CU Radio Logo
FM 101.5 MHz คลื่นความรู้สู่ประชาชน
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560
สมัครสมาชิกใหม่ Sign Up for CU Radio's Member ลืมรหัสผ่าน Forgot Password แก้ไขข้อมูลส่วนตัว Edit Personal Details in Your Profile
กลับสู่หน้าหลัก Back to Home
รับฟังรายการสด Live Radio
รับฟังรายการย้อนหลัง Radio on Demand
ติดต่อเรา Contact Us
Login Button
Home > หัวข้อรายการ
Listen
หนังสือ กระบวนทัศน์การวิจัยสื่อสารมวลชน (เชิงคุณภาพ เชิงปริมาณ และผสมวิธี)
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
วิทยากรรับเชิญ
รศ.ดร.กาญจนา โชคเหรียญสุขชัย ผู้เขียน
Listen
1. หนังสือ การบริหารจัดการคุณภาพในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร 2. หนังสือ ขั้นตอนของชีวิต (Strategy of Life)
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
Listen
หนังสือ รูปแบบการเรียนการสอน ทางเลือกที่หลากหลาย
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
วิทยากรรับเชิญ
รศ.ดร.ทิศนา แขมมณี ผู้เขียน
Listen
1. หนังสือ การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบขั้นพื้นฐานสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ 2. หนังสือ สำนวนอังกฤษและสำนวนไทย ที่มีความหมายคล้ายคลึงกัน
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
Listen
หนังสือ ใบตาล สานของเล่น
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
วิทยากรรับเชิญ
อ.ณัฐพร ออไอศูรย์ ผู้เขียน
Listen
1. หนังสือ เตรียมสอบใบอนุญาตให้เป็นทนายความ (ภาคอัตนัย เขียนบรรยาย) 2. หนังสือ เทคนิคการก่อสร้างอาคารสูง (งานก่อสร้างใต้ดิน)
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
Listen
หนังสือ วิพากษ์การใช้ภาษาไทย
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
วิทยากรรับเชิญ
ศาสตราจารย์กิตติคุณ ปรีชา ช้างขวัญยืน ผู้เขียน (คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
Listen
1. หนังสือ ใบตาล สานของเล่น 2. หนังสือ ภาษีอากรธุรกิจ ตามประมวลรัษฎากร 2560
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
Listen
หนังสือ การบริหารงานเวชระเบียน
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
วิทยากรรับเชิญ
รศ.ดร.แสงเทียน อยู่เถา ผู้เขียน (สาขาวิชาเวชระเบียน คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล)
Listen
1. หนังสือ แรงขับเคลื่อนในการพัฒนาเศรษฐกิจของสาธารณรัฐเกาหลี 2. หนังสือ น้ำมันกับวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
Listen
หนังสือ กลยุทธ์การบริหารทรัพยากรมนุษย์เพื่อองค์กรยั่งยืน
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
วิทยากรรับเชิญ
ผศ.ดร.เลิศชัย สุธรรมานนท์ ผู้เขียน (คณะวิทยาการจัดการ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์)
Listen
หนังสือ เทคโนโลยีการตรึงเอนไซม์
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
Listen
หนังสือ ดนตรีตะวันตก ยุคบาโรกและยุคคลาสสิก
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
วิทยากรรับเชิญ
ผศ.ศศี พงศ์สรายุทธ ผู้เขียน (ภาควิชาดุริยางคศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
Listen
1. หนังสือ วิธีไฟไนต์เอลิเมนต์และการสร้างตาข่ายสามเหลี่ยม 2. หนังสือ ปรีชาวิทรรศน์ มุมมองมนุษยศาสตร์ สังคม และการศึกษา
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
Listen
หนังสือ หัวข้อไวยากรณ์ที่น่ารู้ สู่ภาษาญี่ปุ่นขั้นกลาง
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
วิทยากรรับเชิญ
ผศ.วลัยพร กาญจนการุณ ผู้เขียน (สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
Listen
1. หนังสือ รู้กฎหมายง่ายนิดเดียว 2. หนังสือ กลยุทธ์การบริหารทรัพยากรมนุษย์เพื่อองค์กรยั่งยืน
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
Listen
หนังสือ Marketing Genius
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
วิทยากรรับเชิญ
Marketing Genius อ.ดร.เอกก์ ภทรธนกุล ผู้เขียน (ภาควิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
Listen
1. หนังสือ หัวข้อไวยากรณ์ที่น่ารู้ สู่ภาษาญี่ปุ่นขั้นกลาง 2. หนังสือ สมุนไพรต้านจุลินทรีย์
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
Listen
หนังสือ การออกแบบและผลิตนิตยสาร จากสื่อสิ่งพิมพ์ สู่สื่อดิจิทัล
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
วิทยากรรับเชิญ
อ.ดร.ทักษิณา ชัยอิทธิพรวงศ์ ผู้เขียน (คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง)
Listen
1. หนังสือ ผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ ขั้นความรู้เบื้องต้น 2. หนังสือ หลักกิจกรรมพื้นฐานการงานอาชีพสำหรับครู
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
Listen
หนังสือ ชีววิทยาโมเลกุลของเซลล์มะเร็ง
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
วิทยากรรับเชิญ
รศ.ภก.ดร.ปิติ จันทร์วรโชติ ผู้เขียน (คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
Listen
1. หนังสือ การออกแบบและผลิตนิตยสาร 2. หนังสือ การจัดการของเสียอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
Listen
หนังสือ เรื่องเล่าเก็บตก จากห้องเรียนภาษาไทย
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
วิทยากรรับเชิญ
รศ.ไขสิริ ปราโมช ณ อยุธยา ผู้เขียน
Listen
1. หนังสือ สงครามเกาหลีและระบบสงบศึก 2. หนังสือ กายวิภาคศาสตร์กระต่าย
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
Listen
หนังสือ 14 Teaching Methods Professional Teachers
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
วิทยากรรับเชิญ
รศ.ดร.ทิศนา แขมมณี ผู้เขียน (คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
Listen
1. หนังสือ นันทการเพื่อการฝึกอบรม หลักการและการปฏิบัติ 2. หนังสือ การวิเคราะห์และออกแบบวงจรดิจิทัล
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
Listen
หนังสือ การผลิตและใช้สื่ออย่างเป็นระบบ เพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
วิทยากรรับเชิญ
ผศ.ดร.จินตวีร์ คล้ายสังข์ ผู้เขียน (ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
Listen
1. หนังสือ พรรคการเมืองเปรียบเทียบ 2. หนังสือ ศาสตร์การสอน องค์ความรู้เพื่อการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
Listen
หนังสือ สายใยในราชวงศ์จักรี
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
วิทยากรรับเชิญ
อ.สมประสงค์ ทรัพย์พาลี ผู้เขียน
Listen
1. หนังสือ หลักการวิจัยเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาไทย 2. พจนานุกรมศัพท์ศิลปะประยุกต์
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
รูปแบบรายการหัวข้อรายการWebboard รายการ
Left Button
รายการฮ.นกฮูก นักอ่านรายการนิติมิติรายการอังกฤษอินสไตล์รายการสัตวแพทย์สนทนารายการจิตวิทยาเพื่อคุณรายการไทยศึกษารายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยรายการวิทยาสามนาทีรายการหยิบมาถก ยกมาคุยรายการคลินิก 101.5รายการเจาะข่าวเช้านี้รายการพูดจาประสาช่างรายการคุยกันทันสื่อ
Right Button