CU Radio Logo
FM 101.5 MHz คลื่นความรู้สู่ประชาชน
วันที่ 29 เมษายน 2560
สมัครสมาชิกใหม่ Sign Up for CU Radio's Member ลืมรหัสผ่าน Forgot Password แก้ไขข้อมูลส่วนตัว Edit Personal Details in Your Profile
กลับสู่หน้าหลัก Back to Home
รับฟังรายการสด Live Radio
รับฟังรายการย้อนหลัง Radio on Demand
ติดต่อเรา Contact Us
Login Button
สรุปเข้ม 13
Home > หัวข้อรายการ
รายการประจำวันที่ 29/04/2560
นกฮูกชวนคุย
หนังสือ 14 Teaching Methods Professional Teachers
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
วิทยากรรับเชิญ
รศ.ดร.ทิศนา แขมมณี ผู้เขียน (คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
นกฮูกบอกกล่าว
1. หนังสือ นันทการเพื่อการฝึกอบรม หลักการและการปฏิบัติ 2. หนังสือ การวิเคราะห์และออกแบบวงจรดิจิทัล
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
Listen
หนังสือ การผลิตและใช้สื่ออย่างเป็นระบบ เพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
วิทยากรรับเชิญ
ผศ.ดร.จินตวีร์ คล้ายสังข์ ผู้เขียน (ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
Listen
1. หนังสือ พรรคการเมืองเปรียบเทียบ 2. หนังสือ ศาสตร์การสอน องค์ความรู้เพื่อการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
Listen
หนังสือ สายใยในราชวงศ์จักรี
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
วิทยากรรับเชิญ
อ.สมประสงค์ ทรัพย์พาลี ผู้เขียน
Listen
1. หนังสือ หลักการวิจัยเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาไทย 2. พจนานุกรมศัพท์ศิลปะประยุกต์
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
Listen
หนังสือ เขียนข้อเสนอวิจัย (PROPOSAL) ทำได้ง่ายๆ
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
วิทยากรรับเชิญ
ผศ.ดร.กองกูณฑ์ โตชัยวัฒน์ ผู้เขียน (คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
Listen
หนังสือ Lots of Love 7300 วันที่เรารักกัน
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
วิทยากรรับเชิญ
คุณจักรกฤต โยมพยอม (ครูทอม คำไทย) สุดยอดแฟนพันธุ์แท้ สุนทรภู่
Listen
1. หนังสือ การจัดการอาหารสัตว์เพื่อลดภาวะโลกร้อน 2. หนังสือ สายใยในราชวงศ์จักรี
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
Listen
หนังสือ ประวัติความคิดฝรั่งเศส
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
วิทยากรรับเชิญ
ผศ.พิริยะดิศ มานิตย์ ผู้เขียน (สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
Listen
1. หนังสือ หลักการฝึกกีฬาสำหรับผู้ฝึกสอนกีฬา 2. หนังสือ ปรัชญาทั่วไป
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
Listen
หนังสือ วีรชนพื้นถิ่นไทย เล่ม 1
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
วิทยากรรับเชิญ
คุณโสมชยา ธนังกุล ผู้เขียน
Listen
1. หนังสือ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในระดับนานาชาติ 2. หนังสือ กายวิภาคศาสตร์กระต่าย
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
Listen
หนังสือ การออกแบบเว็บไซต์
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
วิทยากรรับเชิญ
ผศ.จรุงยศ อรัณยะนาค ผู้เขียน
Listen
หนังสือ ประวัติความคิดฝรั่งเศส
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
Listen
หนังสือ การจัดการขยะมูลฝอย
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
วิทยากรรับเชิญ
รศ.ศิวพันธุ์ ชูอินทร์ ผู้เขียน (คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา)
Listen
1. หนังสือ การพิสูจน์โลกหน้าในพระไตรปิฎก 2. หนังสือ การผลิตและใช้สื่ออย่างเป็นระบบเพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
Listen
หนังสือ พูดให้สัมฤทธิผล หลักการและศิลปวิธี
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
วิทยากรรับเชิญ
ผศ.ดร.วรวรรธน์ ศรียาภัย ผู้เขียน (คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา)
Listen
หนังสือ ชีววิทยาโมเลกุลของเซลล์มะเร็ง
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
Listen
หนังสือ ย้อนอดีตล้านนา ตอน รวมเรื่องน่ารู้จากแผนที่เมืองนครเชียงใหม่
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
วิทยากรรับเชิญ
อ.วรชาติ มีชูบท ผู้เขียน
Listen
หนังสือ แก่นพุทธศาสน์
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
วิทยากรรับเชิญ
คุณกันตพงศ์ บำรุงรักษ์ นักแสดง
Listen
1. หนังสือ สงครามเกาหลีและระบบสงบศึก 2. หนังสือ ประวัติความคิดฝรั่งเศส
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
Listen
หนังสือ เคมีวิเคราะห์สารมลพิษ
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
วิทยากรรับเชิญ
รศ.ศิวพันธุ์ ชูอินทร์ ผู้เขียน (คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา)
Listen
หนังสือสารานุกรม
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
วิทยากรรับเชิญ
เมทัล นักร้องวง The Poison Girls Band
Listen
1. หนังสือ หลักการฝึกกีฬาสำหรับผู้ฝึกสอนกีฬา 2. หนังสือ จิตวิทยากับการพัฒนาตน
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
Listen
หนังสือ การศึกษาและความเป็นครูไทย
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
วิทยากรรับเชิญ
ผศ.ดร.ธราญา จิตรชญาวณิช ผู้เขียน (คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์)
Listen
หนังสือ อย่าลืมฉัน และ คู่กรรม
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
วิทยากรรับเชิญ
คุณฉัตรารัศมิ์ แก้วมรกต (นามปากกา ร่มแก้ว) นักเขียน
Listen
1. หนังสือ พูดให้สัมฤทธิผล หลักการและศิลปวิธี 2. หนังสือ ย้อนอดีตล้านนา ตอน รวมเรื่องน่ารู้จากแผนที่เมืองนครเชียงใหม่
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
Listen
หนังสือ คู่มือเตรียมสอบ หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม ม.4-6
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
วิทยากรรับเชิญ
อ.กรรยา พรรณา ผู้เขียน
Listen
หนังสือ The Energy Bus
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
วิทยากรรับเชิญ
วรินทร์ลดา ปิยะวิรัทธิ์ (ไหยหยา) ศิลปิน นักแสดง
Listen
1. หนังสือ ศิลปินหญิงในประวัติศาสตร์ศิลปะตะวันตก 2. หนังสือ นันทนาการและอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
Listen
หนังสือ สมุนไพรสำหรับผมร่วง
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
วิทยากรรับเชิญ
ผศ.ดร.ณัฐยา เหล่าฤทธิ์ ผู้เขียน (สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง มหาวิทยาแม่ฟ้าหลวง)
Listen
หนังสือ มูซาชิ, มังกรคู่สู้สิบทิศ และ เสียดายคนตายไม่ได้อ่าน
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
วิทยากรรับเชิญ
คุณอุ๊ หฤทัย ม่วงบุญศรี นักร้อง
Listen
1. หนังสือ ปรัชญาการเมือง 2. หนังสือ ชีววัสดุศาสตร์และการตอบสนองของร่างกาย
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
Listen
หนังสือ ทำอย่างไรเมื่อได้สอนเด็กพิเศษ
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
วิทยากรรับเชิญ
ผศ.ดร.จรีลักษณ์ รัตนาพันธ์ ผู้เขียน (คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช)
Listen
หนังสือ The Giver
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
วิทยากรรับเชิญ
กั้ง The Star 9 (วรกร ศิริสรณ์) ศิลปิน
Listen
1. หนังสือ ศาสตร์การสอนภาษาไทย ในฐานะภาษาต่างประเทศ 2. หนังสือ ทฤษฎีรหัส
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
รูปแบบรายการหัวข้อรายการWebboard รายการ
Left Button
รายการวิทยาสามนาทีรายการเจาะข่าวเช้านี้รายการคุยกันทันสื่อรายการฮ.นกฮูก นักอ่านรายการคลินิก 101.5รายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยรายการหยิบมาถก ยกมาคุยรายการอังกฤษอินสไตล์รายการนิติมิติรายการไทยศึกษารายการสัตวแพทย์สนทนารายการพูดจาประสาช่างรายการจิตวิทยาเพื่อคุณ
Right Button