CU Radio Logo
FM 101.5 MHz คลื่นความรู้สู่ประชาชน
วันที่ 24 กันยายน 2560
สมัครสมาชิกใหม่ Sign Up for CU Radio's Member ลืมรหัสผ่าน Forgot Password แก้ไขข้อมูลส่วนตัว Edit Personal Details in Your Profile
กลับสู่หน้าหลัก Back to Home
รับฟังรายการสด Live Radio
รับฟังรายการย้อนหลัง Radio on Demand
ติดต่อเรา Contact Us
Login Button
Home > หัวข้อรายการ
Listen
หนังสือ Vocabulary 1 : 200 คำศัพท์สำคัญที่ควรเรียนรู้ และ Vocabulary 2 : 200 คำศัพท์สำคัญนำไปใช้ประโยชน์ได้
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
วิทยากรรับเชิญ
อ.ประไพ วีโรทัย
Listen
หนังสือ สาวน้อย (ไทย) เมืองฝรั่ง
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
วิทยากรรับเชิญ
คุณรำไพพรรณ สุวรรณสาร (นามปากกา โสภาค สุวรรณ)
Listen
1.หนังสือ คำอธิบายกฎหมายลักษณะหนี้ 2.หนังสือ ภาษาพาสอน: เรื่องน่ารู้สำหรับครูภาษาไทย
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
Listen
หนังสือ การเขียนเพื่อการสื่อสาร
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
วิทยากรรับเชิญ
ดร.วรวรรธน์ ศรียาภัย
Listen
หนังสือ เจ้าหญิงเม็ดทราย
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
วิทยากรรับเชิญ
คุณเพชรไพลิน รัตนนาม (นามปากกา เจ้าปลาน้อย) นักเขียนนิยายแจ่มใส
Listen
1.หนังสือ ฝึกให้เป็น คิดให้สร้างสรรค์ 2.หนังสือ Vocabbulary 2
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
Listen
หนังสือ เที่ยวเมืองทวาย
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
วิทยากรรับเชิญ
ศ.ดร.สุภางค์ จันทวานิช คณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ
Listen
นิตยสาร ชัยพฤกษ์
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
วิทยากรรับเชิญ
ผศ.พัชรินทร์ ดำรงกิตติกุล สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
Listen
1.หนังสือ แฮมเตอร์แคระ 2.หนังสือ กรีฑา
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
Listen
หนังสือ การถ่ายภาพ: เทคนิคและการนำไปใช้เพื่อการสื่อสาร
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
วิทยากรรับเชิญ
ผศ.ดร.ณัฐกร สงคราม
Listen
วรรณกรรมเยาวชนของ เลโมนี สนิกเก็ต (Lemony Snicket)
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
วิทยากรรับเชิญ
อ.ดร.ทรงพันธ์ เจิมประยงค์ ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ
Listen
1.หนังสือ การศึกษานอกสถานที่และการศึกษานอกสถานที่เสมือนเพื่อการเรียนรู้เชิงรุก 2.หนังสือ วัสดุและการก่อสร้างอาคาร
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
Listen
ละครประยุกต์: การใช้ละครเพื่อการพัฒนา
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
วิทยากรรับเชิญ
รศ.พรรัตน์ ดำรุง ภาควิชาศิลปการละคร อักษรศาสตร์ จุฬาฯ
Listen
เพราะเป็นวัยรุ่นจึงเจ็บปวด
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
วิทยากรรับเชิญ
คุณยูมิโกะ สุชิยะ (มิ้งค์) พิธีกรรายการดาวกระจาย
Listen
1.ระเบียบวิธีเชิงตัวเลข 2.หลักกฎหมายบริษัทมหาชน
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
Listen
สอนเป็น สอนดี สอนเก่ง
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
วิทยากรรับเชิญ
อ.ทวีป อภิสิทธิ์
Listen
เจ้าชายน้อย
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
วิทยากรรับเชิญ
คุณณัฐ อุดมพาณิชย์ ผู้เขียนหนังสือติวสอบเข้ามหาวิทยาลัย
Listen
1.เที่ยวเมืองทวาย 2.การถ่ายภาพ: เทคนิคและการนำไปใช้เพื่อการสื่อสาร
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
Listen
หลักรัฐธรรมนูญเบื้องต้น
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
วิทยากรรับเชิญ
อ.ดร.ณัฐกร วิทิตานนท์ สํานักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
Listen
หนังสือแนวสืบสวนสอบสวน
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
วิทยากรรับเชิญ
ผศ.ดร.อัมพร จาริยะพงศ์สกุล คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
Listen
1.จิตลิขิตชีวิต 2.อินเดีย 2020 วิสัยทัศน์สู่สหัสวรรษใหม่
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
Listen
การแก้ปัญหาโรคไข้เลือดออกอย่างยั่งยืน "กำแพงเซาโมเดล"
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
วิทยากรรับเชิญ
ผศ.ดร.จรวย สุวรรณบำรุง
Listen
หนังสือประเภทคำนวน คณิตศาสตร์ วิศวกรรม
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
วิทยากรรับเชิญ
ดร.สุวิทย์ กิระวิทยา ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
Listen
1.ทีวีดิจิทัล ไม่รู้ไม่ได้แล้ว 2.การสอนกระบวนการคิด: ทฤษฎีและการนำไปใช้
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
Listen
การระงับความรู้สึกเด็ก
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
วิทยากรรับเชิญ
รศ.นพ.รื่นเริง ลีลานุกรม ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ
Listen
อ่านหนังสือทุกแนว (เช่น นิยาย สารคดี ปรัชญา วิทยาศาสตร์ เป็นต้น)
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
วิทยากรรับเชิญ
คุณวินทร์ เลียววาริณ นักเขียนรางวัลซีไรต์
Listen
1.Vocabulary 1 (200 คำศัพท์สำคัญที่ควรเรียนรู้) 2.การเขียนเพื่อการสื่อสาร
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
Listen
พอลิเมอร์จากจุลินทรีย์
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
วิทยากรรับเชิญ
รศ.สุขใจ ชูจันทร์ คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Listen
ขุนช้างขุนแผน และ ลิลิตตะเลงพ่าย
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
วิทยากรรับเชิญ
รศ.คึกเดช กันตามระ ผู้เขียนหนังสือ "แม่ไม้มวยไทย ศิลปะป้องกันตัว" และอดีตคณบดี คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาฯ
Listen
1.การตลาดบริการ: แนวคิดและกลยุทธ์ 2.ศาสตร์+ศิลป์ การเขียนผลงานทางวิชาการ (ฉบับเต็มร้อย)
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
Listen
คำให้การชาวกรุง (เทพฯ)
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
วิทยากรรับเชิญ
รศ.แสงอรุณ กนกพงศ์ชัย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
Listen
หนังสือของโรอัลด์ ดาห์ล (Roald Dahl)
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
วิทยากรรับเชิญ
คุณณัฐวุฒิ เจนมานะ (แม็กซ์ The Voice)
Listen
1.นิเทศศาสตร์ในพระไตรปิฎก 2.การแก้ปัญหาโรคไข้เลือดออกอย่างยั่งยืน "กำแพงเซาโมเดล"
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
Listen
กฎหมายธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
วิทยากรรับเชิญ
อ.อรุณ ศิริจานุสรณ์
Listen
1.Corporate Brand Success Valuation 2.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับองคมนตรี
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
วิทยากรรับเชิญ
อ.เอก์ก ภัทรธนกุล ผู้เขียนหนังสือ "อัจริยะการตลาด" และอาจารย์ประจำภาควิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ
Listen
1.พอลิเมอร์จากจุลินทรีย์ 2.รวมบทความเรื่องเทคโลยีและการสื่อสารการศึกษา นวัตกรรมการเรียนรู้แบบผสมผสาน
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
Listen
ศิลปะและการออกแบบเบื้องต้น
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
วิทยากรรับเชิญ
รศ.ประเสริฐ พิชยะสุนทร คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
Listen
Marketing 3.0
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
วิทยากรรับเชิญ
คุณอนุรุธ ว่องวนิช ประธานกรรมการบริหาร กลุ่มบริษัท อังกฤษตรางู (แอล.พี.) จำกัด
Listen
1.การระงับความรู้สึกเด็ก 2.คำให้การชาวกรุง (เทพฯ) เก่า
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
Listen
ค้น คว้า อ่าน เขียน ทักษะเพื่อการเรียนรู้ทางสังคมศาสตร์
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
วิทยากรรับเชิญ
อ.นฤมล กิจไพศาลรัตนา ผอ.ศูนย์สารสนเทศทางสังคมศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ จุฬา
Listen
หนุ่มฮอตสาวเฮี้ยวรักเปรี้ยวอมหวาน
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
วิทยากรรับเชิญ
คุณพิไลมาศ ค้ำชู (นามปากกา "แสตมป์เบอรี่") นักเขียนสำนักพิมพ์แจ่มใส
Listen
1.English in Airline Business 2.กฎหมายธุรกิจอสังหาริมทรัพทย์
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
Listen
เทคนิคการพยากรณ์เพื่อการจัดการ
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
วิทยากรรับเชิญ
ศ.กิตติคุณ ร้อยโทหญิง ดร.อัจฉรา จันทร์ฉาย หลักสูตรธุรกิจเทคโนโลยีและการจัดการนวัตกรรม จุฬาฯ
Listen
รู้แจ้งในชาตินี้
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
วิทยากรรับเชิญ
คุณมยุริญ ผ่องผุดพันธ์ (กิ๊ก) นักแสดง
Listen
1.ธรรมาภิบาล: เพื่อการบริหารภาครัฐและภาคเอกชน 2.เคมีโคออร์ดิเนชันเบื้องต้น
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
รูปแบบรายการหัวข้อรายการWebboard รายการ
Left Button
รายการนิติมิติรายการไทยศึกษารายการวิทยาสามนาทีรายการคลินิก 101.5รายการฮ.นกฮูก นักอ่านรายการคุยกันทันสื่อรายการสัตวแพทย์สนทนารายการพูดจาประสาช่างรายการอังกฤษอินสไตล์รายการจิตวิทยาเพื่อคุณรายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยรายการเจาะข่าวเช้านี้รายการหยิบมาถก ยกมาคุย
Right Button