CU Radio Logo
FM 101.5 MHz คลื่นความรู้สู่ประชาชน
วันที่ 15 ธันวาคม 2560
สมัครสมาชิกใหม่ Sign Up for CU Radio's Member ลืมรหัสผ่าน Forgot Password แก้ไขข้อมูลส่วนตัว Edit Personal Details in Your Profile
กลับสู่หน้าหลัก Back to Home
รับฟังรายการสด Live Radio
รับฟังรายการย้อนหลัง Radio on Demand
ติดต่อเรา Contact Us
Login Button
Home > หัวข้อรายการ
รายการประจำวันที่ 15/12/2560
กระบวนทัศน์ของสังคมต่อผู้ต้องขังหญิง
ผู้ดำเนินรายการ
สุภนิดา จันทร์มูล
วิทยากรรับเชิญ
รศ.อภิญญา เวชยชัย นายกสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์
UN Forum on Business and Human Rights ณ กรุงเจนีวา ประเทศสวิสเซอร์แลนด์
ผู้ดำเนินรายการ
สุภนิดา จันทร์มูล
วิทยากรรับเชิญ
ประกายรัตน์ ต้นธีรวงศ์ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
การจัดการเรียนรู้ตามสมองวัยรุ่น
ผู้ดำเนินรายการ
สุภนิดา จันทร์มูล
วิทยากรรับเชิญ
ดร.จุฬากรณ์ มาเสถียรวงศ์ ผู้อำนวยการสถาบันรามจิตติ
การพัฒนาหลักสูตรการสืบสวนอุบัติเหตุเชิงลึกและการพัฒนาบุคลากรด้านความปลอดภัย
ผู้ดำเนินรายการ
สุภนิดา จันทร์มูล
วิทยากรรับเชิญ
รศ.ดร.ภาวิณี เอี่ยมตระกูล ผู้ช่วยคณบดี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ความคิดเห็นของประชาชนต่อโครงการช็อปช่วยชาติเพื่อลดหย่อนภาษี
ผู้ดำเนินรายการ
สุภนิดา จันทร์มูล
วิทยากรรับเชิญ
ศ.ดร.ศรีศักดิ์ จามรมาร ผู้อำนวยการสำนักวิจัยสยามเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตโพล
แนะนำหนังสือ "ใจคนเรายากเย็นเกินไป"
ผู้ดำเนินรายการ
สุภนิดา จันทร์มูล
วิทยากรรับเชิญ
อัฐพงศ์ เพลินพฤษา บรรณาธิการ OMG Books
โครงการ Write for Right เขียนเพื่อสิทธิ
ผู้ดำเนินรายการ
สุภนิดา จันทร์มูล
วิทยากรรับเชิญ
ปิยนุช โคตรสาร ผู้อำนวยการแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย
หนังสือ พลังแห่งการเพิ่มความนับถือตัวเอง
ผู้ดำเนินรายการ
สุภนิดา จันทร์มูล
วิทยากรรับเชิญ
อัฐพงศ์ เพลินพฤษา
เด็กกับ Social network
ผู้ดำเนินรายการ
สุภนิดา จันทร์มูล
วิทยากรรับเชิญ
พิชญา สุรพลชัย นักวิจัยผู้ช่วย สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
25 พฤศจิกายน วันยุติความรุนแรงต่อสตรีสากล หยุดการทำร้ายผู้หญิง
ผู้ดำเนินรายการ
สุภนิดา จันทร์มูล
วิทยากรรับเชิญ
คุณอังคณา นีละไพจิตร กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการทำกิจกรรมทางการเมือง
ผู้ดำเนินรายการ
สุภนิดา จันทร์มูล
วิทยากรรับเชิญ
ศ.ดร.ศรีศักดิ์ จามรมาร ผู้อำนวยการสำนักวิจัยสยามเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตโพล
ความคิดเห็นของประชาชนต่อการดำเนินโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐสำหรับผู้มีรายได้น้อย
ผู้ดำเนินรายการ
สุภนิดา จันทร์มูล
วิทยากรรับเชิญ
ศ.ดร.ศรีศักดิ์ จามรมาร ผู้อำนวยการสำนักวิจัยสยามเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตโพล
การปรับตัวเข้าสู่สังคมไร้เงินสด
ผู้ดำเนินรายการ
สุภนิดา จันทร์มูล
วิทยากรรับเชิญ
ผศ.ดร.สุดสงวน งามสุริยโรจน์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล
หนังสือ The Power of Now | พลังแห่งจิตปัจจุบัน
ผู้ดำเนินรายการ
สุภนิดา จันทร์มูล
วิทยากรรับเชิญ
ปณิธาน ลักษณเกียรติ คอลัมนิสต์
เราจะอยู่ร่วมกันกับการค้าข้างทางได้อย่างไร: บทเรียนจากนานาประเทศถึงไทย
ผู้ดำเนินรายการ
สุภนิดา จันทร์มูล
วิทยากรรับเชิญ
รศ.ดร.นฤมล นิราทร สาขาวิชานโยบายสังคม คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รูปแบบรายการหัวข้อรายการWebboard รายการ
Left Button
รายการอังกฤษอินสไตล์รายการสัตวแพทย์สนทนารายการวิทยาสามนาทีรายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยรายการนิติมิติรายการหยิบมาถก ยกมาคุยรายการคลินิก 101.5รายการเจาะข่าวเช้านี้รายการไทยศึกษารายการคุยกันทันสื่อรายการพูดจาประสาช่างรายการจิตวิทยาเพื่อคุณรายการฮ.นกฮูก นักอ่าน
Right Button