CU Radio Logo
FM 101.5 MHz คลื่นความรู้สู่ประชาชน
วันที่ 25 มิถุนายน 2560
สมัครสมาชิกใหม่ Sign Up for CU Radio's Member ลืมรหัสผ่าน Forgot Password แก้ไขข้อมูลส่วนตัว Edit Personal Details in Your Profile
กลับสู่หน้าหลัก Back to Home
รับฟังรายการสด Live Radio
รับฟังรายการย้อนหลัง Radio on Demand
ติดต่อเรา Contact Us
Login Button
Home > หัวข้อรายการ
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้ดำเนินรายการ
กนกวรรณ จักรวิเชียร
วิทยากรรับเชิญ
รศ.ดร.ธรณินทร์ ไชยเรืองศรี คณบดี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
ผู้ดำเนินรายการ
กนกวรรณ จักรวิเชียร
วิทยากรรับเชิญ
รศ.ดร.วาทินี บุญชะลักษี ที่ปรึกษาวิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ดำเนินรายการ
กนกวรรณ จักรวิเชียร
วิทยากรรับเชิญ
อ.ณัติพร อรธนาลัย รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้ดำเนินรายการ
กนกวรรณ จักรวิเชียร
วิทยากรรับเชิญ
รศ.ดร.สัมพันธ์ สิงหราชวราพันธ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สาขาเทคโนโลยีเครื่องกล คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ผู้ดำเนินรายการ
กนกวรรณ จักรวิเชียร
วิทยากรรับเชิญ
ผศ.สกล นันทศรีวิวัฒน์ สาขาเทคโนโลยีเครื่องกล คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้ดำเนินรายการ
กนกวรรณ จักรวิเชียร
วิทยากรรับเชิญ
ศ.น.สพ.ดร.อภินันท์ สุประเสริฐ คณบดี คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล
ผู้ดำเนินรายการ
กนกวรรณ จักรวิเชียร
วิทยากรรับเชิญ
อ.ดร.ปวิตรา จิรวีรกูล รองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและสร้างความผูกพัน คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล
สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ผู้ดำเนินรายการ
กนกวรรณ จักรวิเชียร
วิทยากรรับเชิญ
รศ.ดร.พูลพงษ์ บุญพราหมณ์ คณบดี สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ดำเนินรายการ
กนกวรรณ จักรวิเชียร
วิทยากรรับเชิญ
ผศ.ดร.นพดล กิตนะ หัวหน้าภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อาหาร และสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ผู้ดำเนินรายการ
กนกวรรณ จักรวิเชียร
วิทยากรรับเชิญ
ผศ.ดร.รสมันต์ จงเจริญ ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อาหาร และสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ผู้ดำเนินรายการ
กนกวรรณ จักรวิเชียร
วิทยากรรับเชิญ
รศ.ดร.รัมภา บุญสินสุข คณบดี คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ผู้ดำเนินรายการ
กนกวรรณ จักรวิเชียร
วิทยากรรับเชิญ
รศ.ดร.คมสัน มาลีสี คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ภาควิชารังสีเทคนิค คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้ดำเนินรายการ
กนกวรรณ จักรวิเชียร
วิทยากรรับเชิญ
ผศ.ดร.ธาริกา ธรรมวิจิตร รองหัวหน้าภาควิชารังสีเทคนิค คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ผู้ดำเนินรายการ
กนกวรรณ จักรวิเชียร
วิทยากรรับเชิญ
รศ.นพ.ศิริเกษม ศิริลักษณ์ คณบดี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ภาควิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ดำเนินรายการ
กนกวรรณ จักรวิเชียร
วิทยากรรับเชิญ
ผศ.ดร.วิเลิศ ภูริวัชร หัวหน้าภาควิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Left Button
รายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยรายการฮ.นกฮูก นักอ่านรายการคุยกันทันสื่อรายการจิตวิทยาเพื่อคุณรายการสัตวแพทย์สนทนารายการพูดจาประสาช่างรายการอังกฤษอินสไตล์รายการคลินิก 101.5รายการนิติมิติรายการเจาะข่าวเช้านี้รายการหยิบมาถก ยกมาคุยรายการวิทยาสามนาทีรายการไทยศึกษา
Right Button