CU Radio Logo
FM 101.5 MHz คลื่นความรู้สู่ประชาชน
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2560
สมัครสมาชิกใหม่ Sign Up for CU Radio's Member ลืมรหัสผ่าน Forgot Password แก้ไขข้อมูลส่วนตัว Edit Personal Details in Your Profile
กลับสู่หน้าหลัก Back to Home
รับฟังรายการสด Live Radio
รับฟังรายการย้อนหลัง Radio on Demand
ติดต่อเรา Contact Us
Login Button
Home > หัวข้อรายการ
Listen
ข่าวประจำวันที่ 19 กันยายน 2560
ผู้ดำเนินรายการ
ดร.ธีรารัตน์ พันทวี
Listen
ข่าวประจำวันที่ 19 กันยายน 2560
ผู้ดำเนินรายการ
ทีมงาน VOA
Listen
การปรับอัตราภาษีบุหรี่ทำให้คนไทยสูบบุหรี่น้อยลงจริงหรือ
ผู้ดำเนินรายการ
ดร.ธีรารัตน์ พันทวี
วิทยากรรับเชิญ
รศ.ดร.สุชาดา ตั้งทางธรรม นักเศรษฐศาสตร์สถาบันส่งเสริมสุขภาพไทย
Listen
ข่าวประจำวันที่ 18 กันยายน 2560
ผู้ดำเนินรายการ
ดร.ธีรารัตน์ พันทวี
Listen
ข่าวประจำวันที่ 18 กันยายน 2560
ผู้ดำเนินรายการ
ทีมงาน VOA
Listen
การจัดเก็บภาษีสินค้าและบริการ 7 หมวด
ผู้ดำเนินรายการ
ดร.ธีรารัตน์ พันทวี
วิทยากรรับเชิญ
สมชาย พูลสวัสดิ์ อธิบดีกรมสรรพสามิต
Listen
ข่าวประจำวันที่ 15 กันยายน 2560
ผู้ดำเนินรายการ
ดร.ธีรารัตน์ พันทวี
Listen
ข่าวประจำวันที่ 15 กันยายน 2560
ผู้ดำเนินรายการ
ทีมงาน VOA
Listen
สาระสำคัญและการบังคับใช้พระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
ผู้ดำเนินรายการ
ดร.ธีรารัตน์ พันทวี
วิทยากรรับเชิญ
ปิติกาญจน์ สิทธิเดชล อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
Listen
ข่าวประจำวันที่ 14 กันยายน 2560
ผู้ดำเนินรายการ
ดร.ธีรารัตน์ พันทวี
Listen
ข่าวประจำวันที่ 14 กันยายน 2560
ผู้ดำเนินรายการ
ดร.ธีรารัตน์ พันทวี
Listen
ความคืบหน้าการจัดทำกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา
ผู้ดำเนินรายการ
ดร.ธีรารัตน์ พันทวี
วิทยากรรับเชิญ
ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกุล อดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย ในฐานะประธานอนุกรรมการกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา คณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา
Listen
ข่าวประจำวันที่ 13 กันยายน 2560
ผู้ดำเนินรายการ
ดร.ธีรารัตน์ พันทวี
Listen
ข่าวประจำวันที่ 13 กันยายน 2560
ผู้ดำเนินรายการ
ดร.ธีรารัตน์ พันทวี
Listen
การเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมนานาชาติในหัวข้อโอเวอร์ เดอะ ท็อป (Over The Top) หรือ OTT
ผู้ดำเนินรายการ
ดร.ธีรารัตน์ พันทวี
วิทยากรรับเชิญ
นพ.ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ด้านคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม
Listen
ข่าวประจำวันที่ 12 กันยายน 2560
ผู้ดำเนินรายการ
ดร.ธีรารัตน์ พันทวี
Listen
ข่าวประจำวันที่ 12 กันยายน 2560
ผู้ดำเนินรายการ
ดร.ธีรารัตน์ พันทวี
Listen
1. ข้อเสนอการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำที่ 700 บาทต่อวัน 2. ข้อคิดเห็นต่อเสนอการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำที่ 700 บาทต่อวันของ คสรท.
ผู้ดำเนินรายการ
ดร.ธีรารัตน์ พันทวี
วิทยากรรับเชิญ
1. สาวิทย์ แก้วหวาน ประธานคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย (คสรท.) 2. ม.ล.ปุณฑริก สมิติ ปลัดกระทรวงแรงงาน
Listen
ข่าวประจำวันที่ 11 กันยายน 2560
ผู้ดำเนินรายการ
ดร.ธีรารัตน์ พันทวี
Listen
ข่าวประจำวันที่ 11 กันยายน 2560
ผู้ดำเนินรายการ
ทีมงาน VOA
Listen
แนวทางการประกาศตัวเลขดัชนีชี้วัดด้านดิจิตอลของประเทศไทยเป็นครั้งแรก
ผู้ดำเนินรายการ
ดร.ธีรารัตน์ พันทวี
วิทยากรรับเชิญ
ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
Listen
ข่าวประจำวันที่ 8 กันยายน 2560
ผู้ดำเนินรายการ
ดร.ธีรารัตน์ พันทวี
Listen
ข่าวประจำวันที่ 8 กันยายน 2560
ผู้ดำเนินรายการ
ทีมงาน VOA
Listen
ความคืบหน้าและสาระสำคัญของการจัดตั้งกระทรวงอุดมศึกษา
ผู้ดำเนินรายการ
ดร.ธีรารัตน์ พันทวี
วิทยากรรับเชิญ
ศาสตราจารย์คลินิก นพ.อุดม คชินทร ประธานคณะทำงานเตรียมการจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา
Listen
ข่าวประจำวันที่ 7 กันยายน 2560
ผู้ดำเนินรายการ
ดร.ธีรารัตน์ พันทวี
Listen
ข่าวประจำวันที่ 7 กันยายน 2560
ผู้ดำเนินรายการ
ทีมงาน VOA
Listen
ข้อเสนอแนวทางการผลิตครูทั้งระบบและการปรับมาตรฐานวิชาชีพครู
ผู้ดำเนินรายการ
ดร.ธีรารัตน์ พันทวี
วิทยากรรับเชิญ
ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ไพฑูรย์ สินลารัตน์ ประธานคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบมาตรฐานวิชาชีพครู สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา และ อาจารย์อาวุโส วิทยาลัยครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
Listen
ข่าวประจำวันที่ 6 กันยายน 2560
ผู้ดำเนินรายการ
ดร.ธีรารัตน์ พันทวี
Listen
ข่าวประจำวันที่ 6 กันยายน 2560
ผู้ดำเนินรายการ
ทีมงาน VOA
Listen
ความเห็นต่อร่าง พ.ร.บ.การพัฒนาการกำกับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ...
ผู้ดำเนินรายการ
ดร.ธีรารัตน์ พันทวี
วิทยากรรับเชิญ
ธีระชัย ภูวนารถนรานุบาล อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
Listen
ข่าวประจำวันที่ 5 กันยายน 2560
ผู้ดำเนินรายการ
ดร.ธีรารัตน์ พันทวี
Listen
ข่าวประจำวันที่ 5 กันยายน 2560
ผู้ดำเนินรายการ
ทีมงาน VOA
Listen
วิพากษ์พระราชบัญญัติสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
ผู้ดำเนินรายการ
ดร.ธีรารัตน์ พันทวี
วิทยากรรับเชิญ
รศ.ดร.นวลน้อย ตรีรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Listen
ข่าวประจำวันที่ 4 กันยายน 2560
ผู้ดำเนินรายการ
ดร.ธีรารัตน์ พันทวี
Listen
ข่าวประจำวันที่ 4 กันยายน 2560
ผู้ดำเนินรายการ
ทีมงาน VOA
Listen
การปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีธุรกรรมออนไลน์ในอนาคต
ผู้ดำเนินรายการ
ดร.ธีรารัตน์ พันทวี
วิทยากรรับเชิญ
ดร.พิพัฒน์ เหลืองนฤมิตชัย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการและหัวหน้าทีมวิจัยลูกค้าบุคคล บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)
Listen
ข่าวประจำวันที่ 1 กันยายน 2560
ผู้ดำเนินรายการ
ดร.ธีรารัตน์ พันทวี
Listen
ข่าวประจำวันที่ 1 กันยายน 2560
ผู้ดำเนินรายการ
ทีมงาน VOA
Listen
ผลกระทบการจัดเก็บภาษีค่าความหวาน
ผู้ดำเนินรายการ
ดร.ธีรารัตน์ พันทวี
วิทยากรรับเชิญ
สิริวุทธิ์ เสียมภักดี ประธานคณะทำงานด้านประชาสัมพันธ์และสันทนาการ 3 สมาคมโรงงานน้ำตาลทราย
Listen
ข่าวประจำวันที่ 31 สิงหาคม 2560
ผู้ดำเนินรายการ
ดร.ธีรารัตน์ พันทวี
Listen
ข่าวประจำวันที่ 31 สิงหาคม 2560
ผู้ดำเนินรายการ
ทีมงาน VOA
Listen
สถานการณ์คาบสมุทรเกาหลี: ท่าทีของสหรัฐและจีน
ผู้ดำเนินรายการ
ดร.ธีรารัตน์ พันทวี
วิทยากรรับเชิญ
ศ.ดร.สุรชาติ บำรุงสุข ภาควิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Listen
ข่าวประจำวันที่ 30 สิงหาคม 2560
ผู้ดำเนินรายการ
ดร.ธีรารัตน์ พันทวี
Listen
ข่าวประจำวันที่ 30 สิงหาคม 2560
ผู้ดำเนินรายการ
ทีมงาน VOA
Listen
การเปลี่ยนกฎเกณฑ์ในการเบิกจ่ายยารักษามะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเรื้อรังแบบมัยอีลอยด์ (CML)
ผู้ดำเนินรายการ
ดร.ธีรารัตน์ พันทวี
วิทยากรรับเชิญ
นพ.สุรเดช วลีอิทธิกุล เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน
รูปแบบรายการหัวข้อรายการWebboard รายการ
Left Button
รายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยรายการสัตวแพทย์สนทนารายการจิตวิทยาเพื่อคุณรายการไทยศึกษารายการคลินิก 101.5รายการอังกฤษอินสไตล์รายการคุยกันทันสื่อรายการฮ.นกฮูก นักอ่านรายการเจาะข่าวเช้านี้รายการนิติมิติรายการหยิบมาถก ยกมาคุยรายการพูดจาประสาช่างรายการวิทยาสามนาที
Right Button