CU Radio Logo
FM 101.5 MHz คลื่นความรู้สู่ประชาชน
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560
สมัครสมาชิกใหม่ Sign Up for CU Radio's Member ลืมรหัสผ่าน Forgot Password แก้ไขข้อมูลส่วนตัว Edit Personal Details in Your Profile
กลับสู่หน้าหลัก Back to Home
รับฟังรายการสด Live Radio
รับฟังรายการย้อนหลัง Radio on Demand
ติดต่อเรา Contact Us
Login Button
Home > หัวข้อรายการ > รับฟังรายการ
รายการประจำวันที่ 31/08/2560
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ผู้ดำเนินรายการ
นัททยา เพ็ชรวัฒนา
วิทยากรรับเชิญ
ผศ.ดร.พระครูสังฆรักษ์เกียรติศักดิ์ กิตฺติปญฺโญ ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
View
28
Like
0
Twitter Share Button Facebook Share Button
Left Button
รายการไทยศึกษารายการอังกฤษอินสไตล์รายการคลินิก 101.5รายการพูดจาประสาช่างรายการฮ.นกฮูก นักอ่านรายการคุยกันทันสื่อรายการเจาะข่าวเช้านี้รายการนิติมิติรายการหยิบมาถก ยกมาคุยรายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยรายการวิทยาสามนาทีรายการสัตวแพทย์สนทนารายการจิตวิทยาเพื่อคุณ
Right Button