CU Radio Logo
FM 101.5 MHz คลื่นความรู้สู่ประชาชน
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560
สมัครสมาชิกใหม่ Sign Up for CU Radio's Member ลืมรหัสผ่าน Forgot Password แก้ไขข้อมูลส่วนตัว Edit Personal Details in Your Profile
กลับสู่หน้าหลัก Back to Home
รับฟังรายการสด Live Radio
รับฟังรายการย้อนหลัง Radio on Demand
ติดต่อเรา Contact Us
Login Button
Home > หัวข้อรายการ
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผู้ดำเนินรายการ
กนกวรรณ จักรวิเชียร
วิทยากรรับเชิญ
ศาสตราจารย์ ณรงค์ ใจหาญ คณบดี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ภาควิชานิติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้ดำเนินรายการ
กนกวรรณ จักรวิเชียร
วิทยากรรับเชิญ
อ.สรียา กาฬสินธุ์ หัวหน้าภาควิชานิติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
ผู้ดำเนินรายการ
กนกวรรณ จักรวิเชียร
วิทยากรรับเชิญ
รศ.ดร.บัณฑิต โรจน์อารยานนท์ อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ผู้ดำเนินรายการ
กนกวรรณ จักรวิเชียร
วิทยากรรับเชิญ
อ.อรรถการ สัตยพาณิชย์ คณบดี คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
หลักสูตรเทคโนโลยีดิจิทัลแนวสร้างสรรค์ (หลักสูตรนานาชาติ) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผู้ดำเนินรายการ
กนกวรรณ จักรวิเชียร
วิทยากรรับเชิญ
รศ.ภาวดี สมภักดี ผู้อำนวยการโครงการหลักสูตรเทคโนโลยีดิจิทัลแนวสร้างสรรค์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สาขาวิชาเทคโนโลยีทางภาพและเสียง คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ผู้ดำเนินรายการ
กนกวรรณ จักรวิเชียร
วิทยากรรับเชิญ
ผศ.ดร.ไวยวุฒิ วุฒิอรรถสาร หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีทางภาพและเสียง คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
สาขาวิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ผู้ดำเนินรายการ
กนกวรรณ จักรวิเชียร
วิทยากรรับเชิญ
อ.ดร.ชนกพร พัวพัฒนกุล สาขาวิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้ดำเนินรายการ
กนกวรรณ จักรวิเชียร
วิทยากรรับเชิญ
น.สพ.ดร.สมัคร สุจริต รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ผู้ดำเนินรายการ
กนกวรรณ จักรวิเชียร
วิทยากรรับเชิญ
รศ.ดร.สุภาวี ศิรินคราภรณ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ดำเนินรายการ
กนกวรรณ จักรวิเชียร
วิทยากรรับเชิญ
ดร.นพ.ดนัย วังสตุรค ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หลักสูตรชีววิทยาเชิงอนุรักษ์ สำนักวิชาสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี
ผู้ดำเนินรายการ
กนกวรรณ จักรวิเชียร
วิทยากรรับเชิญ
อ.ปิยทิพย์ ปิยพันธุ์ หลักสูตรชีววิทยาเชิงอนุรักษ์ สำนักวิชาสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี
คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ดำเนินรายการ
กนกวรรณ จักรวิเชียร
วิทยากรรับเชิญ
ผศ.ดร.สินีนาฏ เสริมชีพ รองคณบดีฝ่ายการศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้ดำเนินรายการ
กนกวรรณ จักรวิเชียร
วิทยากรรับเชิญ
รศ.ดร.ชยานนท์ หรรษภิญโญ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ดำเนินรายการ
กนกวรรณ จักรวิเชียร
วิทยากรรับเชิญ
ผศ.ดร.เกริก ภิรมย์โสภา รองหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ภาควิชาวารสารสนเทศ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ดำเนินรายการ
กนกวรรณ จักรวิเชียร
วิทยากรรับเชิญ
ผศ.พิจิตรา สึคาโมโต้ หัวหน้าภาควิชาวารสารสนเทศ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Left Button
รายการจิตวิทยาเพื่อคุณรายการอังกฤษอินสไตล์รายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยรายการเจาะข่าวเช้านี้รายการวิทยาสามนาทีรายการสัตวแพทย์สนทนารายการฮ.นกฮูก นักอ่านรายการพูดจาประสาช่างรายการหยิบมาถก ยกมาคุยรายการไทยศึกษารายการนิติมิติรายการคลินิก 101.5รายการคุยกันทันสื่อ
Right Button