CU Radio Logo
FM 101.5 MHz คลื่นความรู้สู่ประชาชน
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2560
สมัครสมาชิกใหม่ Sign Up for CU Radio's Member ลืมรหัสผ่าน Forgot Password แก้ไขข้อมูลส่วนตัว Edit Personal Details in Your Profile
กลับสู่หน้าหลัก Back to Home
รับฟังรายการสด Live Radio
รับฟังรายการย้อนหลัง Radio on Demand
ติดต่อเรา Contact Us
Login Button
Home > หัวข้อรายการ
Listen
หนังสือ รู้กฎหมาย ง่ายนิดเดียว เล่ม 5
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
วิทยากรรับเชิญ
อ.ชูชัย งามวสุลักษณ์ ผู้เขียน
Listen
หนังสือ โรงงานช็อคโกแล็ตมหัศจรรย์
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
วิทยากรรับเชิญ
คุณสุวิทย์ สาสนพิจิตร์ ผู้อำนวยการสำนักรายการและสร้างสรรค์รายการ สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส
Listen
1. หนังสือ ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ (ทฤษฎีและปฏิบัติ พร้อมกรณีศึกษา) 2. หนังสือ การออกแบบผลิตภัณฑ์หัตถกรรมหญ้าแฝก
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
Listen
หนังสือ วัสดุและการก่อสร้างอาคาร
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
วิทยากรรับเชิญ
ผศ.สุภาวดี บุญยฉัตร ผู้เขียน
Listen
หนังสือ แผ่นดินของเรา
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
วิทยากรรับเชิญ
คุณอังคาร จันทราทิพย์ กวีซีไรต์ประจำปี 2556
Listen
1. หนังสือ ดุริยางคศิลป์ตะวันตกเบื้องต้น 2. หนังสือ หน่วยกระบวนการสำหรับวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
Listen
หนังสือ Math League: เทคนิคการสอนรูปแบบใหม่ที่ช่วยกระตุ้นการเรียนรู้ของผู้เรียนได้เป็นอย่างดี
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
วิทยากรรับเชิญ
อ.วิสุทธิ์ คงกัลป์ ผู้เขียน
Listen
หนังสือ ตัวกู ของกู
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
วิทยากรรับเชิญ
คุณเมทนี บูรณะศิริ (นีโน่) นักแสดง
Listen
1. พจนานุกรมศัพท์ คำอธิบายศัพท์ อังกฤษ-ไทย พื้นฐานด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานที่ควรรู้ 2. หนังสือ วัฒนธรรมภาคใต้ พ.ศ. 2520-2550
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
Listen
หนังสือ CULI Dictionary of English Usage
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
วิทยากรรับเชิญ
ผศ.เสาวภา ฉายะบุระกุล ผู้เขียน
Listen
นวนิยายเรื่องผ้าของ นพ.พงศกร จินดาวัฒนะ
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
วิทยากรรับเชิญ
ผศ.ดร.สิตา เยี่ยมขันติถาวร สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Listen
1. หนังสือ สร้างเว็บไซต์ขายสินค้าบนโลกออนไลน์ด้วย JOOMLA & VIRTUEMART 2. หนังสือ ศาสตร์ภาษาญี่ปุ่นที่ควรรู้
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
Listen
หนังสือ การจัดการนำเข้าและส่งออก
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
วิทยากรรับเชิญ
ดร.ชัยชนะ ตีรสุกิตติมา ผู้เขียน
Listen
หนังสือ ลูกอีสาน
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
วิทยากรรับเชิญ
คุณอมร บรรจง นักจัดรายการวิทยุด้านสุขภาพ อสมท.
Listen
1. หนังสือ ศัพท์บัญญัติ-บัญญัติศัพท์ 2. หนังสือ ความเป็นพิษของสารและผลิตภัณฑ์เคมี
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
Listen
หนังสือ คู่มือเตรียมสอบภูมิศาสตร์ ม.4-ม.6
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
วิทยากรรับเชิญ
อ.กรรยา พรรณา ผู้เขียน
Listen
หนังสือ สี่แผ่นดิน
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
วิทยากรรับเชิญ
คุณฐิติวรรณ ไสวแสนยากร หัวหน้าข่าวการศึกษา หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
Listen
1. หนังสือ ทฤษฎีคติชนวิทยา: วิธีวิทยาในการวิเคราะห์ตำนาน-นิทานพื้นบ้าน 2. หนังสือ เคมีวัสดุ เคมีพื้นผิว และปฏิกิริยาเร่ง
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
Listen
หนังสือ การวิจัยประเมินความต้องการจำเป็น
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
วิทยากรรับเชิญ
ศ.ดร.สุวิมล ว่องวาณิช ผู้เขียน
Listen
หนังสือ ในเรือนใจ
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
วิทยากรรับเชิญ
นักเขียนเจ้าของนามปากกา รอยพระจันทร์
Listen
1. หนังสือ ศาสตร์ภาษาญี่ปุ่นที่ควรรู้ 2. หนังสือ ประวัติศาสตร์และพื้นฐานการออกแบบภาพเคลื่อนไหว
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
Listen
หนังสือ ถอดรหัสปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การสอนกระบวนการคิด
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
วิทยากรรับเชิญ
รศ.ดร.ทิศนา แขมมณี ผู้เขียน
Listen
หนังสือ The Fall of Advertising and the Rise of PR
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
วิทยากรรับเชิญ
คุณโสภาวดี จันทร์ถาวร กรรมการผู้จัดการบริษัท 124 คอมมิวนิเคชั่นส จำกัด
Listen
1. หนังสือ การถอนฟันทางปฏิบัติการ 2. หนังสือ Introduction to THAI
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
Listen
หนังสือ เลียบขอบไพร
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
วิทยากรรับเชิญ
ผศ.ปารณ ชาตกุล ผู้เขียน (ผู้ช่วยคณบดี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
Listen
หนังสือ เสียดายคนตายไม่ได้อ่าน
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
วิทยากรรับเชิญ
คุณบงกช ศรีมังคละ พิธีกรรายการ ธรรมาภิบาล
Listen
1. หนังสือ การจัดการนำเข้าและส่งออก 2. หนังสือ การวิจัยประเมินความต้องการจำเป็น
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
Listen
หนังสือ เขียน Java GUI และ JSP ด้วย Netbeans
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
วิทยากรรับเชิญ
อ.วาสนา เหง้าเกษ ผู้เขียน
Listen
หนังสือ แฮร์รี่ พอตเตอร์
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
วิทยากรรับเชิญ
ผศ.ดร.วรลักษณ์ วงศ์โดยหวัง ศิริเจริญ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
Listen
1. หนังสือ พจนานุกรมคำศัพท์ภาษาฝรั่งเศสที่ใช้ในภาษาอังกฤษ และ คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้ในภาษาฝรั่งเศส 2. หนังสือ ปรัชญาภาษา
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
Listen
หนังสือ คำกริยาภาษาเยอรมันจากมุมมองของไทย
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
วิทยากรรับเชิญ
รศ.ดร.กรกช อัตตวิริยะนุภาพ ผู้เขียน (อาจารย์คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร)
Listen
หนังสือ สี่แผ่นดิน และ หนังสือ สามก๊ก
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
วิทยากรรับเชิญ
รศ.ปิยะแสง จันทรวงศ์ไพศาล คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
Listen
1. หนังสือ คู่มือเตรียมสอบประวัติศาสตร์ ม.4-6 2. หนังสือ เลียบขอบไพร
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
Listen
หนังสือ ปทานุกรมจุลชีววิทยา
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
วิทยากรรับเชิญ
อ.ดร.วสุ ปฐมอารีย์ ผู้เขียน (อาจารย์ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
Listen
หนังสือ พุทธทาสภิกขุ พระพุทธศาสนานิกายเถรวาทและการปฏิรูปเชิงนวสมัยนิยมในประเทศไทย
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
วิทยากรรับเชิญ
นพ.บัญชา พงศ์พานิช เลขานุการมูลนิธิหอจดหมายเหตุพุทธทาสอินทปัญโญ
Listen
1. หนังสือ วัสดุและการก่อสร้างอาคาร 2. หนังสือ วิธีวิจัยทางรัฐศาสตร์: การประยุกต์ใช้และตัวอย่าง
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
Listen
หนังสือ แคลคูลัส 2
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
วิทยากรรับเชิญ
รศ.ดำรงค์ ทิพย์โยธา ผู้เขียน
Listen
หนังสือ ปฏิวัติยุคสมัยด้วยฟางเส้นเดียว
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
วิทยากรรับเชิญ
ผศ.ปารณ ชาตกุล ผู้ช่วยคณบดี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Listen
1. หนังสือ แผนภาพเฟส 2. หนังสือ ภาษาเยอรมันในชีวิตประจำวัน เล่ม 2
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
Listen
หนังสือ ดนตรีศตวรรษที่ 20
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
วิทยากรรับเชิญ
อ.วิบูลย์ ตระกูลฮุ้น ผู้เขียน
Listen
หนังสือ ปฏิวัติยุคสมัยด้วยฟางเส้นเดียว
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
วิทยากรรับเชิญ
ผศ.ปารณ ชาตกุล ผู้ช่วยคณบดี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Listen
1. หนังสือ เยอรมัน-ไทย พจนานุกรมคำศัพท์เบื้องต้น 2. หนังสือ ข้าวไทยในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
Listen
หนังสือ ศิลปินหญิงในประวัติศาสตร์ศิลปะจีน
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
วิทยากรรับเชิญ
รศ.ปิยะแสง จันทรวงศ์ไพศาล ผู้เขียน
Listen
หนังสือ Let the Great World Spin
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
วิทยากรรับเชิญ
คุณปริชัย ศตะสุข ผู้ช่วยการตลาดวิทยุเสียงอเมริกา (Voice of America)
Listen
1. หนังสือ อ่านสนุก-ปลุกสำนึก 2. หนังสือ หลักรัฐประศาสนศาสตร์
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
รูปแบบรายการหัวข้อรายการWebboard รายการ
Left Button
รายการไทยศึกษารายการจิตวิทยาเพื่อคุณรายการคุยกันทันสื่อรายการพูดจาประสาช่างรายการอังกฤษอินสไตล์รายการฮ.นกฮูก นักอ่านรายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยรายการคลินิก 101.5รายการหยิบมาถก ยกมาคุยรายการเจาะข่าวเช้านี้รายการวิทยาสามนาทีรายการสัตวแพทย์สนทนารายการนิติมิติ
Right Button