CU Radio Logo
FM 101.5 MHz คลื่นความรู้สู่ประชาชน
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2560
สมัครสมาชิกใหม่ Sign Up for CU Radio's Member ลืมรหัสผ่าน Forgot Password แก้ไขข้อมูลส่วนตัว Edit Personal Details in Your Profile
กลับสู่หน้าหลัก Back to Home
รับฟังรายการสด Live Radio
รับฟังรายการย้อนหลัง Radio on Demand
ติดต่อเรา Contact Us
Login Button
Home > หัวข้อรายการ
Listen
หนังสือ เศรษฐกิจ การเมือง โครงสร้างของรัฐ และการพัฒนานโยบายสาธารณะในมุมมองเปรียบเทียบ
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
วิทยากรรับเชิญ
ผศ.ดร.ธนพันธ์ ไล่ประกอบทรัพย์ ผู้เขียน (ภาควิชาการปกครอง คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
Listen
คุณค่าจากการอ่านหนังสือ
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
วิทยากรรับเชิญ
คุณวินทร์ เลียววาริณ นักเขียนรางวัลซีไรต์
Listen
1. หนังสือ เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับ Stem Education 2. หนังสือ การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้ากำลัง
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
Listen
หนังสือ พลศาสตร์ของไหลเชิงคำนวณด้วยระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์และไฟไนต์วอลุม
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
วิทยากรรับเชิญ
ศ.ดร.ปราโมทย์ เดชะอำไพ ผู้เขียน (ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
Listen
หนังสือ สิ่งใดเกิดขึ้นแล้ว สิ่งนั้นย่อมดีเสมอ
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
วิทยากรรับเชิญ
คุณมนต์ชัย วงษ์กิตติไกรวัล ผู้ประกาศข่าว NOW 26
Listen
1. หนังสือ ประวัติศาสตร์ศิลปะจีน 2. หนังสือ ล้อมรั้ว
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
Listen
หนังสือ ศาสตร์การรักษาคลองรากฟัน
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
วิทยากรรับเชิญ
รศ.ทญ.ปิยาณี พาณิชย์วิสัย ผู้เขียน (ภาควิชาทันตกรรมหัตถการ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
Listen
หนังสือ สี่แผ่นดิน
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
วิทยากรรับเชิญ
คุณฐิติวรรณ ไสวแสนยากร หัวหน้าข่าวการศึกษา หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
Listen
1. หนังสือ เครือข่ายระบบโทรคมนาคม 2. หนังสือ หลักคณิตศาสตร์
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
Listen
หนังสือ เศรษฐมิติ
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
วิทยากรรับเชิญ
รศ.ดร.ไพฑูรย์ ไกรพรศักดิ์ ผู้เขียน (คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
Listen
หนังสือ เดอะซีเคร็ต และ ไอน์สไตน์ถาม พระพุทธเจ้าตอบ
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
วิทยากรรับเชิญ
คุณสายสวรรค์ ขยันยิ่ง ผู้ประกาศข่าว
Listen
1. หนังสือ การออกแบบเว็บเพื่อการเรียนการสอน 2. หนังสือ พินิจปัญหาสิ่งแวดล้อมผ่านมุมมองวรรณกรรมอเมริกันร่วมสมัย
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
Listen
หนังสือ สำเพ็ง ประวัติศาสตร์ชุมชนชาวจีนในกรุงเทพมหานคร
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
วิทยากรรับเชิญ
ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. สุภางค์ จันทวานิช บรรณาธิการ (ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยการย้ายถิ่นแห่งเอเชีย สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาฯ)
Listen
หนังสือ กล้าที่จะถูกเกลียด
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
วิทยากรรับเชิญ
อ.มณฑิรา ดำรงมณี สถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Listen
1. หนังสือ เศรษฐกิจ การเมือง โครงสร้างของรัฐ และการพัฒนานโยบายสาธารณะในมุมมองเปรียบเทียบ 2. หนังสือ คู่มือผู้ดูแลเด็กพิเศษก่อนวัยเรียน
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
Listen
หนังสือ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในทศวรรษหน้า
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
วิทยากรรับเชิญ
ดร.พยัต วุฒิรงค์ ผู้เขียน
Listen
หนังสือเกี่ยวกับในหลวง รัชกาลที่ 9
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
วิทยากรรับเชิญ
ผศ.วไลพรรณ ปึงพิพัฒน์ตระกูล สถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Listen
1. หนังสือ กลศาสตร์วิศวกรรม 2. หนังสือ เศรษฐมิติ
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
Listen
หนังสือ 9 แผ่นดินของการปฎิรูประบบราชการ
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
Listen
หนังสือ หนุ่มฮอตสาวเฮี้ยวรักเปรี้ยวอมหวาน
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
วิทยากรรับเชิญ
คุณพิไลมาศ ค้ำชู (นามปากกา แสตมป์เบอรี่) นักเขียนนิยาย
Listen
1. หนังสือ การวิจัยการสื่อสาร 2. หนังสือ กลศาสตร์ของไหล
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
Listen
1. หนังสือ ตามรอยพระยุคลบาท ครูแห่งแผ่นดิน 2. หนังสือ 9 แผ่นดินของการปฎิรูประบบราชการ
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
Listen
หนังสือ การวางแผนการทดลองสำหรับการวิจัย
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
วิทยากรรับเชิญ
รศ.ดร.ยุทธ ไกยวรรณ์ ผู้เขียน
Listen
หนังสือ ชัยพฤกษ์
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
วิทยากรรับเชิญ
ผศ.พัชรินทร์ ดำรงกิตติกุล สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
Listen
1. หนังสือ คู่มือผู้ดูแลเด็กพิเศษก่อนวัยเรียน 2. หนังสือ การออกแบบและเทคโนโลยีการก่อสร้างภูมิสถาปัตยกรรม
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
Listen
หนังสือ เครื่องสายปี่ชวา
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
วิทยากรรับเชิญ
รศ.ปกรณ์ รอดช้างเผื่อน ผู้เขียน (อาจารย์สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ไทย คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
Listen
หนังสือชุด พล นิกร กิมหงวน
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
Listen
1. หนังสือ วัฒนธรรมองค์การ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไทยแลละปัจจัยกำหนดความสำเร็จทางวัฒนธรรม 2. หนังสือ ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์มหภาค 2
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
Listen
หนังสือ พิษวิทยาทางการสัตวแพทย์
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
วิทยากรรับเชิญ
ผศ.ดร.รท.ญ.สพ.ญ.เนาวรัตน์ สุธัมนารถพงษ์ ผู้เขียน (อาจารย์ประจำภาวิชาเภสัชวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
Listen
หนังสือภาพกราฟิกดีไซน์
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
วิทยากรรับเชิญ
คุณสุพล พัวศิริรักษ์ (เบล) นักร้อง พิธีกร
Listen
1. หนังสือ การบัญชีขั้นต้น 2. หนังสือ อ่านได้! เขียนเก่ง! ตัวอักษรฮิระงะนะ
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
Listen
หนังสือ กลไกการเกิดปฏิกิริยาเคมีอินทรีย์เบื้องต้น
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
วิทยากรรับเชิญ
ผศ.ดร.สำเนียง อภิสันติยาคม ผู้เขียน
Listen
หนังสือ แฮร์รี่ พอตเตอร์
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
วิทยากรรับเชิญ
คุณดาริน คล่องอักขระ บรรณาธิการข่าวและผู้ประกาศข่าวสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส
Listen
1. หนังสือ การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร แนวคิดและกระบวนการ 2. หนังสือ เครื่องสายปี่ชวา
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
Listen
หนังสือ เติมเต็ม GAT เชื่อมโยง อ่าน คิด วิเคราะห์ ฉบับเจาะลึก
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
วิทยากรรับเชิญ
อ.เกรียงศักดิ์ ไกรโรจน์ (ครูพี่กุ้ง) ผู้เขียน
Listen
หนังสือพุทธปรัชญาของท่านพุทธทาสภิกขุ
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
วิทยากรรับเชิญ
ผศ.ดร.แนบบุญ หุนเจริญ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Listen
1. หนังสือ กลศาสตร์วิศวกรรม สถิตยศาสตร์ 2. หนังสือ การบัญชีเพื่อการจัดการ
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
Listen
หนังสือ การคิดเชิงกลยุทธ์ ความได้เปรียบเชิงนวัตกรรม
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
วิทยากรรับเชิญ
ผศ.ดร.ไพโรจน์ ปิยะวงศ์วัฒนา ผู้เขียน (อาจารย์คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี)
Listen
หนังสือ New York 1st Time
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
วิทยากรรับเชิญ
คุณจักรพันธ์ วงศ์คณิต (บอส) นักแสดง
Listen
1. หนังสือ ไบโอแอ็กทิฟเพปไทด์ ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา 2. หนังสือ กลไกการเกิดปฏิกิริยาเคมีอินทรีย์เบื้องต้น
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
Listen
หนังสือ มลพิษทางอากาศ
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
วิทยากรรับเชิญ
รศ.ศิวพันธุ์ ชูอินทร์ ผู้เขียน (อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา)
Listen
หนังสือ ทวนกระแสธุรกิจ คิดต่าง ไม่มีทางตัน
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
วิทยากรรับเชิญ
เก่ง The Voice (ธชย ประทุมวรรณ)
Listen
1. หนังสือ การคิดเชิงกลยุทธ์ ความได้เปรียบเชิงนวัตกรรม 2. หนังสือ รอบรู้ ประยุกต์ใช้ SQL SERVER
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
รูปแบบรายการหัวข้อรายการWebboard รายการ
Left Button
รายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยรายการฮ.นกฮูก นักอ่านรายการคลินิก 101.5รายการพูดจาประสาช่างรายการจิตวิทยาเพื่อคุณรายการไทยศึกษารายการสัตวแพทย์สนทนารายการคุยกันทันสื่อรายการนิติมิติรายการอังกฤษอินสไตล์รายการเจาะข่าวเช้านี้รายการวิทยาสามนาทีรายการหยิบมาถก ยกมาคุย
Right Button