CU Radio Logo
FM 101.5 MHz คลื่นความรู้สู่ประชาชน
วันที่ 21 พฤศจิกายน 2560
สมัครสมาชิกใหม่ Sign Up for CU Radio's Member ลืมรหัสผ่าน Forgot Password แก้ไขข้อมูลส่วนตัว Edit Personal Details in Your Profile
กลับสู่หน้าหลัก Back to Home
รับฟังรายการสด Live Radio
รับฟังรายการย้อนหลัง Radio on Demand
ติดต่อเรา Contact Us
Login Button
Home > หัวข้อรายการ > รับฟังรายการ
รายการประจำวันที่ 25/04/2558
Listen
หนังสือ ปทานุกรมจุลชีววิทยา
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
วิทยากรรับเชิญ
อ.ดร.วสุ ปฐมอารีย์ ผู้เขียน (อาจารย์ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
Listen
หนังสือ พุทธทาสภิกขุ พระพุทธศาสนานิกายเถรวาทและการปฏิรูปเชิงนวสมัยนิยมในประเทศไทย
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
วิทยากรรับเชิญ
นพ.บัญชา พงศ์พานิช เลขานุการมูลนิธิหอจดหมายเหตุพุทธทาสอินทปัญโญ
Listen
1. หนังสือ วัสดุและการก่อสร้างอาคาร 2. หนังสือ วิธีวิจัยทางรัฐศาสตร์: การประยุกต์ใช้และตัวอย่าง
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
View
797
Like
0
Twitter Share Button Facebook Share Button
รูปแบบรายการหัวข้อรายการWebboard รายการ
Left Button
รายการเจาะข่าวเช้านี้รายการพูดจาประสาช่างรายการจิตวิทยาเพื่อคุณรายการไทยศึกษารายการคุยกันทันสื่อรายการวิทยาสามนาทีรายการฮ.นกฮูก นักอ่านรายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยรายการคลินิก 101.5รายการสัตวแพทย์สนทนารายการอังกฤษอินสไตล์รายการหยิบมาถก ยกมาคุยรายการนิติมิติ
Right Button