CU Radio Logo
FM 101.5 MHz คลื่นความรู้สู่ประชาชน
วันที่ 24 กันยายน 2560
สมัครสมาชิกใหม่ Sign Up for CU Radio's Member ลืมรหัสผ่าน Forgot Password แก้ไขข้อมูลส่วนตัว Edit Personal Details in Your Profile
กลับสู่หน้าหลัก Back to Home
รับฟังรายการสด Live Radio
รับฟังรายการย้อนหลัง Radio on Demand
ติดต่อเรา Contact Us
Login Button
Home > หัวข้อรายการ
Listen
หนังสือ การประเมินอย่างใคร่ครวญต่อเด็กปฐมวัย แนวคิดและการปฏิบัติเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
วิทยากรรับเชิญ
ผศ.ดร.ศศิลักษณ์ ขยันกิจ ผู้เขียน
Listen
หนังสือ คำพ่อสอน
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
วิทยากรรับเชิญ
นพ.ภีมณพัชญ์ ธนชาญวิศิษฐ์ แพทย์และผู้ประกาศข่าว
Listen
1. หนังสือ การสร้างเครื่องมือการวิจัยทางการศึกษา 2. หนังสือ เคมีของสารหอม
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
Listen
หนังสือ ศิลปะภูฎาน
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
วิทยากรรับเชิญ
รศ.ปิยะแสง จันทรวงศ์ไพศาล ผู้เขียน
Listen
ข้อคิดดีๆ จากการอ่านหนังสือ
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
วิทยากรรับเชิญ
คุณวินทร์ เลียววาริณ (สมชัย เลี้ยววาริณ) นักเขียน
Listen
1. หนังสือ การยศาสตร์ 2. หนังสือ การบัญชีขั้นกลาง 2
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
Listen
หนังสือ กิจกรรมส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชน
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
วิทยากรรับเชิญ
อ.ทวีป อภิสิทธิ์ ผู้เขียน
Listen
หนังสือเกี่ยวกับคำคม
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
วิทยากรรับเชิญ
คุณสมจิตร บ่อทอง ศิลปินลูกทุ่งหมอลำ
Listen
1. หนังสือ ความสัมพันธ์ระหว่างชนชั้นปกครองของล้านนาและสุโขทัย: ข้อคิดใหม่และข้อสังเกตบางประการ 2. หนังสือ อารมณ์ขันในงานเขียนสารคดี การวิเคราะห์วิจารณ์์เชิงสร้างสรรค์
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
Listen
หนังสือ การออกแบบสื่อการศึกษาสร้างสรรค์
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
วิทยากรรับเชิญ
ผศ.เขมณัฏฐ์ มิ่งศิริธรรม ผู้เขียน
Listen
หนังสือ อย่าลืมฉันและคู่กรรม
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
วิทยากรรับเชิญ
คุณฉัตรารัศมิ์ แก้วมรกต (นามปากกา ร่มแก้ว) นักเขียน
Listen
1. หนังสือ การวิเคราะห์รายงานทางการเงิน: แนวทางและกรณีศึกกษา 2. หนังสือ การประเมินอย่างใคร่ครวญต่อเด็กปฐมวัย: แนวคิดและการปฏิบัติเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
Listen
หนังสือ การจัดทำระบบคุณภาพ ISO 17025 & GLP สำหรับห้องปฏิบัติการเคมี
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
วิทยากรรับเชิญ
ผศ.ดร.อภิชาติ อิ่มยิ้ม ผู้เขียน (อาจารย์ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ)
Listen
หนังสือประเภทกราฟฟิกดีไซน์ ศิลปะยุคใหม่
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
วิทยากรรับเชิญ
คุณสุพล พัวศิริรักษ์ (เบล) นักร้อง
Listen
1. หนังสือ ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษสำหรับผู้เริ่มต้น 2. หนังสือ วารสารสนเทศโลกาภิวัฒน์
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
Listen
หนังสือ การอนุรักษ์ชุมชนเมือง
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
วิทยากรรับเชิญ
รศ.ดร.ปรานอม ตันสุขานัน์ ผู้เขียน (อาจารย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
Listen
หนังสือ The Energy Bus
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
วิทยากรรับเชิญ
คุณวรินทร์ลดา ปิยะวิรัทธิ์ (ไหยหยา) นักแสดง
Listen
1. หนังสือ กิจกรรมส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชน 2. หนังสือ สัญญาณ ระบบ และการควบคุม
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
Listen
หนังสือ หลักการเบื้องต้นของเทคโนโลยีกระบวนการผลิตทางชีวภาพ
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
วิทยากรรับเชิญ
ผศ.ดร.สุชาดา จันทร์ประทีป นภาธร ผู้เขียน (อาจารย์ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
Listen
หนังสือ สิทธารถะ
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
วิทยากรรับเชิญ
ป๊อด โมเดิร์นด็อก (ธนชัย อุชชิน) นักร้อง นักดนตรี
Listen
1. หนังสือ จิตสาธารณะ สร้างได้ง่ายนิดเดียว 2. หนังสือ ศิลปะภูฏาน
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
Listen
หนังสือ โน้ตเพลงไทยสำหรับบรรเลงจะเข้: เพลงตามเกณฑ์มาตรฐานดนตรีไทย ขั้น 7
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
วิทยากรรับเชิญ
ผศ.พิภัช สอนใย ผู้เขียน (อาจารย์วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม)
Listen
หนังสือเกี่ยวกับสมอง
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
วิทยากรรับเชิญ
หนังสือ ผศ.เฉลิมพล ดาวเรือง คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และครูโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
Listen
1. หนังสือ กิจกรรมส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชน 2. หนังสือ การออกแบบสื่อการศึกษาสร้างสรรค์
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
Listen
หนังสือ ไทยต่างด้าว ท้าวต่างแดน: สังคมวิทยาของชีวิตข้ามพรมแดน
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
วิทยากรรับเชิญ
ศ.ดร.สุภางค์ จันทวานิช ผู้เขียน
Listen
1. หนังสือ เจ้าชายน้อย 2. หนังสือ ธรรมะติดปีก
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
วิทยากรรับเชิญ
คุณตา สุรางคณา สุนทรพนาเวช (วัชรารัศมี สุนทรพนาเวช) นักแสดง
Listen
1. หนังสือ แปลได้ แปลดี: ทักษะการแปลสำหรับผู้เรียนในระดับมหาวิทยาลัย 2. หนังสือ การใช้เหตุผลในทางกฎหมาย
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
Listen
หนังสือ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในอุตสาหกรรมโรงแรม
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
วิทยากรรับเชิญ
รศ.ดร.นิติพล ภูตะโชติ ผู้เขียน (อาจารย์ภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น)
Listen
1. หนังสือ เดอะซีเคร็ต 2. หนังสือ ชีวิตนี้น้อยนัก 3. หนังสือ How to Win Friends and Influence People
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
วิทยากรรับเชิญ
คุณชุติมา ดุรงค์เดช (ไข่มุก) มิสไทยแลนด์ยูนิเวิร์ส ปี 2552
Listen
1. หนังสือ หลักการเบื้องต้นของเทคโนโลยีกระบวนการผลิตทางชีวภาพ 2. หนังสือ นโยบายการต่างประเทศของเกาหลีใต้
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
Listen
หนังสือ ตรรกศาสตร์และทฤษฎีเซต
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
วิทยากรรับเชิญ
ผศ.ไพโรจน์ เยียระยง ผู้เขียน
Listen
หนังสือเกี่ยวกับการทำอาหาร
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
วิทยากรรับเชิญ
คุณเตชินท์ ปิ่นชาตรี (เชน) นักแสดง
Listen
1. หนังสือ การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม 2. หนังสือ การอนุรักษ์ชุมชนเมือง
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
Listen
หนังสือ ฟิสิกส์ยุคใหม่
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
วิทยากรรับเชิญ
รศ.ดร.วีระศักดิ์ ซอมขุนทด ผู้เขียน
Listen
หนังสือของ เลโมนี สนิกเก็ต
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
วิทยากรรับเชิญ
อ.ดร.ทรงพันธ์ เจิมประยงค์ ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Listen
1. หนังสือ ทฤษฎีกราฟเบื้องต้น 2. หนังสือ ศิลปะทิเบต
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
Listen
หนังสือ กลศาสตร์ของวัสดุคอมโพสิต
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
วิทยากรรับเชิญ
รศ.ดร.ไพโรจน์ สิงหถนัดกิจ ผู้เขียน (ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ)
Listen
หนังสือ เจ้าหญิงเม็ดทราย
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
วิทยากรรับเชิญ
คุณเพชรไพลิน รัตนนาม (นามปากกา เจ้าปลาน้อย) นักเขียน
Listen
1. หนังสือ จิตวิทยาสำหรับครู 2. หนังสือ ค่านิยมของชาวเกาหลีใต้
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
Listen
งาน "Ho Chi Minh City Book Fair 2016" ประเทศเวียดนาม
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
วิทยากรรับเชิญ
รศ.ดร.ลัญฉกร วุฒิสิทธิกุลกิจ รองผู้อำนวยการสำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Listen
1. หนังสือ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในอุตสาหกรรมโรงแรม 2. พจนานุกรมทัศนศิลป์
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
Listen
งาน "Ho Chi Minh City Book Fair 2016" ประเทศเวียดนาม
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
วิทยากรรับเชิญ
ผศ.มานิต รุจิวโรดม กรรมการผู้อำนวยการสำนักพิมพ์แห่งจุฬาฯ ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ผู้เขียนหนังสือ "ตามรอยพระยุคลบาท ครูแห่งแผ่นดิน" และ อ.จรรมนง แสงวิเชียร กรรมการบริหารสำนักพิมพ์แห่งจุฬาฯ
Listen
1. หนังสือ สังคีตลักษณ์วิเคราะห์ 2. หนังสือ สุขศาสตร์ปศุสัตว์
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
รูปแบบรายการหัวข้อรายการWebboard รายการ
Left Button
รายการสัตวแพทย์สนทนารายการเจาะข่าวเช้านี้รายการคลินิก 101.5รายการคุยกันทันสื่อรายการพูดจาประสาช่างรายการหยิบมาถก ยกมาคุยรายการจิตวิทยาเพื่อคุณรายการวิทยาสามนาทีรายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยรายการนิติมิติรายการอังกฤษอินสไตล์รายการไทยศึกษารายการฮ.นกฮูก นักอ่าน
Right Button