CU Radio Logo
FM 101.5 MHz คลื่นความรู้สู่ประชาชน
วันที่ 29 เมษายน 2560
สมัครสมาชิกใหม่ Sign Up for CU Radio's Member ลืมรหัสผ่าน Forgot Password แก้ไขข้อมูลส่วนตัว Edit Personal Details in Your Profile
กลับสู่หน้าหลัก Back to Home
รับฟังรายการสด Live Radio
รับฟังรายการย้อนหลัง Radio on Demand
ติดต่อเรา Contact Us
Login Button
สรุปเข้ม 13
Home > หัวข้อรายการ
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้ดำเนินรายการ
กนกวรรณ จักรวิเชียร
วิทยากรรับเชิญ
ผศ.ดร.ศิวาพร ธรรมดี รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ผู้ดำเนินรายการ
กนกวรรณ จักรวิเชียร
วิทยากรรับเชิญ
รศ.ดร.รัตนวัฒน์ ไชยรัตน์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ผู้ดำเนินรายการ
กนกวรรณ จักรวิเชียร
วิทยากรรับเชิญ
อ.บุษบา ธระเสนา หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
ผู้ดำเนินรายการ
กนกวรรณ จักรวิเชียร
วิทยากรรับเชิญ
อ.ภาสกร องอาจ คณบดี คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
สาขาวิชาดนตรีและธุรกิจบันเทิง คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ผู้ดำเนินรายการ
กนกวรรณ จักรวิเชียร
วิทยากรรับเชิญ
อ.ดร.ศักดิ์สิทธิ์ ราชรักษ์ หัวหน้าสาขาวิชาดนตรีและธุรกิจบันเทิง คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
ผู้ดำเนินรายการ
กนกวรรณ จักรวิเชียร
วิทยากรรับเชิญ
รศ.ดร.วิไลศักดิ์ กิ่งคำ รักษาการแทนรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (หลักสูตรนานาชาติ) คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ผู้ดำเนินรายการ
กนกวรรณ จักรวิเชียร
วิทยากรรับเชิญ
อ.ดร.นริศรา ทองบุญชู สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (หลักสูตรนานาชาติ) คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ผู้ดำเนินรายการ
กนกวรรณ จักรวิเชียร
วิทยากรรับเชิญ
อ.กรกฎ เพ็ชร์หัสณะโยธิน ประธานสาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ภาควิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ผู้ดำเนินรายการ
กนกวรรณ จักรวิเชียร
วิทยากรรับเชิญ
ผศ.ดร.สุพิชชา โตวิวิชญ์ หัวหน้าภาควิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
สาขาวิชาดนตรีและธุรกิจบันเทิง คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ผู้ดำเนินรายการ
กนกวรรณ จักรวิเชียร
วิทยากรรับเชิญ
อ.ดร.ศักดิ์สิทธิ์ ราชรักษ์ หัวหน้าสาขาวิชาดนตรีและธุรกิจบันเทิง คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ผู้ดำเนินรายการ
กนกวรรณ จักรวิเชียร
วิทยากรรับเชิญ
ผศ.ศุภกิจ ยิ้มสรวล รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ผู้ดำเนินรายการ
กนกวรรณ จักรวิเชียร
วิทยากรรับเชิญ
รศ.สีดา สอนศรี วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
สาขาวิชาชุมชนศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ผู้ดำเนินรายการ
กนกวรรณ จักรวิเชียร
วิทยากรรับเชิญ
ผศ.เอมอร เจียรมาศ สาขาวิชาชุมชนศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้ดำเนินรายการ
กนกวรรณ จักรวิเชียร
วิทยากรรับเชิญ
ผศ.ดร.เสาวมาศ คุณล้าน เถื่อนนาดี คณบดี คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร
ผู้ดำเนินรายการ
กนกวรรณ จักรวิเชียร
วิทยากรรับเชิญ
ผศ.ดร.วศิน เหลี่ยมปรีชา รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร
Left Button
รายการไทยศึกษารายการวิทยาสามนาทีรายการคลินิก 101.5รายการหยิบมาถก ยกมาคุยรายการอังกฤษอินสไตล์รายการนิติมิติรายการเจาะข่าวเช้านี้รายการคุยกันทันสื่อรายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยรายการจิตวิทยาเพื่อคุณรายการฮ.นกฮูก นักอ่านรายการพูดจาประสาช่างรายการสัตวแพทย์สนทนา
Right Button