CU Radio Logo
FM 101.5 MHz คลื่นความรู้สู่ประชาชน
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2560
สมัครสมาชิกใหม่ Sign Up for CU Radio's Member ลืมรหัสผ่าน Forgot Password แก้ไขข้อมูลส่วนตัว Edit Personal Details in Your Profile
กลับสู่หน้าหลัก Back to Home
รับฟังรายการสด Live Radio
รับฟังรายการย้อนหลัง Radio on Demand
ติดต่อเรา Contact Us
Login Button
Home > หัวข้อรายการ
Listen
ข่าวประจำวันที่ 2 สิงหาคม 2560
ผู้ดำเนินรายการ
ภาวิณี โตตะเคียน
Listen
ข่าวประจำวันที่ 2 สิงหาคม 2560
ผู้ดำเนินรายการ
ทีมงาน VOA
Listen
ศักยภาพเขื่อนของประเทศไทยในการรองรับน้ำ
ผู้ดำเนินรายการ
ภาวิณี โตตะเคียน
วิทยากรรับเชิญ
รศ.ดร.สุจริต คูณธนกุลวงค์ ภาควิชาวิศวกรรมแหล่งน้ำ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Listen
ข่าวประจำวันที่ 1 สิงหาคม 2560
ผู้ดำเนินรายการ
ดร.ธีรารัตน์ พันทวี
Listen
ข่าวประจำวันที่ 1 สิงหาคม 2560
ผู้ดำเนินรายการ
ทีมงาน VOA
Listen
การลอยตัวราคาก๊าซแอลพีจีตั้งแต่ 1 ส.ค.
ผู้ดำเนินรายการ
ดร.ธีรารัตน์ พันทวี
วิทยากรรับเชิญ
คุณวิฑูรย์ กุลเจริญวิรัตน์ อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน
Listen
ข่าวประจำวันที่ 31 กรกฎาคม 2560
ผู้ดำเนินรายการ
ดร.ธีรารัตน์ พันทวี
Listen
ข่าวประจำวันที่ 31 กรกฎาคม 2560
ผู้ดำเนินรายการ
ทีมงาน VOA
Listen
สถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ตำบลพุทไธสง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ ที่หนักที่สุดในรอบกว่า 20 ปี
ผู้ดำเนินรายการ
ดร.ธีรารัตน์ พันทวี
วิทยากรรับเชิญ
คุณจีระศักดิ์ เฮงสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์
Listen
ข่าวประจำวันที่ 28 กรกฎาคม 2560
ผู้ดำเนินรายการ
ดร.ธีรารัตน์ พันทวี
Listen
ข่าวประจำวันที่ 28 กรกฎาคม 2560
ผู้ดำเนินรายการ
ทีมงาน VOA
Listen
มาตรการการจัดการการโฆษณาแอลกอฮอล์ผ่านสื่อออนไลน์
ผู้ดำเนินรายการ
ดร.ธีรารัตน์ พันทวี
วิทยากรรับเชิญ
ผศ.ดร.บุญอยู่ ขอพรประเสริฐ อนุกรรมการปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย หรือ อนุบัญญัติตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอกอฮอล์ พ.ศ. 2551
Listen
ข่าวประจำวันที่ 27 กรกฎาคม 2560
ผู้ดำเนินรายการ
ดร.ธีรารัตน์ พันทวี
Listen
ข่าวประจำวันที่ 27 กรกฎาคม 2560
ผู้ดำเนินรายการ
ทีมงาน VOA
Listen
ความคืบหน้าการจัดทำมาตรการดูแลผู้มีรายได้น้อยตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ
ผู้ดำเนินรายการ
ดร.ธีรารัตน์ พันทวี
วิทยากรรับเชิญ
ดร.พรชัย ฐีระเวช ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงิน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ในฐานะรองโฆษกกระทรวงการคลัง
Listen
ข่าวประจำวันที่ 26 กรกฎาคม 2560
ผู้ดำเนินรายการ
ดร.ธีรารัตน์ พันทวี
Listen
ข่าวประจำวันที่ 26 กรกฎาคม 2560
ผู้ดำเนินรายการ
ทีมงาน VOA
Listen
วิพากษ์เกี่ยวกับการบริหารจัดการของภาครัฐเรื่องการทำงานของคนต่างด้าว
ผู้ดำเนินรายการ
ดร.ธีรารัตน์ พันทวี
วิทยากรรับเชิญ
คุณฐนิวรรณ กุลมงคล นายกสมาคมภัตตาคารไทย
Listen
ข่าวประจำวันที่ 25 กรกฎาคม 2560
ผู้ดำเนินรายการ
ดร.ธีรารัตน์ พันทวี
Listen
ข่าวประจำวันที่ 25 กรกฎาคม 2560
ผู้ดำเนินรายการ
ทีมงาน VOA
Listen
ความคืบหน้าคดีทุจริตในโครงการรับจำนำข้าว
ผู้ดำเนินรายการ
ดร.ธีรารัตน์ พันทวี
วิทยากรรับเชิญ
คุณประยงค์ ปรียาจิตต์ เลขาธิการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.)
Listen
ข่าวประจำวันที่ 24 กรกฎาคม 2560
ผู้ดำเนินรายการ
ดร.ธีรารัตน์ พันทวี
Listen
ข่าวประจำวันที่ 24 กรกฎาคม 2560
ผู้ดำเนินรายการ
ทีมงาน VOA
Listen
การนำร่างสัญญาประชาคมเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินตามกรอบการปฏิรูประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (ป.ย.ป)
ผู้ดำเนินรายการ
ดร.ธีรารัตน์ พันทวี
วิทยากรรับเชิญ
พล.ต.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ ประธานคณะอนุกรรมการด้านประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการเตรียมการสร้างความสามัคคีปรองดอง
Listen
ข่าวประจำวันที่ 21 กรกฎาคม 2560
ผู้ดำเนินรายการ
ดร.ธีรารัตน์ พันทวี
Listen
ข่าวประจำวันที่ 21 กรกฎาคม 2560
ผู้ดำเนินรายการ
ทีมงาน VOA
Listen
การห้ามผู้บริหารโรงเรียนดื่มเหล้าและสูบบุหรี่ในโรงเรียน
ผู้ดำเนินรายการ
ดร.ธีรารัตน์ พันทวี
วิทยากรรับเชิญ
ดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการสภาการศึกษา ในฐานะโฆษกกระทรวงศึกษาธิการ
Listen
ข่าวประจำวันที่ 20 กรกฎาคม 2560
ผู้ดำเนินรายการ
ดร.ธีรารัตน์ พันทวี
Listen
ข่าวประจำวันที่ 20 กรกฎาคม 2560
ผู้ดำเนินรายการ
ทีมงาน VOA
Listen
การกำหนดรูปแบบการถ่ายโอนเทคโนโลยีรถไฟความเร็วสูงจากจีน
ผู้ดำเนินรายการ
ดร.ธีรารัตน์ พันทวี
วิทยากรรับเชิญ
ดร.กมล ตรรกบุตร นายกสภาวิศวกร
Listen
ข่าวประจำวันที่ 19 กรกฎาคม 2560
ผู้ดำเนินรายการ
ดร.ธีรารัตน์ พันทวี
Listen
ข่าวประจำวันที่ 19 กรกฎาคม 2560
ผู้ดำเนินรายการ
ทีมงาน VOA
Listen
แนวทางจากภาครัฐในการจัดการปัญหามัคคุเทศก์ในประเทศไทย
ผู้ดำเนินรายการ
ดร.ธีรารัตน์ พันทวี
วิทยากรรับเชิญ
คุณกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
Listen
ข่าวประจำวันที่ 18 กรกฎาคม 2560
ผู้ดำเนินรายการ
ดร.ธีรารัตน์ พันทวี
Listen
ข่าวประจำวันที่ 18 กรกฎาคม 2560
ผู้ดำเนินรายการ
ทีมงาน VOA
Listen
สถานการณ์ปัญหามัคคุเทศก์ในประเทศไทย
ผู้ดำเนินรายการ
ดร.ธีรารัตน์ พันทวี
วิทยากรรับเชิญ
คุณชาติ จันทนประยูร นายกสมาคมมัคคุเทศก์อาชีพแห่งประเทศไทย
Listen
ข่าวประจำวันที่ 17 กรกฎาคม 2560
ผู้ดำเนินรายการ
ดร.ธีรารัตน์ พันทวี
Listen
ข่าวประจำวันที่ 17 กรกฎาคม 2560
ผู้ดำเนินรายการ
ทีมงาน VOA
Listen
สถานการณ์น้ำท่วมและการบริหารจัดการน้ำ
ผู้ดำเนินรายการ
ดร.ธีรารัตน์ พันทวี
วิทยากรรับเชิญ
คุณธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
Listen
ข่าวประจำวันที่ 14 กรกฎาคม 2560
ผู้ดำเนินรายการ
ดร.ธีรารัตน์ พันทวี
Listen
ข่าวประจำวันที่ 14 กรกฎาคม 2560
ผู้ดำเนินรายการ
ทีมงาน VOA
Listen
การวิเคราะห์ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)
ผู้ดำเนินรายการ
ดร.ธีรารัตน์ พันทวี
วิทยากรรับเชิญ
รศ.ตระกูล มีชัย อดีตอาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Listen
ข่าวประจำวันที่ 13 กรกฎาคม 2560
ผู้ดำเนินรายการ
ดร.ธีรารัตน์ พันทวี
Listen
ข่าวประจำวันที่ 13 กรกฎาคม 2560
ผู้ดำเนินรายการ
ทีมงาน VOA
Listen
โครงการรถไฟความเร็วสูงเส้นทางกรุงเทพมหานคร-นครราชสีมา
ผู้ดำเนินรายการ
ดร.ธีรารัตน์ พันทวี
วิทยากรรับเชิญ
คุณอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
รูปแบบรายการหัวข้อรายการWebboard รายการ
Left Button
รายการคลินิก 101.5รายการเจาะข่าวเช้านี้รายการไทยศึกษารายการพูดจาประสาช่างรายการวิทยาสามนาทีรายการอังกฤษอินสไตล์รายการคุยกันทันสื่อรายการสัตวแพทย์สนทนารายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยรายการหยิบมาถก ยกมาคุยรายการฮ.นกฮูก นักอ่านรายการจิตวิทยาเพื่อคุณรายการนิติมิติ
Right Button