CU Radio Logo
FM 101.5 MHz คลื่นความรู้สู่ประชาชน
วันที่ 24 กันยายน 2560
สมัครสมาชิกใหม่ Sign Up for CU Radio's Member ลืมรหัสผ่าน Forgot Password แก้ไขข้อมูลส่วนตัว Edit Personal Details in Your Profile
กลับสู่หน้าหลัก Back to Home
รับฟังรายการสด Live Radio
รับฟังรายการย้อนหลัง Radio on Demand
ติดต่อเรา Contact Us
Login Button
Home > หัวข้อรายการ
Listen
หนังสือ เคมีวิเคราะห์สารมลพิษ
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
วิทยากรรับเชิญ
รศ.ศิวพันธุ์ ชูอินทร์ ผู้เขียน (คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา)
Listen
หนังสือสารานุกรม
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
วิทยากรรับเชิญ
เมทัล นักร้องวง The Poison Girls Band
Listen
1. หนังสือ หลักการฝึกกีฬาสำหรับผู้ฝึกสอนกีฬา 2. หนังสือ จิตวิทยากับการพัฒนาตน
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
Listen
หนังสือ การศึกษาและความเป็นครูไทย
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
วิทยากรรับเชิญ
ผศ.ดร.ธราญา จิตรชญาวณิช ผู้เขียน (คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์)
Listen
หนังสือ อย่าลืมฉัน และ คู่กรรม
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
วิทยากรรับเชิญ
คุณฉัตรารัศมิ์ แก้วมรกต (นามปากกา ร่มแก้ว) นักเขียน
Listen
1. หนังสือ พูดให้สัมฤทธิผล หลักการและศิลปวิธี 2. หนังสือ ย้อนอดีตล้านนา ตอน รวมเรื่องน่ารู้จากแผนที่เมืองนครเชียงใหม่
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
Listen
หนังสือ คู่มือเตรียมสอบ หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม ม.4-6
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
วิทยากรรับเชิญ
อ.กรรยา พรรณา ผู้เขียน
Listen
หนังสือ The Energy Bus
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
วิทยากรรับเชิญ
วรินทร์ลดา ปิยะวิรัทธิ์ (ไหยหยา) ศิลปิน นักแสดง
Listen
1. หนังสือ ศิลปินหญิงในประวัติศาสตร์ศิลปะตะวันตก 2. หนังสือ นันทนาการและอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
Listen
หนังสือ สมุนไพรสำหรับผมร่วง
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
วิทยากรรับเชิญ
ผศ.ดร.ณัฐยา เหล่าฤทธิ์ ผู้เขียน (สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง มหาวิทยาแม่ฟ้าหลวง)
Listen
หนังสือ มูซาชิ, มังกรคู่สู้สิบทิศ และ เสียดายคนตายไม่ได้อ่าน
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
วิทยากรรับเชิญ
คุณอุ๊ หฤทัย ม่วงบุญศรี นักร้อง
Listen
1. หนังสือ ปรัชญาการเมือง 2. หนังสือ ชีววัสดุศาสตร์และการตอบสนองของร่างกาย
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
Listen
หนังสือ ทำอย่างไรเมื่อได้สอนเด็กพิเศษ
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
วิทยากรรับเชิญ
ผศ.ดร.จรีลักษณ์ รัตนาพันธ์ ผู้เขียน (คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช)
Listen
หนังสือ The Giver
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
วิทยากรรับเชิญ
กั้ง The Star 9 (วรกร ศิริสรณ์) ศิลปิน
Listen
1. หนังสือ ศาสตร์การสอนภาษาไทย ในฐานะภาษาต่างประเทศ 2. หนังสือ ทฤษฎีรหัส
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
Listen
หนังสือ พินิจปัญหาสิ่งแวดล้อมผ่านมุมมองวรรณกรรมอเมริกันร่วมสมัย
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
วิทยากรรับเชิญ
ผศ.ดร.ดารินทร์ ประดิษฐทัศนีย์ ผู้เขียน (ภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
Listen
หนังสือ ตัวกู ของกู
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
วิทยากรรับเชิญ
คุณเมทนี บุรณศิริ (นีโน่) นักแสดง
Listen
หนังสือ สมุนไพรสำหรับผมร่วง
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
Listen
หนังสือ การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้ากำลัง 1
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
วิทยากรรับเชิญ
รศ.ดร.กุลยศ อุดมวงศ์เสรี ผู้เขียน (คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
Listen
หนังสือ อย่าลืมฉัน และ คู่กรรม
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
วิทยากรรับเชิญ
คุณฉัตรารัศมิ์ แก้วมรกต นักเขียนนามปากกา ร่มแก้ว
Listen
หนังสือ คู่มือเตรียมสอบ หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม ม.4-6
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
Listen
หนังสือ ภาวะไขมันในเลือดผิดปกติ
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
วิทยากรรับเชิญ
ผศ.ภญ.ดร.วิมล พันธุเวทย์ ผู้เขียน (สาขาวิชาชีวเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ)
Listen
นิตยสาร Cosmopolitan
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
วิทยากรรับเชิญ
คุณแตงโม วัลย์ลิกา เกศวพิทักษ์ The Voice Thailand
Listen
1. หนังสือ แคลคูลัสและสมการเชิงอนุพันธ์ด้วยแมทแลบ 2. หนังสือ เศรษฐศาสตร์มหภาคเบื้องต้น
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
Listen
หนังสือ การออกแบบและเทคโนโลยีการก่อสร้างภูมิสถาปัตยกรรม
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
วิทยากรรับเชิญ
รศ.ดร.อริยา อรุณินท์ ผู้เขียน
Listen
หนังสือ เข็มทิศชีวิต
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
วิทยากรรับเชิญ
แบมบี้ The star 9 (สิรินโสพิศ ปัจฉิมสวัสดิ์)
Listen
หนังสือ ทำอย่างไรเมื่อได้สอนเด็กพิเศษ
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
Listen
หนังสือ เศรษฐกิจ การเมือง โครงสร้างของรัฐ และการพัฒนานโยบายสาธารณะในมุมมองเปรียบเทียบ
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
วิทยากรรับเชิญ
ผศ.ดร.ธนพันธ์ ไล่ประกอบทรัพย์ ผู้เขียน (ภาควิชาการปกครอง คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
Listen
คุณค่าจากการอ่านหนังสือ
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
วิทยากรรับเชิญ
คุณวินทร์ เลียววาริณ นักเขียนรางวัลซีไรต์
Listen
1. หนังสือ เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับ Stem Education 2. หนังสือ การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้ากำลัง
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
Listen
หนังสือ พลศาสตร์ของไหลเชิงคำนวณด้วยระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์และไฟไนต์วอลุม
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
วิทยากรรับเชิญ
ศ.ดร.ปราโมทย์ เดชะอำไพ ผู้เขียน (ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
Listen
หนังสือ สิ่งใดเกิดขึ้นแล้ว สิ่งนั้นย่อมดีเสมอ
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
วิทยากรรับเชิญ
คุณมนต์ชัย วงษ์กิตติไกรวัล ผู้ประกาศข่าว NOW 26
Listen
1. หนังสือ ประวัติศาสตร์ศิลปะจีน 2. หนังสือ ล้อมรั้ว
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
Listen
หนังสือ ศาสตร์การรักษาคลองรากฟัน
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
วิทยากรรับเชิญ
รศ.ทญ.ปิยาณี พาณิชย์วิสัย ผู้เขียน (ภาควิชาทันตกรรมหัตถการ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
Listen
หนังสือ สี่แผ่นดิน
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
วิทยากรรับเชิญ
คุณฐิติวรรณ ไสวแสนยากร หัวหน้าข่าวการศึกษา หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
Listen
1. หนังสือ เครือข่ายระบบโทรคมนาคม 2. หนังสือ หลักคณิตศาสตร์
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
Listen
หนังสือ เศรษฐมิติ
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
วิทยากรรับเชิญ
รศ.ดร.ไพฑูรย์ ไกรพรศักดิ์ ผู้เขียน (คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
Listen
หนังสือ เดอะซีเคร็ต และ ไอน์สไตน์ถาม พระพุทธเจ้าตอบ
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
วิทยากรรับเชิญ
คุณสายสวรรค์ ขยันยิ่ง ผู้ประกาศข่าว
Listen
1. หนังสือ การออกแบบเว็บเพื่อการเรียนการสอน 2. หนังสือ พินิจปัญหาสิ่งแวดล้อมผ่านมุมมองวรรณกรรมอเมริกันร่วมสมัย
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
Listen
หนังสือ สำเพ็ง ประวัติศาสตร์ชุมชนชาวจีนในกรุงเทพมหานคร
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
วิทยากรรับเชิญ
ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. สุภางค์ จันทวานิช บรรณาธิการ (ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยการย้ายถิ่นแห่งเอเชีย สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาฯ)
Listen
หนังสือ กล้าที่จะถูกเกลียด
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
วิทยากรรับเชิญ
อ.มณฑิรา ดำรงมณี สถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Listen
1. หนังสือ เศรษฐกิจ การเมือง โครงสร้างของรัฐ และการพัฒนานโยบายสาธารณะในมุมมองเปรียบเทียบ 2. หนังสือ คู่มือผู้ดูแลเด็กพิเศษก่อนวัยเรียน
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
Listen
หนังสือ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในทศวรรษหน้า
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
วิทยากรรับเชิญ
ดร.พยัต วุฒิรงค์ ผู้เขียน
Listen
หนังสือเกี่ยวกับในหลวง รัชกาลที่ 9
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
วิทยากรรับเชิญ
ผศ.วไลพรรณ ปึงพิพัฒน์ตระกูล สถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Listen
1. หนังสือ กลศาสตร์วิศวกรรม 2. หนังสือ เศรษฐมิติ
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
รูปแบบรายการหัวข้อรายการWebboard รายการ
Left Button
รายการหยิบมาถก ยกมาคุยรายการสัตวแพทย์สนทนารายการพูดจาประสาช่างรายการคุยกันทันสื่อรายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยรายการอังกฤษอินสไตล์รายการจิตวิทยาเพื่อคุณรายการคลินิก 101.5รายการไทยศึกษารายการฮ.นกฮูก นักอ่านรายการนิติมิติรายการวิทยาสามนาทีรายการเจาะข่าวเช้านี้
Right Button