CU Radio Logo
FM 101.5 MHz คลื่นความรู้สู่ประชาชน
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2560
สมัครสมาชิกใหม่ Sign Up for CU Radio's Member ลืมรหัสผ่าน Forgot Password แก้ไขข้อมูลส่วนตัว Edit Personal Details in Your Profile
กลับสู่หน้าหลัก Back to Home
รับฟังรายการสด Live Radio
รับฟังรายการย้อนหลัง Radio on Demand
ติดต่อเรา Contact Us
Login Button
Home > หัวข้อรายการ
Listen
พอลิเมอร์จากจุลินทรีย์
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
วิทยากรรับเชิญ
รศ.สุขใจ ชูจันทร์ คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Listen
ขุนช้างขุนแผน และ ลิลิตตะเลงพ่าย
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
วิทยากรรับเชิญ
รศ.คึกเดช กันตามระ ผู้เขียนหนังสือ "แม่ไม้มวยไทย ศิลปะป้องกันตัว" และอดีตคณบดี คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาฯ
Listen
1.การตลาดบริการ: แนวคิดและกลยุทธ์ 2.ศาสตร์+ศิลป์ การเขียนผลงานทางวิชาการ (ฉบับเต็มร้อย)
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
Listen
คำให้การชาวกรุง (เทพฯ)
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
วิทยากรรับเชิญ
รศ.แสงอรุณ กนกพงศ์ชัย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
Listen
หนังสือของโรอัลด์ ดาห์ล (Roald Dahl)
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
วิทยากรรับเชิญ
คุณณัฐวุฒิ เจนมานะ (แม็กซ์ The Voice)
Listen
1.นิเทศศาสตร์ในพระไตรปิฎก 2.การแก้ปัญหาโรคไข้เลือดออกอย่างยั่งยืน "กำแพงเซาโมเดล"
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
Listen
กฎหมายธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
วิทยากรรับเชิญ
อ.อรุณ ศิริจานุสรณ์
Listen
1.Corporate Brand Success Valuation 2.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับองคมนตรี
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
วิทยากรรับเชิญ
อ.เอก์ก ภัทรธนกุล ผู้เขียนหนังสือ "อัจริยะการตลาด" และอาจารย์ประจำภาควิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ
Listen
1.พอลิเมอร์จากจุลินทรีย์ 2.รวมบทความเรื่องเทคโลยีและการสื่อสารการศึกษา นวัตกรรมการเรียนรู้แบบผสมผสาน
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
Listen
ศิลปะและการออกแบบเบื้องต้น
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
วิทยากรรับเชิญ
รศ.ประเสริฐ พิชยะสุนทร คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
Listen
Marketing 3.0
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
วิทยากรรับเชิญ
คุณอนุรุธ ว่องวนิช ประธานกรรมการบริหาร กลุ่มบริษัท อังกฤษตรางู (แอล.พี.) จำกัด
Listen
1.การระงับความรู้สึกเด็ก 2.คำให้การชาวกรุง (เทพฯ) เก่า
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
Listen
ค้น คว้า อ่าน เขียน ทักษะเพื่อการเรียนรู้ทางสังคมศาสตร์
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
วิทยากรรับเชิญ
อ.นฤมล กิจไพศาลรัตนา ผอ.ศูนย์สารสนเทศทางสังคมศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ จุฬา
Listen
หนุ่มฮอตสาวเฮี้ยวรักเปรี้ยวอมหวาน
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
วิทยากรรับเชิญ
คุณพิไลมาศ ค้ำชู (นามปากกา "แสตมป์เบอรี่") นักเขียนสำนักพิมพ์แจ่มใส
Listen
1.English in Airline Business 2.กฎหมายธุรกิจอสังหาริมทรัพทย์
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
Listen
เทคนิคการพยากรณ์เพื่อการจัดการ
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
วิทยากรรับเชิญ
ศ.กิตติคุณ ร้อยโทหญิง ดร.อัจฉรา จันทร์ฉาย หลักสูตรธุรกิจเทคโนโลยีและการจัดการนวัตกรรม จุฬาฯ
Listen
รู้แจ้งในชาตินี้
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
วิทยากรรับเชิญ
คุณมยุริญ ผ่องผุดพันธ์ (กิ๊ก) นักแสดง
Listen
1.ธรรมาภิบาล: เพื่อการบริหารภาครัฐและภาคเอกชน 2.เคมีโคออร์ดิเนชันเบื้องต้น
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
Listen
พื้นฐานของหุ่นยนต์: กลศาสตร์ของหุ่นยนต์แบบอนุกรม
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
วิทยากรรับเชิญ
ผศ.ดร.พงศ์แสน พิทักษ์วัชระ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ
Listen
หนังสือของ "ศรีบูรพา"
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
วิทยากรรับเชิญ
คุณจรัญ หอมเทียนทอง นายกสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย
Listen
1.การพัฒนาหลักสูตร 2.ศิลปะและการออกแบบเบื้องต้น
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
Listen
การพยาบาลในระยะตั้งครรภ์
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
วิทยากรรับเชิญ
อ.สุพร แก้วศิริวรรณ คณะพยาบาลศาสตร์ บุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
Listen
เลดี้เยาวราช และ ดาวแดง
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
วิทยากรรับเชิญ
คุณทัศนีย์ คล้ายกัน ผู้เขียนหนังสือเรื่อง สามีตีตรา
Listen
1.การสอนจริยธรรมสำหรับเยาวชน 2.การแก้โจทย์แคลคูลัสและสมการเชิงอนุพันธ์ด้วยวูลแฟรมแอลฟา
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
Listen
วรรณคดีนิทานไทย
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
วิทยากรรับเชิญ
รศ.สุกัญญา สุจฉายา ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ จุฬา
Listen
ไอน์สไตน์พบ พระพุทธเจ้าเห็น
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
วิทยากรรับเชิญ
คุณปัญจพร คู่สามารถ ประชาสัมพันธ์ บริษัท โอกิลวี่ พับลิค รีเลชั่นส์ เวิลด์วายด์ จำกัด
Listen
1.พื้นฐานของหุ่นยนต์ 2.ทฤษฎีสังคมวิทยา
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
Listen
อาหารและโภชนาการ: การป้องกันและบำบัดโรค
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
วิทยากรรับเชิญ
รศ.ดร.อัญชลี ศรีจำเริญ ภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร
Listen
เดอะ ซีเคร็ต และ นิพพานในชีวิตประจำวัน
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
วิทยากรรับเชิญ
คุณสายสวรรค์ ขยันยิ่ง ผู้ประกาศข่าว พิธีกรและผู้ผลิตรายการโทรทัศน์
Listen
1.เทคนิคการเขียนภาพลายเส้นในงานสถาปัตยกรรม 2.การตรวจทางห้องปฏิบัติการในงานสาธารณสุข
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
Listen
ยะจิจุกุโงะ สำนวนคันจิประสม 4 ตัวอักษร ภาษาญี่ปุ่น
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
วิทยากรรับเชิญ
ผศ.นภสินธุ์ แผลงศร ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
Listen
หนังสือสอนทำอาหาร
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
วิทยากรรับเชิญ
คุณเตชินท์ ปิ่นชาตรี (เชน) นักแสดงจากละครเรื่อง เวียงร้อยดาว
Listen
1.พยาธิวิทยาทารกบวมน้ำ 2.วรรณคดีนิทานไทย
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
Listen
คุณค่าข่าวในภาวะวิฤตทางสังคม
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
วิทยากรรับเชิญ
ดร.เสริมศิริ นิลดำ โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
Listen
แฮร์รี่ พอตเตอร์
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
วิทยากรรับเชิญ
คุณโกมลทิพย์ รัตนาไพศาลสุข (บุศ) นักแสดงจากละครเรื่อง เวียงร้อยดาว
Listen
1.ระบบหัวใจและการทำงาน 2.การสอนจริยธรรมสำหรับเยาวชน
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
รูปแบบรายการหัวข้อรายการWebboard รายการ
Left Button
รายการสัตวแพทย์สนทนารายการอังกฤษอินสไตล์รายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยรายการจิตวิทยาเพื่อคุณรายการคุยกันทันสื่อรายการไทยศึกษารายการนิติมิติรายการพูดจาประสาช่างรายการคลินิก 101.5รายการเจาะข่าวเช้านี้รายการหยิบมาถก ยกมาคุยรายการวิทยาสามนาทีรายการฮ.นกฮูก นักอ่าน
Right Button