CU Radio Logo
FM 101.5 MHz คลื่นความรู้สู่ประชาชน
วันที่ 21 ตุลาคม 2560
สมัครสมาชิกใหม่ Sign Up for CU Radio's Member ลืมรหัสผ่าน Forgot Password แก้ไขข้อมูลส่วนตัว Edit Personal Details in Your Profile
กลับสู่หน้าหลัก Back to Home
รับฟังรายการสด Live Radio
รับฟังรายการย้อนหลัง Radio on Demand
ติดต่อเรา Contact Us
Login Button
Home > หัวข้อรายการ
คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ผู้ดำเนินรายการ
กนกวรรณ จักรวิเชียร
วิทยากรรับเชิญ
รศ.ดร.สุภาวี ศิรินคราภรณ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ดำเนินรายการ
กนกวรรณ จักรวิเชียร
วิทยากรรับเชิญ
ดร.นพ.ดนัย วังสตุรค ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หลักสูตรชีววิทยาเชิงอนุรักษ์ สำนักวิชาสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี
ผู้ดำเนินรายการ
กนกวรรณ จักรวิเชียร
วิทยากรรับเชิญ
อ.ปิยทิพย์ ปิยพันธุ์ หลักสูตรชีววิทยาเชิงอนุรักษ์ สำนักวิชาสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี
คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ดำเนินรายการ
กนกวรรณ จักรวิเชียร
วิทยากรรับเชิญ
ผศ.ดร.สินีนาฏ เสริมชีพ รองคณบดีฝ่ายการศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้ดำเนินรายการ
กนกวรรณ จักรวิเชียร
วิทยากรรับเชิญ
รศ.ดร.ชยานนท์ หรรษภิญโญ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ดำเนินรายการ
กนกวรรณ จักรวิเชียร
วิทยากรรับเชิญ
ผศ.ดร.เกริก ภิรมย์โสภา รองหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ภาควิชาวารสารสนเทศ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ดำเนินรายการ
กนกวรรณ จักรวิเชียร
วิทยากรรับเชิญ
ผศ.พิจิตรา สึคาโมโต้ หัวหน้าภาควิชาวารสารสนเทศ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ผู้ดำเนินรายการ
กนกวรรณ จักรวิเชียร
วิทยากรรับเชิญ
ผศ.คมธรรม ดำรงเจริญ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ผู้ดำเนินรายการ
นัททยา เพ็ชรวัฒนา
วิทยากรรับเชิญ
ผศ.ดร.พระครูสังฆรักษ์เกียรติศักดิ์ กิตฺติปญฺโญ ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สาขาการตลาด คณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา
ผู้ดำเนินรายการ
กนกวรรณ จักรวิเชียร
วิทยากรรับเชิญ
ผศ.ดร.สมบัติ ธำรงสินถาวร สาขาการตลาด คณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา
ภาควิชาวิศวกรรมและเทคโนโลยีเคมีชีวภาพ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผู้ดำเนินรายการ
กนกวรรณ จักรวิเชียร
วิทยากรรับเชิญ
ผศ.ดร.พิษณุ ตู้จินดา ภาควิชาวิศวกรรมและเทคโนโลยีเคมีชีวภาพ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ภาควิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
ผู้ดำเนินรายการ
กนกวรรณ จักรวิเชียร
วิทยากรรับเชิญ
ผศ.ดร.กรรณิการ์ สหกะโร รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา วิจัย และนวัตกรรม ภาควิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม
ผู้ดำเนินรายการ
กนกวรรณ จักรวิเชียร
วิทยากรรับเชิญ
อ.นรินทร์ กากะทุม หัวหน้าสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม
สาขาวิชาออกแบบนิทรรศการและการจัดแสดง โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี
ผู้ดำเนินรายการ
กนกวรรณ จักรวิเชียร
วิทยากรรับเชิญ
ผศ.มานะ เอี่ยมบัว สาขาวิชาออกแบบนิทรรศการและการจัดแสดง โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี
คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้ดำเนินรายการ
กนกวรรณ จักรวิเชียร
วิทยากรรับเชิญ
รศ.ธีรภัทร วรรณฤมล คณบดี คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Left Button
รายการนิติมิติรายการหยิบมาถก ยกมาคุยรายการฮ.นกฮูก นักอ่านรายการเจาะข่าวเช้านี้รายการสัตวแพทย์สนทนารายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยรายการอังกฤษอินสไตล์รายการคุยกันทันสื่อรายการพูดจาประสาช่างรายการจิตวิทยาเพื่อคุณรายการไทยศึกษารายการวิทยาสามนาทีรายการคลินิก 101.5
Right Button