CU Radio Logo
FM 101.5 MHz คลื่นความรู้สู่ประชาชน
วันที่ 21 พฤศจิกายน 2560
สมัครสมาชิกใหม่ Sign Up for CU Radio's Member ลืมรหัสผ่าน Forgot Password แก้ไขข้อมูลส่วนตัว Edit Personal Details in Your Profile
กลับสู่หน้าหลัก Back to Home
รับฟังรายการสด Live Radio
รับฟังรายการย้อนหลัง Radio on Demand
ติดต่อเรา Contact Us
Login Button
Home > หัวข้อรายการ
Listen
ข่าวประจำวันที่ 27 มิถุนายน 2560
ผู้ดำเนินรายการ
ดร.ธีรารัตน์ พันทวี
Listen
ข่าวประจำวันที่ 27 มิถุนายน 2560
ผู้ดำเนินรายการ
ทีมงาน VOA
Listen
รู้เท่าทันสกุลเงินบิทคอยน์
ผู้ดำเนินรายการ
ดร.ธีรารัตน์ พันทวี
วิทยากรรับเชิญ
ผศ.ดร.เกริก ภิรมย์โสภา ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Listen
ข่าวประจำวันที่ 26 มิถุนายน 2560
ผู้ดำเนินรายการ
ดร.ธีรารัตน์ พันทวี
Listen
ข่าวประจำวันที่ 26 มิถุนายน 2560
ผู้ดำเนินรายการ
ทีมงาน VOA
Listen
มหันตภัยบ่อบำบัดน้ำเสีย
ผู้ดำเนินรายการ
ดร.ธีรารัตน์ พันทวี
วิทยากรรับเชิญ
ผศ.ดร.ศรัณย์ เตชะเสน ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ และรองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Listen
ข่าวประจำวันที่ 23 มิถุนายน 2560
ผู้ดำเนินรายการ
ดร.ธีรารัตน์ พันทวี
Listen
ข่าวประจำวันที่ 23 มิถุนายน 2560
ผู้ดำเนินรายการ
ทีมงาน VOA
Listen
ข้อมูลและการบังคับใช้พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย ฉบับที่ 17 พ.ศ. 2560
ผู้ดำเนินรายการ
ดร.ธีรารัตน์ พันทวี
วิทยากรรับเชิญ
คุณศรศักดิ์ แสนสมบัติ อธิบดีกรมเจ้าท่า
Listen
ข่าวประจำวันที่ 22 มิถุนายน 2560
ผู้ดำเนินรายการ
ดร.ธีรารัตน์ พันทวี
Listen
ข่าวประจำวันที่ 22 มิถุนายน 2560
ผู้ดำเนินรายการ
ทีมงาน VOA
Listen
ข้อกังวลต่อพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย ฉบับที่ 17 พ.ศ. 2560
ผู้ดำเนินรายการ
ดร.ธีรารัตน์ พันทวี
วิทยากรรับเชิญ
คุณมงคล สุขเจริญคณา ประธานสมาคมการประมงแห่งประเทศไทย
Listen
ข่าวประจำวันที่ 21 มิถุนายน 2560
ผู้ดำเนินรายการ
ดร.ธีรารัตน์ พันทวี
Listen
ข่าวประจำวันที่ 21 มิถุนายน 2560
ผู้ดำเนินรายการ
ทีมงาน VOA
Listen
ระบบการเลือกตั้งแบบไพมารีโหวต (ข้อเสนอจาก สนช.)
ผู้ดำเนินรายการ
ดร.ธีรารัตน์ พันทวี
วิทยากรรับเชิญ
คุณอลงกรณ์ พลบุตร รองประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท. คนที่ 1)
Listen
ข่าวประจำวันที่ 20 มิถุนายน 2560
ผู้ดำเนินรายการ
ดร.ธีรารัตน์ พันทวี
Listen
ข่าวประจำวันที่ 20 มิถุนายน 2560
ผู้ดำเนินรายการ
ทีมงาน VOA
Listen
ข้อเสนอแนะการปกป้องการเรียกรับผลประโยชน์จากผู้อำนวยการโรงเรียน
ผู้ดำเนินรายการ
ดร.ธีรารัตน์ พันทวี
วิทยากรรับเชิญ
อ.ดร.อมรวิชช์ นาครทรรพ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Listen
ข่าวประจำวันที่ 19 มิถุนายน 2560
ผู้ดำเนินรายการ
ดร.ธีรารัตน์ พันทวี
Listen
ข่าวประจำวันที่ 19 มิถุนายน 2560
ผู้ดำเนินรายการ
ทีมงาน VOA
Listen
การตรวจสอบซิมโทรศัพท์มือถือพร้อมมาตรการความปลอดภัย เพื่อไม่ให้เกิดการใช้งานผิดประเภท
ผู้ดำเนินรายการ
ดร.ธีรารัตน์ พันทวี
วิทยากรรับเชิญ
นพ.ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ด้านคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม
Listen
ข่าวประจำวันที่ 16 มิถุนายน 2560
ผู้ดำเนินรายการ
ดร.ธีรารัตน์ พันทวี
Listen
ข่าวประจำวันที่ 16 มิถุนายน 2560
ผู้ดำเนินรายการ
ทีมงาน VOA
Listen
การตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินของวัดเพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการบริหารจัดการ
ผู้ดำเนินรายการ
ดร.ธีรารัตน์ พันทวี
วิทยากรรับเชิญ
คุณบวรเวท รุ่งรุจี ผู้ช่วยโฆษกกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ด้านการกีฬา ศิลปะ วัฒนธรรม การศาสนา คุณธรรม และจริยธรรม สภาขับเคลื่อนการปฎิรูปประเทศ (สปท.)
Listen
ข่าวประจำวันที่ 15 มิถุนายน 2560
ผู้ดำเนินรายการ
ดร.ธีรารัตน์ พันทวี
Listen
ข่าวประจำวันที่ 15 มิถุนายน 2560
ผู้ดำเนินรายการ
ทีมงาน VOA
Listen
ข้อเรียกร้อง ปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาราคายางพารา
ผู้ดำเนินรายการ
ดร.ธีรารัตน์ พันทวี
วิทยากรรับเชิญ
คุณธัญญะ สมสุข ผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทยเขตภาคใต้ตอนล่าง (กยท.)
Listen
ข่าวประจำวันที่ 14 มิถุนายน 2560
ผู้ดำเนินรายการ
ดร.ธีรารัตน์ พันทวี
Listen
ข่าวประจำวันที่ 14 มิถุนายน 2560
ผู้ดำเนินรายการ
ทีมงาน VOA
Listen
ความสัมพันธ์ของชาติอาหรับ: ความขัดแย้งและผลกระทบ
ผู้ดำเนินรายการ
ดร.ธีรารัตน์ พันทวี
วิทยากรรับเชิญ
ดร.ศราวุฒิ อารีย์ รองผู้อำนวยการศูนย์มุสลิมศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Listen
ข่าวประจำวันที่ 13 มิถุนายน 2560
ผู้ดำเนินรายการ
ภาวิณี โตตะเคียน
Listen
ข่าวประจำวันที่ 13 มิถุนายน 2560
ผู้ดำเนินรายการ
ทีมงาน VOA
Listen
การแก้ไข (ร่าง) พ.ร.บ. หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (ฉบับที่...) พ.ศ. ... สิทธิประโยน์เพื่อประชาชนหรือลิดรอนสิทธิ์ที่พึงได้
ผู้ดำเนินรายการ
ภาวิณี โตตะเคียน
วิทยากรรับเชิญ
นพ.ประจักษวิช เล็บนาค รองเลขาธิการคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ในฐานะกรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการพิจารณา (ร่าง) พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (ฉบับที่...) พ.ศ. ...
Listen
ข่าวประจำวันที่ 12 มิถุนายน 2560
ผู้ดำเนินรายการ
ดร.ธีรารัตน์ พันทวี
Listen
ข่าวประจำวันที่ 12 มิถุนายน 2560
ผู้ดำเนินรายการ
ทีมงาน VOA
Listen
ความเห็นต่อเสียงวิพากษ์ กรณีมติ สนช .ผ่านร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)
ผู้ดำเนินรายการ
ดร.ธีรารัตน์ พันทวี
วิทยากรรับเชิญ
คุณสมชาย แสวงการ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และเลขานุการคณะกรรมาธิการกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
Listen
ข่าวประจำวันที่ 9 มิถุนายน 2560
ผู้ดำเนินรายการ
ดร.ธีรารัตน์ พันทวี
Listen
ข่าวประจำวันที่ 9 มิถุนายน 2560
ผู้ดำเนินรายการ
ทีมงาน VOA
Listen
การกำกับดูแลกิจการให้บริการแพร่ภาพและเสียงผ่านโครงข่ายอื่นที่ไม่ใช่โครงข่ายวิทยุ-โทรทัศน์แบบดั้งเดิม (Over the Top : OTT)
ผู้ดำเนินรายการ
ดร.ธีรารัตน์ พันทวี
วิทยากรรับเชิญ
พันเอก ดร.นที ศุกลรัตน์ กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) และประธานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.)
Listen
ข่าวประจำวันที่ 8 มิถุนายน 2560
ผู้ดำเนินรายการ
ดร.ธีรารัตน์ พันทวี
Listen
ข่าวประจำวันที่ 8 มิถุนายน 2560
ผู้ดำเนินรายการ
ทีมงาน VOA
Listen
ความสัมพันธ์และความขัดแย้งในตะวันออกกลาง
ผู้ดำเนินรายการ
ดร.ธีรารัตน์ พันทวี
วิทยากรรับเชิญ
รศ.ดร.ชูเกียรติ พนัสพรประสิทธ์ ภาควิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Listen
ข่าวประจำวันที่ 7 มิถุนายน 2560
ผู้ดำเนินรายการ
ดร.ธีรารัตน์ พันทวี
Listen
ข่าวประจำวันที่ 7 มิถุนายน 2560
ผู้ดำเนินรายการ
ดร.ธีรารัตน์ พันทวี
Listen
สรุปข่าวเด่น
ผู้ดำเนินรายการ
ดร.ธีรารัตน์ พันทวี
รูปแบบรายการหัวข้อรายการWebboard รายการ
Left Button
รายการฮ.นกฮูก นักอ่านรายการวิทยาสามนาทีรายการสัตวแพทย์สนทนารายการเจาะข่าวเช้านี้รายการคุยกันทันสื่อรายการไทยศึกษารายการนิติมิติรายการอังกฤษอินสไตล์รายการหยิบมาถก ยกมาคุยรายการจิตวิทยาเพื่อคุณรายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยรายการพูดจาประสาช่างรายการคลินิก 101.5
Right Button