CU Radio Logo
FM 101.5 MHz คลื่นความรู้สู่ประชาชน
วันที่ 20 พฤศจิกายน 2560
สมัครสมาชิกใหม่ Sign Up for CU Radio's Member ลืมรหัสผ่าน Forgot Password แก้ไขข้อมูลส่วนตัว Edit Personal Details in Your Profile
กลับสู่หน้าหลัก Back to Home
รับฟังรายการสด Live Radio
รับฟังรายการย้อนหลัง Radio on Demand
ติดต่อเรา Contact Us
Login Button
Home > หัวข้อรายการ
Listen
หนังสือ เขียนข้อเสนอวิจัย (PROPOSAL) ทำได้ง่ายๆ
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
วิทยากรรับเชิญ
ผศ.ดร.กองกูณฑ์ โตชัยวัฒน์ ผู้เขียน (คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
Listen
หนังสือ Lots of Love 7300 วันที่เรารักกัน
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
วิทยากรรับเชิญ
คุณจักรกฤต โยมพยอม (ครูทอม คำไทย) สุดยอดแฟนพันธุ์แท้ สุนทรภู่
Listen
1. หนังสือ การจัดการอาหารสัตว์เพื่อลดภาวะโลกร้อน 2. หนังสือ สายใยในราชวงศ์จักรี
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
Listen
หนังสือ ประวัติความคิดฝรั่งเศส
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
วิทยากรรับเชิญ
ผศ.พิริยะดิศ มานิตย์ ผู้เขียน (สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
Listen
1. หนังสือ หลักการฝึกกีฬาสำหรับผู้ฝึกสอนกีฬา 2. หนังสือ ปรัชญาทั่วไป
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
Listen
หนังสือ วีรชนพื้นถิ่นไทย เล่ม 1
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
วิทยากรรับเชิญ
คุณโสมชยา ธนังกุล ผู้เขียน
Listen
1. หนังสือ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในระดับนานาชาติ 2. หนังสือ กายวิภาคศาสตร์กระต่าย
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
Listen
หนังสือ การออกแบบเว็บไซต์
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
วิทยากรรับเชิญ
ผศ.จรุงยศ อรัณยะนาค ผู้เขียน
Listen
หนังสือ ประวัติความคิดฝรั่งเศส
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
Listen
หนังสือ การจัดการขยะมูลฝอย
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
วิทยากรรับเชิญ
รศ.ศิวพันธุ์ ชูอินทร์ ผู้เขียน (คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา)
Listen
1. หนังสือ การพิสูจน์โลกหน้าในพระไตรปิฎก 2. หนังสือ การผลิตและใช้สื่ออย่างเป็นระบบเพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
Listen
หนังสือ พูดให้สัมฤทธิผล หลักการและศิลปวิธี
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
วิทยากรรับเชิญ
ผศ.ดร.วรวรรธน์ ศรียาภัย ผู้เขียน (คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา)
Listen
หนังสือ ชีววิทยาโมเลกุลของเซลล์มะเร็ง
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
Listen
หนังสือ ย้อนอดีตล้านนา ตอน รวมเรื่องน่ารู้จากแผนที่เมืองนครเชียงใหม่
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
วิทยากรรับเชิญ
อ.วรชาติ มีชูบท ผู้เขียน
Listen
หนังสือ แก่นพุทธศาสน์
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
วิทยากรรับเชิญ
คุณกันตพงศ์ บำรุงรักษ์ นักแสดง
Listen
1. หนังสือ สงครามเกาหลีและระบบสงบศึก 2. หนังสือ ประวัติความคิดฝรั่งเศส
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
Listen
หนังสือ เคมีวิเคราะห์สารมลพิษ
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
วิทยากรรับเชิญ
รศ.ศิวพันธุ์ ชูอินทร์ ผู้เขียน (คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา)
Listen
หนังสือสารานุกรม
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
วิทยากรรับเชิญ
เมทัล นักร้องวง The Poison Girls Band
Listen
1. หนังสือ หลักการฝึกกีฬาสำหรับผู้ฝึกสอนกีฬา 2. หนังสือ จิตวิทยากับการพัฒนาตน
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
Listen
หนังสือ การศึกษาและความเป็นครูไทย
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
วิทยากรรับเชิญ
ผศ.ดร.ธราญา จิตรชญาวณิช ผู้เขียน (คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์)
Listen
หนังสือ อย่าลืมฉัน และ คู่กรรม
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
วิทยากรรับเชิญ
คุณฉัตรารัศมิ์ แก้วมรกต (นามปากกา ร่มแก้ว) นักเขียน
Listen
1. หนังสือ พูดให้สัมฤทธิผล หลักการและศิลปวิธี 2. หนังสือ ย้อนอดีตล้านนา ตอน รวมเรื่องน่ารู้จากแผนที่เมืองนครเชียงใหม่
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
Listen
หนังสือ คู่มือเตรียมสอบ หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม ม.4-6
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
วิทยากรรับเชิญ
อ.กรรยา พรรณา ผู้เขียน
Listen
หนังสือ The Energy Bus
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
วิทยากรรับเชิญ
วรินทร์ลดา ปิยะวิรัทธิ์ (ไหยหยา) ศิลปิน นักแสดง
Listen
1. หนังสือ ศิลปินหญิงในประวัติศาสตร์ศิลปะตะวันตก 2. หนังสือ นันทนาการและอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
Listen
หนังสือ สมุนไพรสำหรับผมร่วง
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
วิทยากรรับเชิญ
ผศ.ดร.ณัฐยา เหล่าฤทธิ์ ผู้เขียน (สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง มหาวิทยาแม่ฟ้าหลวง)
Listen
หนังสือ มูซาชิ, มังกรคู่สู้สิบทิศ และ เสียดายคนตายไม่ได้อ่าน
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
วิทยากรรับเชิญ
คุณอุ๊ หฤทัย ม่วงบุญศรี นักร้อง
Listen
1. หนังสือ ปรัชญาการเมือง 2. หนังสือ ชีววัสดุศาสตร์และการตอบสนองของร่างกาย
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
Listen
หนังสือ ทำอย่างไรเมื่อได้สอนเด็กพิเศษ
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
วิทยากรรับเชิญ
ผศ.ดร.จรีลักษณ์ รัตนาพันธ์ ผู้เขียน (คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช)
Listen
หนังสือ The Giver
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
วิทยากรรับเชิญ
กั้ง The Star 9 (วรกร ศิริสรณ์) ศิลปิน
Listen
1. หนังสือ ศาสตร์การสอนภาษาไทย ในฐานะภาษาต่างประเทศ 2. หนังสือ ทฤษฎีรหัส
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
Listen
หนังสือ พินิจปัญหาสิ่งแวดล้อมผ่านมุมมองวรรณกรรมอเมริกันร่วมสมัย
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
วิทยากรรับเชิญ
ผศ.ดร.ดารินทร์ ประดิษฐทัศนีย์ ผู้เขียน (ภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
Listen
หนังสือ ตัวกู ของกู
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
วิทยากรรับเชิญ
คุณเมทนี บุรณศิริ (นีโน่) นักแสดง
Listen
หนังสือ สมุนไพรสำหรับผมร่วง
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
Listen
หนังสือ การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้ากำลัง 1
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
วิทยากรรับเชิญ
รศ.ดร.กุลยศ อุดมวงศ์เสรี ผู้เขียน (คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
Listen
หนังสือ อย่าลืมฉัน และ คู่กรรม
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
วิทยากรรับเชิญ
คุณฉัตรารัศมิ์ แก้วมรกต นักเขียนนามปากกา ร่มแก้ว
Listen
หนังสือ คู่มือเตรียมสอบ หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม ม.4-6
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
Listen
หนังสือ ภาวะไขมันในเลือดผิดปกติ
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
วิทยากรรับเชิญ
ผศ.ภญ.ดร.วิมล พันธุเวทย์ ผู้เขียน (สาขาวิชาชีวเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ)
Listen
นิตยสาร Cosmopolitan
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
วิทยากรรับเชิญ
คุณแตงโม วัลย์ลิกา เกศวพิทักษ์ The Voice Thailand
Listen
1. หนังสือ แคลคูลัสและสมการเชิงอนุพันธ์ด้วยแมทแลบ 2. หนังสือ เศรษฐศาสตร์มหภาคเบื้องต้น
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
รูปแบบรายการหัวข้อรายการWebboard รายการ
Left Button
รายการวิทยาสามนาทีรายการพูดจาประสาช่างรายการไทยศึกษารายการคุยกันทันสื่อรายการจิตวิทยาเพื่อคุณรายการอังกฤษอินสไตล์รายการคลินิก 101.5รายการหยิบมาถก ยกมาคุยรายการนิติมิติรายการสัตวแพทย์สนทนารายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยรายการเจาะข่าวเช้านี้รายการฮ.นกฮูก นักอ่าน
Right Button