CU Radio Logo
FM 101.5 MHz คลื่นความรู้สู่ประชาชน
วันที่ 20 กันยายน 2560
สมัครสมาชิกใหม่ Sign Up for CU Radio's Member ลืมรหัสผ่าน Forgot Password แก้ไขข้อมูลส่วนตัว Edit Personal Details in Your Profile
กลับสู่หน้าหลัก Back to Home
รับฟังรายการสด Live Radio
รับฟังรายการย้อนหลัง Radio on Demand
ติดต่อเรา Contact Us
Login Button
Home > หัวข้อรายการ
Listen
หนังสือ บัญญัติศัพท์-ศัพท์บัญญัติ
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
วิทยากรรับเชิญ
ศ.ดร.มงคล เดชนครินทร์ ผู้เขียน
Listen
นิทานชาดก
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
วิทยากรรับเชิญ
คุณธี ธนกร พิธีกรรายการ "คลับวัยเก๋า" และ "พลังใจ"
Listen
1. หนังสือ สถาปัตยกรรมผังเมืองเบื้องต้น 2. หนังสือ กินดื่มสไตล์เยอรมัน
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
Listen
หนังสือ จิตวิทยาการศึกษา
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
วิทยากรรับเชิญ
ผศ.ดร.นุชลี อุปภัย ผู้เขียน
Listen
หนังสือ สามก๊ก
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
วิทยากรรับเชิญ
คุณณัฐธีร์ โกศลพิศิษฐ์ (บ๊อบ) ผู้ประกาศข่าว
Listen
1. หนังสือ สรีรวิทยาของพืชภายใต้สภาวะเครียด 2. หนังสือ เจษฎาบดินทร์จอมราชัน
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
Listen
หนังสือ ประวัติศาสตร์และพื้นฐานการออกแบบภาพเคลื่อนไหว
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
วิทยากรรับเชิญ
อ.วิสิฐ จันมา ผู้เขียน
Listen
หนังสือ สิทธารถะ
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
วิทยากรรับเชิญ
คุณธนชัย อุชชิน (ป๊อด โมเดิร์นด็อก) นักร้อง
Listen
1. หนังสือ พุทธประวัติอมตะ 2. หนังสือ สูตรสำเร็จการเขียนความเรียงภาษาอังกฤษ
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
Listen
หนังสือ ความเป็นพิษของสารและผลิตภัณฑ์เคมี
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
วิทยากรรับเชิญ
รศ.ดร.วีรวรรณ เล็กสกุลไชย ผู้เขียน
Listen
พระไตรปิฎก
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
วิทยากรรับเชิญ
ผศ.นพ.สมเกียรติ แสงวัฒนาโรจน์ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Listen
1. หนังสือ กลศาสตร์ของไหล 2. หนังสือ การออกแบบการทำงาน: คู่มือสำหรับนิสิตนักศึกษา วิศวกร หัวหน้างาน
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
Listen
หนังสือ หน่วยกระบวนการสำหรับวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
วิทยากรรับเชิญ
รศ.ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล ผู้เขียน
Listen
หนังสือนิทานสำหรับเด็ก
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
วิทยากรรับเชิญ
ป้ากุล รศ.กุลวรา ชูพงศไพโรจน์ นักเล่านักเขียนนิทานเด็ก
Listen
1. หนังสือ สถาปัตยกรรมผังเมืองเบื้องต้น 2. หนังสือ สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
Listen
หนังสือ ระเบียบวิธีสถิติทางการศึกษา
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
วิทยากรรับเชิญ
ผศ.ดร.กมลวรรณ ตังธนกานนท์ ผู้เขียน
Listen
หนังสือ The Da Vinci Code และหนังสือของ Warren Buffett
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
วิทยากรรับเชิญ
ผศ.ดร.ธวัชชัย จิตรภาษ์นันท์ กรรมการ กสทช. ด้านวิทยุโทรทัศน์
Listen
1. หนังสือ การรักษาโรคในช่องปากที่พบบ่อย 2. หนังสือ หลักและเทคนิคการสอนระดับอุดมศึกษา
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
Listen
หนังสือ รู้กฎหมาย ง่ายนิดเดียว เล่ม 5
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
วิทยากรรับเชิญ
อ.ชูชัย งามวสุลักษณ์ ผู้เขียน
Listen
หนังสือ โรงงานช็อคโกแล็ตมหัศจรรย์
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
วิทยากรรับเชิญ
คุณสุวิทย์ สาสนพิจิตร์ ผู้อำนวยการสำนักรายการและสร้างสรรค์รายการ สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส
Listen
1. หนังสือ ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ (ทฤษฎีและปฏิบัติ พร้อมกรณีศึกษา) 2. หนังสือ การออกแบบผลิตภัณฑ์หัตถกรรมหญ้าแฝก
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
Listen
หนังสือ วัสดุและการก่อสร้างอาคาร
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
วิทยากรรับเชิญ
ผศ.สุภาวดี บุญยฉัตร ผู้เขียน
Listen
หนังสือ แผ่นดินของเรา
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
วิทยากรรับเชิญ
คุณอังคาร จันทราทิพย์ กวีซีไรต์ประจำปี 2556
Listen
1. หนังสือ ดุริยางคศิลป์ตะวันตกเบื้องต้น 2. หนังสือ หน่วยกระบวนการสำหรับวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
Listen
หนังสือ Math League: เทคนิคการสอนรูปแบบใหม่ที่ช่วยกระตุ้นการเรียนรู้ของผู้เรียนได้เป็นอย่างดี
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
วิทยากรรับเชิญ
อ.วิสุทธิ์ คงกัลป์ ผู้เขียน
Listen
หนังสือ ตัวกู ของกู
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
วิทยากรรับเชิญ
คุณเมทนี บูรณะศิริ (นีโน่) นักแสดง
Listen
1. พจนานุกรมศัพท์ คำอธิบายศัพท์ อังกฤษ-ไทย พื้นฐานด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานที่ควรรู้ 2. หนังสือ วัฒนธรรมภาคใต้ พ.ศ. 2520-2550
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
Listen
หนังสือ CULI Dictionary of English Usage
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
วิทยากรรับเชิญ
ผศ.เสาวภา ฉายะบุระกุล ผู้เขียน
Listen
นวนิยายเรื่องผ้าของ นพ.พงศกร จินดาวัฒนะ
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
วิทยากรรับเชิญ
ผศ.ดร.สิตา เยี่ยมขันติถาวร สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Listen
1. หนังสือ สร้างเว็บไซต์ขายสินค้าบนโลกออนไลน์ด้วย JOOMLA & VIRTUEMART 2. หนังสือ ศาสตร์ภาษาญี่ปุ่นที่ควรรู้
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
Listen
หนังสือ การจัดการนำเข้าและส่งออก
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
วิทยากรรับเชิญ
ดร.ชัยชนะ ตีรสุกิตติมา ผู้เขียน
Listen
หนังสือ ลูกอีสาน
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
วิทยากรรับเชิญ
คุณอมร บรรจง นักจัดรายการวิทยุด้านสุขภาพ อสมท.
Listen
1. หนังสือ ศัพท์บัญญัติ-บัญญัติศัพท์ 2. หนังสือ ความเป็นพิษของสารและผลิตภัณฑ์เคมี
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
Listen
หนังสือ คู่มือเตรียมสอบภูมิศาสตร์ ม.4-ม.6
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
วิทยากรรับเชิญ
อ.กรรยา พรรณา ผู้เขียน
Listen
หนังสือ สี่แผ่นดิน
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
วิทยากรรับเชิญ
คุณฐิติวรรณ ไสวแสนยากร หัวหน้าข่าวการศึกษา หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
Listen
1. หนังสือ ทฤษฎีคติชนวิทยา: วิธีวิทยาในการวิเคราะห์ตำนาน-นิทานพื้นบ้าน 2. หนังสือ เคมีวัสดุ เคมีพื้นผิว และปฏิกิริยาเร่ง
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
Listen
หนังสือ การวิจัยประเมินความต้องการจำเป็น
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
วิทยากรรับเชิญ
ศ.ดร.สุวิมล ว่องวาณิช ผู้เขียน
Listen
หนังสือ ในเรือนใจ
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
วิทยากรรับเชิญ
นักเขียนเจ้าของนามปากกา รอยพระจันทร์
Listen
1. หนังสือ ศาสตร์ภาษาญี่ปุ่นที่ควรรู้ 2. หนังสือ ประวัติศาสตร์และพื้นฐานการออกแบบภาพเคลื่อนไหว
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
Listen
หนังสือ ถอดรหัสปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การสอนกระบวนการคิด
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
วิทยากรรับเชิญ
รศ.ดร.ทิศนา แขมมณี ผู้เขียน
Listen
หนังสือ The Fall of Advertising and the Rise of PR
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
วิทยากรรับเชิญ
คุณโสภาวดี จันทร์ถาวร กรรมการผู้จัดการบริษัท 124 คอมมิวนิเคชั่นส จำกัด
Listen
1. หนังสือ การถอนฟันทางปฏิบัติการ 2. หนังสือ Introduction to THAI
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
Listen
หนังสือ เลียบขอบไพร
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
วิทยากรรับเชิญ
ผศ.ปารณ ชาตกุล ผู้เขียน (ผู้ช่วยคณบดี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
Listen
หนังสือ เสียดายคนตายไม่ได้อ่าน
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
วิทยากรรับเชิญ
คุณบงกช ศรีมังคละ พิธีกรรายการ ธรรมาภิบาล
Listen
1. หนังสือ การจัดการนำเข้าและส่งออก 2. หนังสือ การวิจัยประเมินความต้องการจำเป็น
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
รูปแบบรายการหัวข้อรายการWebboard รายการ
Left Button
รายการอังกฤษอินสไตล์รายการคุยกันทันสื่อรายการฮ.นกฮูก นักอ่านรายการไทยศึกษารายการจิตวิทยาเพื่อคุณรายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยรายการหยิบมาถก ยกมาคุยรายการนิติมิติรายการเจาะข่าวเช้านี้รายการวิทยาสามนาทีรายการคลินิก 101.5รายการพูดจาประสาช่างรายการสัตวแพทย์สนทนา
Right Button