CU Radio Logo
FM 101.5 MHz คลื่นความรู้สู่ประชาชน
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2560
สมัครสมาชิกใหม่ Sign Up for CU Radio's Member ลืมรหัสผ่าน Forgot Password แก้ไขข้อมูลส่วนตัว Edit Personal Details in Your Profile
กลับสู่หน้าหลัก Back to Home
รับฟังรายการสด Live Radio
รับฟังรายการย้อนหลัง Radio on Demand
ติดต่อเรา Contact Us
Login Button
Home > หัวข้อรายการ
Listen
ข่าวประจำวันที่ 4 ตุลาคม 2560
ผู้ดำเนินรายการ
ดร.ธีรารัตน์ พันทวี
Listen
ข่าวประจำวันที่ 4 ตุลาคม 2560
ผู้ดำเนินรายการ
ดร.ธีรารัตน์ พันทวี
Listen
นิทรรศการ "จารจำในใจ" นิทรรศการภาพในหลวง ร.๙ ริวรั้ว รพ.จุฬาฯ ยาว 199 เมตร
ผู้ดำเนินรายการ
ดร.ธีรารัตน์ พันทวี
วิทยากรรับเชิญ
ผศ.พิเศษ นพ.สุรินทร์ อัศววิทูรทิพย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ด้านภาพลักษณ์องค์กร โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
Listen
ข่าวประจำวันที่ 3 ตุลาคม 2560
ผู้ดำเนินรายการ
ดร.ธีรารัตน์ พันทวี
Listen
ข่าวประจำวันที่ 3 ตุลาคม 2560
ผู้ดำเนินรายการ
ทีมงาน VOA
Listen
วิเคราะห์สถานการณ์ในแคว้นคาตาลุญญาของสเปน
ผู้ดำเนินรายการ
ดร.ธีรารัตน์ พันทวี
วิทยากรรับเชิญ
รศ.ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์ นักวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์และการเมือง
Listen
ข่าวประจำวันที่ 2 ตุลาคม 2560
ผู้ดำเนินรายการ
ภาวิณี โตตะเคียน
Listen
ข่าวประจำวันที่ 2 ตุลาคม 2560
ผู้ดำเนินรายการ
ทีมงาน VOA
Listen
รายละเอียดร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรนํ้า พ.ศ. ... และความชัดเจนกรณีการจัดเก็บภาษีน้ำ
ผู้ดำเนินรายการ
ภาวิณี โตตะเคียน
วิทยากรรับเชิญ
วรศาสน์ อภัยพงษ์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
Listen
ข่าวประจำวันที่ 29 กันยายน 2560
ผู้ดำเนินรายการ
ดร.ธีรารัตน์ พันทวี
Listen
ข่าวประจำวันที่ 29 กันยายน 2560
ผู้ดำเนินรายการ
ทีมงาน VOA
Listen
การแก้ปัญหาการจราจรติดขัดบนทางด่วน
ผู้ดำเนินรายการ
ดร.ธีรารัตน์ พันทวี
วิทยากรรับเชิญ
ดำเกิง ปานขำ รองผู้ว่าการฝ่ายปฏิบัติการ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กพท.)
Listen
ข่าวประจำวันที่ 28 กันยายน 2560
ผู้ดำเนินรายการ
ดร.ธีรารัตน์ พันทวี
Listen
ข่าวประจำวันที่ 28 กันยายน 2560
ผู้ดำเนินรายการ
ทีมงาน VOA
Listen
ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนดให้ธนาคารพาณิชย์ 5 แห่ง เป็นธนาคารที่มีนัยต่อความเสี่ยงของประเทศ
ผู้ดำเนินรายการ
ดร.ธีรารัตน์ พันทวี
วิทยากรรับเชิญ
ดร.พิพัฒน์ เหลืองนฤมิตชัย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการและหัวหน้าทีมวิจัยลูกค้าบุคคล บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)
Listen
ข่าวประจำวันที่ 27 กันยายน 2560
ผู้ดำเนินรายการ
ดร.ธีรารัตน์ พันทวี
Listen
ข่าวประจำวันที่ 27 กันยายน 2560
ผู้ดำเนินรายการ
ทีมงาน VOA
Listen
ยุทธศาสตร์การสร้างสุขภาพของวัยรุ่น
ผู้ดำเนินรายการ
ดร.ธีรารัตน์ พันทวี
วิทยากรรับเชิญ
พญ.มธุรดา สุวรรณโพธิ์ ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์
Listen
ข่าวประจำวันที่ 26 กันยายน 2560
ผู้ดำเนินรายการ
ดร.ธีรารัตน์ พันทวี
Listen
ข่าวประจำวันที่ 26 กันยายน 2560
ผู้ดำเนินรายการ
ทีมงาน VOA
Listen
การดำเนินงานของคณะกรรมการเตรียมการด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ
ผู้ดำเนินรายการ
ดร.ธีรารัตน์ พันทวี
วิทยากรรับเชิญ
นาวาอากาศเอก สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
Listen
ข่าวประจำวันที่ 25 กันยายน 2560
ผู้ดำเนินรายการ
ดร.ธีรารัตน์ พันทวี
Listen
ข่าวประจำวันที่ 25 กันยายน 2560
ผู้ดำเนินรายการ
ทีมงาน VOA
Listen
ความตึงเครียดในคาบสมุทรเกาหลี
ผู้ดำเนินรายการ
ดร.ธีรารัตน์ พันทวี
วิทยากรรับเชิญ
ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ไชยวัฒน์ ค้ำชู ภาควิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Listen
ข่าวประจำวันที่ 22 กันยายน 2560
ผู้ดำเนินรายการ
ดร.ธีรารัตน์ พันทวี
Listen
ข่าวประจำวันที่ 22 กันยายน 2560
ผู้ดำเนินรายการ
ทีมงาน VOA
Listen
การปฏิรูปเส้นทางรถโดยสารประจำทาง
ผู้ดำเนินรายการ
ดร.ธีรารัตน์ พันทวี
วิทยากรรับเชิญ
ดร.สุเมธ องค์กิตติกุล สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย | TDRI
Listen
ข่าวประจำวันที่ 21 กันยายน 2560
ผู้ดำเนินรายการ
ดร.ธีรารัตน์ พันทวี
Listen
ข่าวประจำวันที่ 21 กันยายน 2560
ผู้ดำเนินรายการ
ทีมงาน VOA
Listen
ความสำคัญของการออมสำหรับคนไทยในสังคมสูงวัย
ผู้ดำเนินรายการ
ดร.ธีรารัตน์ พันทวี
วิทยากรรับเชิญ
อ.ดร.รุ่งเกียรติ รัตนบานชื่น ภาควิชาการธนาคารและการเงิน คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Listen
ข่าวประจำวันที่ 20 กันยายน 2560
ผู้ดำเนินรายการ
ดร.ธีรารัตน์ พันทวี
Listen
ข่าวประจำวันที่ 20 กันยายน 2560
ผู้ดำเนินรายการ
ทีมงาน VOA
Listen
แผนงานแก้ปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่าง
ผู้ดำเนินรายการ
ดร.ธีรารัตน์ พันทวี
วิทยากรรับเชิญ
วรศาสตร์ อภัยพงษ์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
Listen
ข่าวประจำวันที่ 19 กันยายน 2560
ผู้ดำเนินรายการ
ดร.ธีรารัตน์ พันทวี
Listen
ข่าวประจำวันที่ 19 กันยายน 2560
ผู้ดำเนินรายการ
ทีมงาน VOA
Listen
การปรับอัตราภาษีบุหรี่ทำให้คนไทยสูบบุหรี่น้อยลงจริงหรือ
ผู้ดำเนินรายการ
ดร.ธีรารัตน์ พันทวี
วิทยากรรับเชิญ
รศ.ดร.สุชาดา ตั้งทางธรรม นักเศรษฐศาสตร์สถาบันส่งเสริมสุขภาพไทย
Listen
ข่าวประจำวันที่ 18 กันยายน 2560
ผู้ดำเนินรายการ
ดร.ธีรารัตน์ พันทวี
Listen
ข่าวประจำวันที่ 18 กันยายน 2560
ผู้ดำเนินรายการ
ทีมงาน VOA
Listen
การจัดเก็บภาษีสินค้าและบริการ 7 หมวด
ผู้ดำเนินรายการ
ดร.ธีรารัตน์ พันทวี
วิทยากรรับเชิญ
สมชาย พูลสวัสดิ์ อธิบดีกรมสรรพสามิต
Listen
ข่าวประจำวันที่ 15 กันยายน 2560
ผู้ดำเนินรายการ
ดร.ธีรารัตน์ พันทวี
Listen
ข่าวประจำวันที่ 15 กันยายน 2560
ผู้ดำเนินรายการ
ทีมงาน VOA
Listen
สาระสำคัญและการบังคับใช้พระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
ผู้ดำเนินรายการ
ดร.ธีรารัตน์ พันทวี
วิทยากรรับเชิญ
ปิติกาญจน์ สิทธิเดชล อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
Listen
ข่าวประจำวันที่ 14 กันยายน 2560
ผู้ดำเนินรายการ
ดร.ธีรารัตน์ พันทวี
Listen
ข่าวประจำวันที่ 14 กันยายน 2560
ผู้ดำเนินรายการ
ดร.ธีรารัตน์ พันทวี
Listen
ความคืบหน้าการจัดทำกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา
ผู้ดำเนินรายการ
ดร.ธีรารัตน์ พันทวี
วิทยากรรับเชิญ
ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกุล อดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย ในฐานะประธานอนุกรรมการกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา คณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา
รูปแบบรายการหัวข้อรายการWebboard รายการ
Left Button
รายการนิติมิติรายการฮ.นกฮูก นักอ่านรายการหยิบมาถก ยกมาคุยรายการคุยกันทันสื่อรายการสัตวแพทย์สนทนารายการเจาะข่าวเช้านี้รายการคลินิก 101.5รายการพูดจาประสาช่างรายการจิตวิทยาเพื่อคุณรายการอังกฤษอินสไตล์รายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยรายการวิทยาสามนาทีรายการไทยศึกษา
Right Button