CU Radio Logo
FM 101.5 MHz คลื่นความรู้สู่ประชาชน
วันที่ 20 พฤศจิกายน 2560
สมัครสมาชิกใหม่ Sign Up for CU Radio's Member ลืมรหัสผ่าน Forgot Password แก้ไขข้อมูลส่วนตัว Edit Personal Details in Your Profile
กลับสู่หน้าหลัก Back to Home
รับฟังรายการสด Live Radio
รับฟังรายการย้อนหลัง Radio on Demand
ติดต่อเรา Contact Us
Login Button
Home > หัวข้อรายการ
Listen
หนังสือ ประสาทสรีรวิทยาพื้นฐาน
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
วิทยากรรับเชิญ
รศ.ดร.สมฤดี สายหยุดทอง ผู้เขียน (ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ)
Listen
หนังสือ โจนาธาน ลิฟวิงสตัน นางนวล
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
วิทยากรรับเชิญ
คุณสุภิญญา กลางณรงค์ กสทช.
Listen
1. หนังสือ คอมพิวเตอร์กราฟิกส์ 3 มิติ 2. หนังสือ 4 วิธีสอนแบบใหม่: เพื่อความมีรสนิยมในการเรียนรู้ เป็นผู้มีปัญญา และมีอารยธรรม
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
Listen
หนังสือ คู่มือนิสิตนักศึกษา: ชีวิต การเรียน สู่ความสำเร็จ
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
วิทยากรรับเชิญ
รศ.สุพรรณี ปิ่นมณี ผู้เขียน (รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
Listen
หนังสือ หนุ่มฮอตสาวเฮี้ยว รักเปรี้ยวอมหวาน
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
วิทยากรรับเชิญ
คุณพิไลมาศ ค้ำชู (นามปากกา แสตมป์เบอรี่)
Listen
1. หนังสือ เศรษฐศาสตร์เพื่อความสุข 2. หนังสือ พระพุทธรูปตามคติชาวล้านนา
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
Listen
หนังสือ Expanding Reading Skills
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
วิทยากรรับเชิญ
รศ.มาลินี จันทวิมล ผู้เขียน
Listen
หนังสือธรรมะของท่านพุทธทาสภิกขุ
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
วิทยากรรับเชิญ
คุณสวย The Voice Thailand (สโรชา เสนารัตน์)
Listen
1. หนังสือ เคล็ดลับการเขียนรายงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ 2. หนังสือ ประสาทสรีรวิทยาพื้นฐาน
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
Listen
หนังสือ ความรู้ อำนาจ และสุขภาพ: จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
วิทยากรรับเชิญ
รศ.ดร.พัชรินทร์ สิรสุนทร ผู้เขียน (อาจารย์คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร)
Listen
หนังสือ นั่งรถไฟไปหลังคาโลก
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
วิทยากรรับเชิญ
คุณรตวรรณ ออมไธสง (มิน) นักแสดง
Listen
1. หนังสือ จิตวิทยากับการพัฒนาตน 2. หนังสือ ประสาทสรีรวิทยาพื้นฐาน 3. หนังสือ ศิลปะสมัยใหม่
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
Listen
หนังสือ การออกแบบการทำงาน: คู่มือสำหรับนิสิตนักศึกษา วิศวกร หัวหน้างาน เจ้าของกิจการ
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
วิทยากรรับเชิญ
รศ.ดร.จิตรา รู้กิจการพานิช ผู้เขียน
Listen
หนังสือนวนิยายชุด พล นิกร กิมหงวน
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
วิทยากรรับเชิญ
คุณพิทยากร ลีลาภัทร (เอ๊ดดี้) นักเขียน
Listen
1. หนังสือ ครูประจำชั้นมืออาชีพ 2. หนังสือ คำอธิบายกฎหมายลักษณะหนี้ 3. หนังสือ 4 วิธีสอนแบบใหม่ เพื่อความมีรสนิยมในการเรียนรู้ เป็นผู้มีปัญญา และมีอารยธรรม
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
Listen
หนังสือ มโหรีอีสานใต้
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
วิทยากรรับเชิญ
รศ.ดร.บุษกร บิณฑสันต์ ผู้เขียน (หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางวัฒนธรรมดนตรีไทย จุฬาฯ)
Listen
หนังสือ สาธนา
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
วิทยากรรับเชิญ
อ.สิทธิชัย จันทรศิลปิน ผู้ดำเนินรายการวิทยาสามนาที สถานีวิทยุจุฬาฯ
Listen
หนังสือ ประวัติศาสตร์ศิลปะตะวันตก 1 2. หนังสือ ความรู้ อำนาจ และสุขภาพ: จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
Listen
หนังสือ ภาษาศาสตร์สำหรับครูสอนภาษาอังกฤษ
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
วิทยากรรับเชิญ
ผศ.ดร.แสงระวี ดอนแก้วบัว ผู้เขียน (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
Listen
วรรณกรรมเยาวชนของ Roald Dahl
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
วิทยากรรับเชิญ
แม็กซ์ เจนมานะ The Voice
Listen
1. สารานุกรมภาพลายเส้นเทคนิควิทยาพื้นบ้านภาคเหนือ การเพาะปลูกจับสัตว์ 2. หนังสือ Expanding Reading Skills Level 3
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
Listen
หนังสือ การพัฒนาสื่อ AUGMENTED REALITY ด้วยโปรแกรม PROCESSING และ OPENSPACE 3D
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
วิทยากรรับเชิญ
ผศ.ดร.วิวัฒน์ มีสุวรรณ์ ผู้เขียน
Listen
หนังสือของตั้ม วิศุทธิ์
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
วิทยากรรับเชิญ
คุณภัทรากร ตั้งศุภกุล (พลอย) นักแสดง
Listen
หนังสือ คติชนในบริบทข้ามพรมแดน: งานปอยไทใหญ่ในจังหวัดเชียงใหม่
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
Listen
หนังสือ บุคลิกภาพและความสามารถในการสื่อสาร: จากวัยเด็กสู่วัยทำงาน
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
วิทยากรรับเชิญ
ผศ.ดร.รุ้ง ศรีอัษฎาพร ผู้เขียน (ภาควิชาวาทวิทยาและสื่อสารการแสดง คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
Listen
หนังสือ สิ่งใดเกิดขึ้นแล้ว สิ่งนั้นดีเสมอ
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
วิทยากรรับเชิญ
คุณมนต์ชัย วงษ์กิตติไกรวัล ผู้ประกาศข่าวช่อง now 26
Listen
1. หนังสือ หมอในบ้าน: รู้จักโรค รู้จักยา 2. หนังสือ จุลชีววิทยาทางอาหาร 3. หนังสือ เทคนิคการเขียนบทความวิชาการ
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
Listen
หนังสือ การออกแบบสเตเดียม
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
วิทยากรรับเชิญ
รศ. นาวาโท ไตรวัฒน์ วิรยศิริ ผู้เขียน
Listen
หนังสือ แฮร์รี่ พอตเตอร์
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
วิทยากรรับเชิญ
คุณโกมลทิพย์ รัตนาไพศาลสุข (บุศ) นักแสดง
Listen
1. หนังสือ ไวยากรณ์เยอรมัน เล่ม 1 2. หนังสือ การออกแบบเบื้องต้น
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
Listen
หนังสือ ชีววิทยาและการเพาะเลี้ยงหอยนางรม
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
วิทยากรรับเชิญ
รศ.ดร.สุวัจน์ ธัญรส ผู้เขียน (สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง)
Listen
หนังสือเกี่ยวกับจิตวิทยาเพื่อการพัฒนาตนเอง
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
วิทยากรรับเชิญ
ดร.ธีรารัตน์ พันทวี วงศ์ธนะเอนก ผู้ดำเนินรายการเจาะข่าวเช้านี้ สถานีวิทยุจุฬาฯ
Listen
1. หนังสือ คู่มือนิสิตนักศึกษา: ชีวิต การเรียน สู่ความสำเร็จ 2. หนังสือ ประชาธิปไตยทางการคลังไทย
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
Listen
หนังสือ เทคนิคงานไม้
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
วิทยากรรับเชิญ
รศ.ประณต กุลประสูตร ผู้เขียน
Listen
หนังสือ รู้แจ้งในชาตินี้ และ ทางแห่งความดี
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
วิทยากรรับเชิญ
คุณมยุริญ ผ่องผุดพันธ์ (กิ๊ก) นักแสดง
Listen
1. หนังสือ คู่มือการเลี้ยงสุนัข 2. หนังสือ การออกแบบสเตเดียม
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
Listen
หนังสือ จริยธรรมทางธุรกิจ
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
วิทยากรรับเชิญ
รศ.จินตนา บุญบงการ ผู้เขียน
Listen
หนังสือ สื่อสารสมเด็จ
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
วิทยากรรับเชิญ
อ.จรรมนง แสงวิเชียร คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Listen
1. หนังสือ พื้นฐานของการสันดาป 2. หนังสือ หลักสถิติวิจัยและการใช้โปรแกรม SPSS
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
Listen
หนังสือ แคลคูลัส 1
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
วิทยากรรับเชิญ
รศ.ดำรงค์ ทิพย์โยธา ผู้เขียน
Listen
หนังสือ Marketing 3.0
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
วิทยากรรับเชิญ
คุณอนุรุธ ว่องวานิช ประธานกรรมการบริหาร บริษัท อังกฤษตรางู (แอล.พี.) จำกัด
Listen
1. หนังสือ การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยคอมพิวเตอร์: เน้นสำหรับงานวิจัย 2. หนังสือ อัจฉริยะการตลาด
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
Listen
การบริการอาหารและเครื่องดื่ม
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
วิทยากรรับเชิญ
ผศ.ชลธิชา บุนนาค ผู้เขียน
Listen
หนังสือ Corporate Brand Success Valuation และหนังสือ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับคณะองคมนตรี
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
วิทยากรรับเชิญ
อ.ดร.เอกก์ ภทรธนกุล ภาควิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Listen
1. หนังสือ ภาษาศาสตร์สำหรับครูสอนภาษาอังกฤษ 2. หนังสือ การพัฒนาสื่อ AUGMENTED REALITY ด้วยโปรแกรม PROCESSING และ OPENSPACE 3D
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
รูปแบบรายการหัวข้อรายการWebboard รายการ
Left Button
รายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยรายการสัตวแพทย์สนทนารายการคุยกันทันสื่อรายการวิทยาสามนาทีรายการเจาะข่าวเช้านี้รายการจิตวิทยาเพื่อคุณรายการอังกฤษอินสไตล์รายการพูดจาประสาช่างรายการหยิบมาถก ยกมาคุยรายการนิติมิติรายการฮ.นกฮูก นักอ่านรายการไทยศึกษารายการคลินิก 101.5
Right Button