CU Radio Logo
FM 101.5 MHz คลื่นความรู้สู่ประชาชน
วันที่ 25 มิถุนายน 2560
สมัครสมาชิกใหม่ Sign Up for CU Radio's Member ลืมรหัสผ่าน Forgot Password แก้ไขข้อมูลส่วนตัว Edit Personal Details in Your Profile
กลับสู่หน้าหลัก Back to Home
รับฟังรายการสด Live Radio
รับฟังรายการย้อนหลัง Radio on Demand
ติดต่อเรา Contact Us
Login Button
Home > หัวข้อรายการ
Listen
หนังสือ ดนตรีตะวันตก ยุคบาโรกและยุคคลาสสิก
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
วิทยากรรับเชิญ
ผศ.ศศี พงศ์สรายุทธ ผู้เขียน (ภาควิชาดุริยางคศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
Listen
1. หนังสือ วิธีไฟไนต์เอลิเมนต์และการสร้างตาข่ายสามเหลี่ยม 2. หนังสือ ปรีชาวิทรรศน์ มุมมองมนุษยศาสตร์ สังคม และการศึกษา
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
Listen
หนังสือ หัวข้อไวยากรณ์ที่น่ารู้ สู่ภาษาญี่ปุ่นขั้นกลาง
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
วิทยากรรับเชิญ
ผศ.วลัยพร กาญจนการุณ ผู้เขียน (สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
Listen
1. หนังสือ รู้กฎหมายง่ายนิดเดียว 2. หนังสือ กลยุทธ์การบริหารทรัพยากรมนุษย์เพื่อองค์กรยั่งยืน
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
Listen
หนังสือ Marketing Genius
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
วิทยากรรับเชิญ
Marketing Genius อ.ดร.เอกก์ ภทรธนกุล ผู้เขียน (ภาควิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
Listen
1. หนังสือ หัวข้อไวยากรณ์ที่น่ารู้ สู่ภาษาญี่ปุ่นขั้นกลาง 2. หนังสือ สมุนไพรต้านจุลินทรีย์
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
Listen
หนังสือ การออกแบบและผลิตนิตยสาร จากสื่อสิ่งพิมพ์ สู่สื่อดิจิทัล
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
วิทยากรรับเชิญ
อ.ดร.ทักษิณา ชัยอิทธิพรวงศ์ ผู้เขียน (คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง)
Listen
1. หนังสือ ผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ ขั้นความรู้เบื้องต้น 2. หนังสือ หลักกิจกรรมพื้นฐานการงานอาชีพสำหรับครู
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
Listen
หนังสือ ชีววิทยาโมเลกุลของเซลล์มะเร็ง
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
วิทยากรรับเชิญ
รศ.ภก.ดร.ปิติ จันทร์วรโชติ ผู้เขียน (คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
Listen
1. หนังสือ การออกแบบและผลิตนิตยสาร 2. หนังสือ การจัดการของเสียอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
Listen
หนังสือ เรื่องเล่าเก็บตก จากห้องเรียนภาษาไทย
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
วิทยากรรับเชิญ
รศ.ไขสิริ ปราโมช ณ อยุธยา ผู้เขียน
Listen
1. หนังสือ สงครามเกาหลีและระบบสงบศึก 2. หนังสือ กายวิภาคศาสตร์กระต่าย
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
Listen
หนังสือ 14 Teaching Methods Professional Teachers
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
วิทยากรรับเชิญ
รศ.ดร.ทิศนา แขมมณี ผู้เขียน (คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
Listen
1. หนังสือ นันทการเพื่อการฝึกอบรม หลักการและการปฏิบัติ 2. หนังสือ การวิเคราะห์และออกแบบวงจรดิจิทัล
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
Listen
หนังสือ การผลิตและใช้สื่ออย่างเป็นระบบ เพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
วิทยากรรับเชิญ
ผศ.ดร.จินตวีร์ คล้ายสังข์ ผู้เขียน (ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
Listen
1. หนังสือ พรรคการเมืองเปรียบเทียบ 2. หนังสือ ศาสตร์การสอน องค์ความรู้เพื่อการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
Listen
หนังสือ สายใยในราชวงศ์จักรี
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
วิทยากรรับเชิญ
อ.สมประสงค์ ทรัพย์พาลี ผู้เขียน
Listen
1. หนังสือ หลักการวิจัยเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาไทย 2. พจนานุกรมศัพท์ศิลปะประยุกต์
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
Listen
หนังสือ เขียนข้อเสนอวิจัย (PROPOSAL) ทำได้ง่ายๆ
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
วิทยากรรับเชิญ
ผศ.ดร.กองกูณฑ์ โตชัยวัฒน์ ผู้เขียน (คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
Listen
หนังสือ Lots of Love 7300 วันที่เรารักกัน
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
วิทยากรรับเชิญ
คุณจักรกฤต โยมพยอม (ครูทอม คำไทย) สุดยอดแฟนพันธุ์แท้ สุนทรภู่
Listen
1. หนังสือ การจัดการอาหารสัตว์เพื่อลดภาวะโลกร้อน 2. หนังสือ สายใยในราชวงศ์จักรี
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
Listen
หนังสือ ประวัติความคิดฝรั่งเศส
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
วิทยากรรับเชิญ
ผศ.พิริยะดิศ มานิตย์ ผู้เขียน (สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
Listen
1. หนังสือ หลักการฝึกกีฬาสำหรับผู้ฝึกสอนกีฬา 2. หนังสือ ปรัชญาทั่วไป
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
Listen
หนังสือ วีรชนพื้นถิ่นไทย เล่ม 1
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
วิทยากรรับเชิญ
คุณโสมชยา ธนังกุล ผู้เขียน
Listen
1. หนังสือ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในระดับนานาชาติ 2. หนังสือ กายวิภาคศาสตร์กระต่าย
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
Listen
หนังสือ การออกแบบเว็บไซต์
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
วิทยากรรับเชิญ
ผศ.จรุงยศ อรัณยะนาค ผู้เขียน
Listen
หนังสือ ประวัติความคิดฝรั่งเศส
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
Listen
หนังสือ การจัดการขยะมูลฝอย
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
วิทยากรรับเชิญ
รศ.ศิวพันธุ์ ชูอินทร์ ผู้เขียน (คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา)
Listen
1. หนังสือ การพิสูจน์โลกหน้าในพระไตรปิฎก 2. หนังสือ การผลิตและใช้สื่ออย่างเป็นระบบเพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
Listen
หนังสือ พูดให้สัมฤทธิผล หลักการและศิลปวิธี
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
วิทยากรรับเชิญ
ผศ.ดร.วรวรรธน์ ศรียาภัย ผู้เขียน (คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา)
Listen
หนังสือ ชีววิทยาโมเลกุลของเซลล์มะเร็ง
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
รูปแบบรายการหัวข้อรายการWebboard รายการ
Left Button
รายการคุยกันทันสื่อรายการคลินิก 101.5รายการพูดจาประสาช่างรายการสัตวแพทย์สนทนารายการวิทยาสามนาทีรายการไทยศึกษารายการฮ.นกฮูก นักอ่านรายการหยิบมาถก ยกมาคุยรายการนิติมิติรายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยรายการอังกฤษอินสไตล์รายการจิตวิทยาเพื่อคุณรายการเจาะข่าวเช้านี้
Right Button