CU Radio Logo
FM 101.5 MHz คลื่นความรู้สู่ประชาชน
วันที่ 15 ธันวาคม 2560
สมัครสมาชิกใหม่ Sign Up for CU Radio's Member ลืมรหัสผ่าน Forgot Password แก้ไขข้อมูลส่วนตัว Edit Personal Details in Your Profile
กลับสู่หน้าหลัก Back to Home
รับฟังรายการสด Live Radio
รับฟังรายการย้อนหลัง Radio on Demand
ติดต่อเรา Contact Us
Login Button
Home > หัวข้อรายการ
Listen
หนังสือ การดีดจะเข้ขั้นพัฒนา
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
วิทยากรรับเชิญ
รศ.ดร.ขำคม พรประสิทธิ์ ผู้เขียน (สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ไทย คณะศิลปกรรมศาสาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
Listen
1. หนังสือ ฝุ่นละอองในบรรยากาศ 2. หนังสือการ์ตูนวิทยาศาสตร์ชุดแจ๋วแหววกับเดอะแก๊ง
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
Listen
หนังสือ รัฐประศาสนศาสตร์ไทย การจัดการภาครัฐแบบประชารัฐ
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
วิทยากรรับเชิญ
รศ.ดร.ปิยากร หวังมหาพร ผู้เขียน
Listen
1. หนังสือ หลักกฎหมายแพ่ง 2. หนังสือ วิเคราะห์เจาะลึกรายงานทางการเงินและการประเมินมูลค่าตราสารทุน
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
Listen
หนังสือการ์ตูนวิทยาศาสตร์ชุดแจ๋วแหววกับเดอะแก๊ง: ชีวภาพ 2 จุลินทรีย์ตัวเล็กในโลกใบใหญ่
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
วิทยากรรับเชิญ
รศ.ดร.สตรีรัตน์ กำแพงแก้ว โฮดัค ผู้เขียน
Listen
1. หนังสือ ไฟไนต์เอลิเมนต์ในงานวิศวกรรม 2. หนังสือ โภชนาการพื้นฐาน
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
Listen
หนังสือ มโนทัศน์วัฒนธรรม
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
วิทยากรรับเชิญ
ผศ.ดร.วัลยา ช้างขวัญยืน
Listen
1. หนังสือ เทคนิคงานท่อสุขภัณฑ์ภายในอาคาร 2. หนังสือ การสังเคราะห์หลักฐานเชิงประจักษ์ในงานวิจัยผลลัพธ์ทางเภสัชกรรม: การวิเคราะห์อภิมานด้วยโปรแกรม Stata
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
Listen
หนังสือ กระบวนการและจุลินทรีย์ที่เกี่ยวข้องในการผลิตอาหารหมัก
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
วิทยากรรับเชิญ
ผศ.ดร.ประสงค์สม ปุณยอุปพัทธ์ ผู้เขียน (คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี)
Listen
หนังสือการ์ตูนวิทยาศาสตร์ชุด แจ๋วแหววกับเดอะแก๊ง
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
Listen
หนังสือ หลักการออกแบบด้านนิเทศศาสตร์ด้วยคอมพิวเตอร์
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
วิทยากรรับเชิญ
ผศ.จรุงยศ อรัณยะนาค ผู้เขียน (คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ)
Listen
1. หนังสือ เทอร์โมไดนามิกส์วิศวกรรมเคมี 2. หนังสือ การเขียนแบบสถาปัตยกรรมด้วยคอมพิวเตอร์
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
หนังสือ ตามรอยพระยุคลบาท ครูแห่งแผ่นดิน (ตอนที่ 2)
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
วิทยากรรับเชิญ
ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ผู้เขียน (เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา)
หนังสือ ตามรอยพระยุคลบาท ครูแห่งแผ่นดิน (ตอนที่ 1)
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
วิทยากรรับเชิญ
ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ผู้เขียน (เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา)
Listen
หนังสือ เจเนอเรชันแอลฟา เจเนอเรชันใหม่ในสังคมไทยศตวรรษที่ 21
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
วิทยากรรับเชิญ
อ.ดร.พัชราภา ตันติชูเวช ผู้เขียน
Listen
1. หนังสือ กระบวนการพยาบาลชุมชน แนวคิด ทฤษฎี และการประยุกต์ใช้ดูแลสุขภาพประชาชน 2. หนังสือ คู่มือการออกแบบโครงสร้างเงินเดือน
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
Listen
หนังสือ กระจกหกด้าน
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
วิทยากรรับเชิญ
จุฬาพิช มณีวงค์ ผู้เรียบเรียงหนังสือ
Listen
หนังสือ ถอดรหัสปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การสอนกระบวนการคิด
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
วิทยากรรับเชิญ
อ.สันติวัฒน์ จันทร์ใด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม
Listen
1. หนังสือ รวมบทความ "สาระน่ารู้ของครูสาธิตจุฬาฯ" 2. หนังสือ เจเนอเรชันแอลฟา เจเนอเรชันใหม่ในสังคมไทยศตวรรษที่ 21
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
วิทยากรรับเชิญ
อ.สันติวัฒน์ จันทร์ใด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม
Listen
หนังสือ สถิติเชิงบรรยาย การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงบุกเบิกกและกราฟิกทางสถิติด้วยการเขียนโปรแกรม R เบื้องต้น
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
วิทยากรรับเชิญ
อ.ดร.อานนท์ ศักดิ์วรวิชญ์ ผู้เขียน (คณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์)
Listen
หนังสือ พื้นฐานการจัดการการศึกษา
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
Listen
หนังสือ ภาษีอากรธุรกิจ ตามประมวลรัษฎากร 2560
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
วิทยากรรับเชิญ
ผศ.พัณณ์ชิตา ไวทยวงศ์สกุล ผู้เขียน
Listen
1. หนังสือ ปรัชญาการเมือง 2. หนังสือ วัฒนธรรมองค์การ ปัจจัยสู่ความสำเร็จที่ยั่งยืน
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
Listen
หนังสือ เติมเต็ม GAT เชื่อมโยง อ่าน คิด วิเคราะห์ ฉบับเจาะลึก
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
วิทยากรรับเชิญ
เกรียงศักดิ์ ไกรโรจน์ (ครูพี่กุ้ง) ผู้เขียน
Listen
1. หนังสือ เวชสถิติ 2. หนังสือ กระจกหกด้าน
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
Listen
หนังสือ กระบวนการการออกแบบชุมชนเมือง
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
วิทยากรรับเชิญ
รศ.ดร.ระหัตร โรจนประดิษฐ์ ผู้เขียน (คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
Listen
1. หนังสือ พัฒนาการเขียนภาษาไทย 2. หนังสือ โภชนาการพื้นฐาน
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
Listen
หนังสือ สำนวนอังกฤษและสำนวนไทยที่มีความหมายคล้ายคลึงกัน
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
วิทยากรรับเชิญ
รศ.รัชนี ซอโสตถิกุล ผู้เขียน (ภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
Listen
1. หนังสือ สุภาษิตอังกฤษ-คำสอนใจของไทยที่มีความหมายคล้ายคลึงกัน 2. หนังสือ เวชสถิติ
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
รูปแบบรายการหัวข้อรายการWebboard รายการ
Left Button
รายการสัตวแพทย์สนทนารายการฮ.นกฮูก นักอ่านรายการคุยกันทันสื่อรายการไทยศึกษารายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยรายการนิติมิติรายการคลินิก 101.5รายการหยิบมาถก ยกมาคุยรายการพูดจาประสาช่างรายการวิทยาสามนาทีรายการจิตวิทยาเพื่อคุณรายการเจาะข่าวเช้านี้รายการอังกฤษอินสไตล์
Right Button