CU Radio Logo
FM 101.5 MHz คลื่นความรู้สู่ประชาชน
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2560
สมัครสมาชิกใหม่ Sign Up for CU Radio's Member ลืมรหัสผ่าน Forgot Password แก้ไขข้อมูลส่วนตัว Edit Personal Details in Your Profile
กลับสู่หน้าหลัก Back to Home
รับฟังรายการสด Live Radio
รับฟังรายการย้อนหลัง Radio on Demand
ติดต่อเรา Contact Us
Login Button
Home > หัวข้อรายการ
Listen
การบริการอาหารและเครื่องดื่ม
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
วิทยากรรับเชิญ
ผศ.ชลธิชา บุนนาค ผู้เขียน
Listen
หนังสือ Corporate Brand Success Valuation และหนังสือ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับคณะองคมนตรี
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
วิทยากรรับเชิญ
อ.ดร.เอกก์ ภทรธนกุล ภาควิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Listen
1. หนังสือ ภาษาศาสตร์สำหรับครูสอนภาษาอังกฤษ 2. หนังสือ การพัฒนาสื่อ AUGMENTED REALITY ด้วยโปรแกรม PROCESSING และ OPENSPACE 3D
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
Frankfurt Book Fair 2015
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
วิทยากรรับเชิญ
คุณจรัญ หอมเทียนทอง นายกสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย, รศ.อรพรรณ พนัสพัฒนา และ อ.จรรมนง แสงวิเชียร กรรมการบริหารสำนักพิมพ์แห่งจุฬาฯ
Listen
หนังสือ เทคนิคการสร้างงานภาพพิมพ์ชิ้นเดียว
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
วิทยากรรับเชิญ
ผศ.สี แสงอินทร์ ผู้เขียน (อาจารย์คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน)
Listen
หนังสือ สาวน้อยไทยเมืองฝรั่ง
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
วิทยากรรับเชิญ
คุณโสภาค สุวรรณ (รำไพพรรณ สุวรรณสาร ศรีโสภาค) นักเขียน
Listen
1. หนังสือ จริยธรรมทางธุรกิจ 2. หนังสือ การบริการอาหารและเครื่องดื่ม
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
Listen
หนังสือ เจษฎาบดินทร์จอมราชัน
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
วิทยากรรับเชิญ
รศ.คึกเดช กันตามระ ผู้เขียน (อดีตคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาฯ)
Listen
หนังสือ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
วิทยากรรับเชิญ
แอมป์ The Star 7 (ภูริกูลกฤษฎ์ ชูศักดิ์สกุลวิบูล)
Listen
1. หนังสือ แคลคูลัส 1 2. หนังสือ พฤกษศาสตร์เชิงอุตสาหกรรม
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
Listen
หนังสือ งานวิจัยวัฒนธรรมภาคใต้ พ.ศ. 2520-2550
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
วิทยากรรับเชิญ
รศ.ดร.ภัทรวดี ภูชฎาภิรมย์ ผู้เขียน (อาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาฯ)
Listen
หนังสือ คำถามฉุกคิด เปลี่ยนชีวิตทั้งคนถามและคนตอบ
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
วิทยากรรับเชิญ
คุณพรรษา ริมกาญจนวัฒน์ (ฝน) Senior Public Relation GMM Grammy
Listen
หนังสือ พัฒนาทักษะภาษา: พัฒนาความคิดด้วยกิจกรรมการเล่นประกอบการสอนภาษาไทย
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
Listen
หนังสือ ไต้หวันในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
วิทยากรรับเชิญ
อ.ดร.สิทธิพล เครือรัฐติกาล ผู้เขียน
Listen
หนังสือ แก่นพุทธศาสน์ และ หนังสือ พ่อแม่เต้าเต๋อจิง: คำสอนเก่าแก่สำหรับพ่อแม่ยุคใหม่
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
วิทยากรรับเชิญ
คุณอภิสรา เกิดชูชื่น (ดาว) ผู้ประกาศข่าวและพิธีกร
Listen
1. หนังสือ เทคนิคการสร้างงานภาพพิมพ์ชิ้นเดียว 2. หนังสือ Basic of Grammar for High School (ม.5)
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
Listen
หนังสือ สถาปัตยกรรมผังเมืองเบื้องต้น
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
วิทยากรรับเชิญ
ผศ.ดร.จิตติศักดิ์ ธรรมาภรณ์พิลาศ ผู้เขียน (คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาฯ)
Listen
หนังสือ มูซาชิ มังกรคู่สู้สิบทิศ และ เสียดายคนตายไม่ได้อ่าน
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
วิทยากรรับเชิญ
คุณหฤทัย ม่วงบุญศรี (อุ๊) นักร้อง
Listen
1. หนังสือ เรื่องเล่าคืนฝนพรางจันทร์-เก้าเรื่องลี้ลับของอุเอะดะ อะกินะริ 2. หนังสือ กฎหมายเกี่ยวกับเอกเทศสัญญา
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
Listen
หนังสือ กินดื่มสไตล์เยอรมัน
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
วิทยากรรับเชิญ
ศ.ถนอมนวล โอเจริญ ผู้เขียน (สาขาวิชาภาษาเยอรมัน คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ)
Listen
หนังสือ แก่นพุทธศาสน์
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
วิทยากรรับเชิญ
คุณกันตพงศ์ บำรุงรักษ์ (เอส) นักแสดง
Listen
1. หนังสือ การกระทำผิดในสังคม: สังคมวิทยาอาชญากรรมและพฤติกรรมเบี่ยงเบน 2. หนังสือ การฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมโดยพืช
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
Listen
หนังสือ การฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมโดยพืช
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
วิทยากรรับเชิญ
ผศ.ดร.นัยนันทน์ อริยกานนท์ ผู้เขียน (ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ)
Listen
หนังสือ ธุรกิจสวนกระแส
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
วิทยากรรับเชิญ
คุณธชย ประทุมวรรณ (เก่ง) นักร้อง
Listen
1. หนังสือ ถอดรหัสปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การสอนกระบวนการคิด 2. หนังสือ สูตรสำเร็จการเขียนความเรียงภาษาอังกฤษ
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
Listen
หนังสือ บัญญัติศัพท์-ศัพท์บัญญัติ
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
วิทยากรรับเชิญ
ศ.ดร.มงคล เดชนครินทร์ ผู้เขียน
Listen
นิทานชาดก
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
วิทยากรรับเชิญ
คุณธี ธนกร พิธีกรรายการ "คลับวัยเก๋า" และ "พลังใจ"
Listen
1. หนังสือ สถาปัตยกรรมผังเมืองเบื้องต้น 2. หนังสือ กินดื่มสไตล์เยอรมัน
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
Listen
หนังสือ จิตวิทยาการศึกษา
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
วิทยากรรับเชิญ
ผศ.ดร.นุชลี อุปภัย ผู้เขียน
Listen
หนังสือ สามก๊ก
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
วิทยากรรับเชิญ
คุณณัฐธีร์ โกศลพิศิษฐ์ (บ๊อบ) ผู้ประกาศข่าว
Listen
1. หนังสือ สรีรวิทยาของพืชภายใต้สภาวะเครียด 2. หนังสือ เจษฎาบดินทร์จอมราชัน
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
Listen
หนังสือ ประวัติศาสตร์และพื้นฐานการออกแบบภาพเคลื่อนไหว
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
วิทยากรรับเชิญ
อ.วิสิฐ จันมา ผู้เขียน
Listen
หนังสือ สิทธารถะ
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
วิทยากรรับเชิญ
คุณธนชัย อุชชิน (ป๊อด โมเดิร์นด็อก) นักร้อง
Listen
1. หนังสือ พุทธประวัติอมตะ 2. หนังสือ สูตรสำเร็จการเขียนความเรียงภาษาอังกฤษ
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
Listen
หนังสือ ความเป็นพิษของสารและผลิตภัณฑ์เคมี
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
วิทยากรรับเชิญ
รศ.ดร.วีรวรรณ เล็กสกุลไชย ผู้เขียน
Listen
พระไตรปิฎก
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
วิทยากรรับเชิญ
ผศ.นพ.สมเกียรติ แสงวัฒนาโรจน์ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Listen
1. หนังสือ กลศาสตร์ของไหล 2. หนังสือ การออกแบบการทำงาน: คู่มือสำหรับนิสิตนักศึกษา วิศวกร หัวหน้างาน
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
Listen
หนังสือ หน่วยกระบวนการสำหรับวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
วิทยากรรับเชิญ
รศ.ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล ผู้เขียน
Listen
หนังสือนิทานสำหรับเด็ก
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
วิทยากรรับเชิญ
ป้ากุล รศ.กุลวรา ชูพงศไพโรจน์ นักเล่านักเขียนนิทานเด็ก
Listen
1. หนังสือ สถาปัตยกรรมผังเมืองเบื้องต้น 2. หนังสือ สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
Listen
หนังสือ ระเบียบวิธีสถิติทางการศึกษา
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
วิทยากรรับเชิญ
ผศ.ดร.กมลวรรณ ตังธนกานนท์ ผู้เขียน
Listen
หนังสือ The Da Vinci Code และหนังสือของ Warren Buffett
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
วิทยากรรับเชิญ
ผศ.ดร.ธวัชชัย จิตรภาษ์นันท์ กรรมการ กสทช. ด้านวิทยุโทรทัศน์
Listen
1. หนังสือ การรักษาโรคในช่องปากที่พบบ่อย 2. หนังสือ หลักและเทคนิคการสอนระดับอุดมศึกษา
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
รูปแบบรายการหัวข้อรายการWebboard รายการ
Left Button
รายการจิตวิทยาเพื่อคุณรายการคลินิก 101.5รายการนิติมิติรายการวิทยาสามนาทีรายการหยิบมาถก ยกมาคุยรายการเจาะข่าวเช้านี้รายการฮ.นกฮูก นักอ่านรายการพูดจาประสาช่างรายการคุยกันทันสื่อรายการอังกฤษอินสไตล์รายการไทยศึกษารายการสัตวแพทย์สนทนารายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัย
Right Button