเนินรายการ
สุภนิดา จันทร์มูล
วิทยากรรับเชิญ
อ.วราภรณ์ แช่มสนิท ผู้จัดการแผนงานสุขภาวะผู้หญิงและความเป็นธรรมทางเพศ
ปี 2560 คนจบปริญญาตรีมีแนวโน้มว่างงานมากที่สุดจริงหรือ
ผู้ดำเนินรายการ
สุภนิดา จันทร์มูล
วิทยากรรับเชิญ
ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ นักวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์
การเปลี่ยนแปลงทางประชากรส่งผลต่อคุณภาพชีวิตครัวเรือนไทยอย่างไร
ผู้ดำเนินรายการ
สุภนิดา จันทร์มูล
วิทยากรรับเชิญ
ผศ.ดร.ภูเบศร์ สมุทรจักร รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
การพัฒนาการศึกษาไทยไปสู่ยุค 4.0 ทำให้ประเทศไทยเปลี่ยนไปได้จริงหรือ
ผู้ดำเนินรายการ
สุภนิดา จันทร์มูล
วิทยากรรับเชิญ
ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ไพฑูรย์ สินลารัตน์ อาจารย์อาวุโส วิทยาลัยครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ผู้หญิงกับการปกป้องสิทธิมนุษยชน ความท้าทายสำหรับประเทศไทย
ผู้ดำเนินรายการ
สุภนิดา จันทร์มูล
วิทยากรรับเชิญ
คุณอังคณา นีละไพจิตร กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ทุจริตสอบในแวดวงผู้พิทักษ์รักษากฎหมาย จุดเริ่มต้นหายนะชาติ
ผู้ดำเนินรายการ
สุภนิดา จันทร์มูล
วิทยากรรับเชิญ
รศ.ดร.สุภาพรรณ ณ บางช้าง (อาจารย์แม่ชี วิมุตติยา) ประธานคณะกรรมการดำเนินงานหอพระไตรปิฏกนานาชาติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รูปแบบรายการหัวข้อรายการWebboard รายการ
Left Button
รายการไทยศึกษารายการนิติมิติรายการสัตวแพทย์สนทนารายการวิทยาสามนาทีรายการพูดจาประสาช่างรายการจิตวิทยาเพื่อคุณรายการคุยกันทันสื่อรายการอังกฤษอินสไตล์รายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยรายการฮ.นกฮูก นักอ่านรายการหยิบมาถก ยกมาคุยรายการเจาะข่าวเช้านี้รายการคลินิก 101.5
Right Button