CU Radio Logo
FM 101.5 MHz คลื่นความรู้สู่ประชาชน
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2560
สมัครสมาชิกใหม่ Sign Up for CU Radio's Member ลืมรหัสผ่าน Forgot Password แก้ไขข้อมูลส่วนตัว Edit Personal Details in Your Profile
กลับสู่หน้าหลัก Back to Home
รับฟังรายการสด Live Radio
รับฟังรายการย้อนหลัง Radio on Demand
ติดต่อเรา Contact Us
Login Button
Home > หัวข้อรายการ
Listen
หนังสือ โน้ตเพลงไทยสำหรับบรรเลงจะเข้: เพลงตามเกณฑ์มาตรฐานดนตรีไทย ขั้น 7
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
วิทยากรรับเชิญ
ผศ.พิภัช สอนใย ผู้เขียน (อาจารย์วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม)
Listen
หนังสือเกี่ยวกับสมอง
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
วิทยากรรับเชิญ
หนังสือ ผศ.เฉลิมพล ดาวเรือง คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และครูโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
Listen
1. หนังสือ กิจกรรมส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชน 2. หนังสือ การออกแบบสื่อการศึกษาสร้างสรรค์
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
Listen
หนังสือ ไทยต่างด้าว ท้าวต่างแดน: สังคมวิทยาของชีวิตข้ามพรมแดน
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
วิทยากรรับเชิญ
ศ.ดร.สุภางค์ จันทวานิช ผู้เขียน
Listen
1. หนังสือ เจ้าชายน้อย 2. หนังสือ ธรรมะติดปีก
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
วิทยากรรับเชิญ
คุณตา สุรางคณา สุนทรพนาเวช (วัชรารัศมี สุนทรพนาเวช) นักแสดง
Listen
1. หนังสือ แปลได้ แปลดี: ทักษะการแปลสำหรับผู้เรียนในระดับมหาวิทยาลัย 2. หนังสือ การใช้เหตุผลในทางกฎหมาย
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
Listen
หนังสือ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในอุตสาหกรรมโรงแรม
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
วิทยากรรับเชิญ
รศ.ดร.นิติพล ภูตะโชติ ผู้เขียน (อาจารย์ภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น)
Listen
1. หนังสือ เดอะซีเคร็ต 2. หนังสือ ชีวิตนี้น้อยนัก 3. หนังสือ How to Win Friends and Influence People
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
วิทยากรรับเชิญ
คุณชุติมา ดุรงค์เดช (ไข่มุก) มิสไทยแลนด์ยูนิเวิร์ส ปี 2552
Listen
1. หนังสือ หลักการเบื้องต้นของเทคโนโลยีกระบวนการผลิตทางชีวภาพ 2. หนังสือ นโยบายการต่างประเทศของเกาหลีใต้
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
Listen
หนังสือ ตรรกศาสตร์และทฤษฎีเซต
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
วิทยากรรับเชิญ
ผศ.ไพโรจน์ เยียระยง ผู้เขียน
Listen
หนังสือเกี่ยวกับการทำอาหาร
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
วิทยากรรับเชิญ
คุณเตชินท์ ปิ่นชาตรี (เชน) นักแสดง
Listen
1. หนังสือ การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม 2. หนังสือ การอนุรักษ์ชุมชนเมือง
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
Listen
หนังสือ ฟิสิกส์ยุคใหม่
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
วิทยากรรับเชิญ
รศ.ดร.วีระศักดิ์ ซอมขุนทด ผู้เขียน
Listen
หนังสือของ เลโมนี สนิกเก็ต
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
วิทยากรรับเชิญ
อ.ดร.ทรงพันธ์ เจิมประยงค์ ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Listen
1. หนังสือ ทฤษฎีกราฟเบื้องต้น 2. หนังสือ ศิลปะทิเบต
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
Listen
หนังสือ กลศาสตร์ของวัสดุคอมโพสิต
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
วิทยากรรับเชิญ
รศ.ดร.ไพโรจน์ สิงหถนัดกิจ ผู้เขียน (ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ)
Listen
หนังสือ เจ้าหญิงเม็ดทราย
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
วิทยากรรับเชิญ
คุณเพชรไพลิน รัตนนาม (นามปากกา เจ้าปลาน้อย) นักเขียน
Listen
1. หนังสือ จิตวิทยาสำหรับครู 2. หนังสือ ค่านิยมของชาวเกาหลีใต้
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
Listen
งาน "Ho Chi Minh City Book Fair 2016" ประเทศเวียดนาม
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
วิทยากรรับเชิญ
รศ.ดร.ลัญฉกร วุฒิสิทธิกุลกิจ รองผู้อำนวยการสำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Listen
1. หนังสือ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในอุตสาหกรรมโรงแรม 2. พจนานุกรมทัศนศิลป์
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
Listen
งาน "Ho Chi Minh City Book Fair 2016" ประเทศเวียดนาม
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
วิทยากรรับเชิญ
ผศ.มานิต รุจิวโรดม กรรมการผู้อำนวยการสำนักพิมพ์แห่งจุฬาฯ ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ผู้เขียนหนังสือ "ตามรอยพระยุคลบาท ครูแห่งแผ่นดิน" และ อ.จรรมนง แสงวิเชียร กรรมการบริหารสำนักพิมพ์แห่งจุฬาฯ
Listen
1. หนังสือ สังคีตลักษณ์วิเคราะห์ 2. หนังสือ สุขศาสตร์ปศุสัตว์
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
Listen
หนังสือ หมอในบ้าน: รู้จักโรค รู้จักยา รู้จักป้องกัน
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
วิทยากรรับเชิญ
ผศ.นพ.สมนึก (เฉง) นิลบุหงา ผู้เขียน
Listen
หนังสือ พรรณไม้ในจุฬาฯ
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
วิทยากรรับเชิญ
คุณนิรมล เมธีสุวกุล พิธีกรและผู้ผลิตรายการ ทุ่งแสงตะวัน
Listen
1. หนังสือ ฟิสิกส์ยุคใหม่ 2. หนังสือ หลักการบัญชี 1
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
Listen
หนังสือ คอมพิวเตอร์กราฟิกส์ 3 มิติ
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
วิทยากรรับเชิญ
ผศ.อิว ไอยรากาญจนกุล ผู้เขียน (อาจารย์ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่)
Listen
หนังสือ พัฒนาสมองให้เป็นอัจฉริยะแบบโมสาร์ท
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
วิทยากรรับเชิญ
คุณบัณฑิต อึ้งรังษี วาทยกรชาวไทย
Listen
1. หนังสือ การบัญชีขั้นกลาง 1 2. หนังสือ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
Listen
หนังสือ บริษัทจดทะเบียนและธรรมาภิบาลบริษัทไทยภายใต้แนวทฤษฎีความสมดุลของอำนาจ
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
วิทยากรรับเชิญ
ดร.สุรศักดิ์ ไชยธนกิจ ผู้เขียน
Listen
หนังสือ พรรณไม้ในจุฬาฯ
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
วิทยากรรับเชิญ
คุณนิรมล เมธีสุวกุล พิธีกรและผู้ผลิตรายการ ทุ่งแสงตะวัน
Listen
1. หนังสือ กลอนญี่ปุ่น 2. หนังสือ ตรรกศาสตร์และทฤษฎีเซต
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
Listen
หนังสือ บทการแสดงจากวรรณคดีไทย
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
วิทยากรรับเชิญ
รศ.มนตรี มีเนียม ผู้เขียน
Listen
หนังสือแนวพุทธปรัชญาของท่านพุทธทาสภิกขุ
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
วิทยากรรับเชิญ
ผศ.ดร.แนบบุญ หุนเจริญ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Listen
1. หนังสือ ปั้นฝัน...เป็นหนังสือ คือนักเขียน 2. หนังสือ ไทยต่างด้าว ท้าวต่างแดน สังคมวิทยาของชีวิตข้ามพรมแดน
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
Listen
หนังสือ การพัฒนาระบบโครงข่ายไฟฟ้าสมาร์ทกริด: กรณีศึกษาเมืองแม่ฮ่องสอน
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
วิทยากรรับเชิญ
ผศ.ดร.แนบบุญ หุนเจริญ ผู้เขียน (อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ)
Listen
หนังสือ เลดี้เยาวราช
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
วิทยากรรับเชิญ
คุณทัศนีย์ คล้ายกัน (นามปากกา อาริตา) นักเขียน
Listen
1. หนังสือ ผู้นำนันทนาการ 2. หนังสือ สัญญาณและระบบสำหรับวิศวกรรมไฟฟ้า
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
Listen
หนังสือ จิตวิทยากับการพัฒนาตน
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
วิทยากรรับเชิญ
อ.ธัญญภัสร์ ศิรธัชนราโรจน์ ผู้เขียน
Listen
หนังสือเกี่ยวกับสุขภาพ
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
วิทยากรรับเชิญ
กระต่าย ทรรศิกา ยุติมิตร (กระต่าย แม็กซิม)
Listen
1. หนังสือ การพัฒนาระบบโครงข่ายไฟฟ้าสมาร์ทกริด: กรณีศึกษาเมืองแม่ฮ่องสอน 2. หนังสือ วิจัยธุรกิจยุคใหม่
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
Listen
หนังสือ คู่มือการเลี้ยงสุนัข
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
วิทยากรรับเชิญ
ผศ.ยิ่งลักษณ์ มูลสาร ผู้เขียน
Listen
หนังสือเกี่ยวกับการบริหาร
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
วิทยากรรับเชิญ
พันเอก นที ศุกลรัตน์ รองประธาน กสทช.
Listen
1. หนังสือ พฤติกรรมผู้บริโภค 2. หนังสือ หลักการมีส่วนร่วมกับการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
รูปแบบรายการหัวข้อรายการWebboard รายการ
Left Button
รายการคลินิก 101.5รายการจิตวิทยาเพื่อคุณรายการหยิบมาถก ยกมาคุยรายการคุยกันทันสื่อรายการอังกฤษอินสไตล์รายการพูดจาประสาช่างรายการเจาะข่าวเช้านี้รายการนิติมิติรายการวิทยาสามนาทีรายการสัตวแพทย์สนทนารายการฮ.นกฮูก นักอ่านรายการไทยศึกษารายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัย
Right Button