CU Radio Logo
FM 101.5 MHz คลื่นความรู้สู่ประชาชน
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2560
สมัครสมาชิกใหม่ Sign Up for CU Radio's Member ลืมรหัสผ่าน Forgot Password แก้ไขข้อมูลส่วนตัว Edit Personal Details in Your Profile
กลับสู่หน้าหลัก Back to Home
รับฟังรายการสด Live Radio
รับฟังรายการย้อนหลัง Radio on Demand
ติดต่อเรา Contact Us
Login Button
Home > หัวข้อรายการ
Listen
ข่าวประจำวันที่ 10 พฤษภาคม 2560
ผู้ดำเนินรายการ
ดร.ธีรารัตน์ พันทวี
Listen
ข่าวประจำวันที่ 10 พฤษภาคม 2560
ผู้ดำเนินรายการ
ทีมงาน VOA
Listen
ผลกระทบจากการเลือกตั้งประธานาธิบดีฝรั่งเศสคนใหม่ต่อสหภาพยุโรปและประเทศไทย
ผู้ดำเนินรายการ
ดร.ธีรารัตน์ พันทวี
วิทยากรรับเชิญ
ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.สุทธิพันธ์ จิราธิวัฒน์ ประธานเครือข่ายจุฬานานาชาติและผู้อำนวยการบริหารศูนย์อาเซียนศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Listen
ข่าวประจำวันที่ 9 พฤษภาคม 2560
ผู้ดำเนินรายการ
ดร.ธีรารัตน์ พันทวี
Listen
ข่าวประจำวันที่ 9 พฤษภาคม 2560
ผู้ดำเนินรายการ
ทีมงาน VOA
Listen
แนวทางการให้วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก (HPV) แก่เด็กชั้นประถมศึกษา
ผู้ดำเนินรายการ
ดร.ธีรารัตน์ พันทวี
วิทยากรรับเชิญ
ดร.นพ.จรุง เมืองชนะ ผู้อำนวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
Listen
ข่าวประจำวันที่ 8 พฤษภาคม 2560
ผู้ดำเนินรายการ
ดร.ธีรารัตน์ พันทวี
Listen
ข่าวประจำวันที่ 8 พฤษภาคม 2560
ผู้ดำเนินรายการ
ทีมงาน VOA
Listen
การจัดระเบียบ Street Food ถนนเยาวราชและถนนข้าวสาร เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวตามนโยบายของรัฐบาล
ผู้ดำเนินรายการ
ดร.ธีรารัตน์ พันทวี
วิทยากรรับเชิญ
ดร.วัลลภ สุวรรณดี ประธานที่ปรึกษาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
Listen
ข่าวประจำวันที่ 5 พฤษภาคม 2560
ผู้ดำเนินรายการ
ดร.ธีรารัตน์ พันทวี
Listen
ข่าวประจำวันที่ 5 พฤษภาคม 2560
ผู้ดำเนินรายการ
ทีมงาน VOA
Listen
มาตรการควบคุมและดูแลความปลอดภัยการก่อสร้างเส้นทางรถไฟฟ้า
ผู้ดำเนินรายการ
ดร.ธีรารัตน์ พันทวี
วิทยากรรับเชิญ
ดร.ธเนศ วีระศิริ นายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
Listen
ข่าวประจำวันที่ 4 พฤษภาคม 2560
ผู้ดำเนินรายการ
ดร.ธีรารัตน์ พันทวี
Listen
ข่าวประจำวันที่ 4 พฤษภาคม 2560
ผู้ดำเนินรายการ
ทีมงาน VOA
Listen
การพัฒนาดิจิทัลระหว่างนครเซินเจิ้นและกระทรวงดีอี นครเซินเจิ้น ประเทศจีน เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการพัฒนาองค์ความรู้และการพัฒนาบุคลากร
ผู้ดำเนินรายการ
ดร.ธีรารัตน์ พันทวี
วิทยากรรับเชิญ
ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
Listen
ข่าวประจำวันที่ 3 พฤษภาคม 2560
ผู้ดำเนินรายการ
ดร.ธีรารัตน์ พันทวี
Listen
ข่าวประจำวันที่ 3 พฤษภาคม 2560
ผู้ดำเนินรายการ
ทีมงาน VOA
Listen
การเรียกร้องขอปรับขึ้นค่าแรงในกลุ่มผู้ใช้แรงงาน ความต้องการและความจำเป็น
ผู้ดำเนินรายการ
ดร.ธีรารัตน์ พันทวี
วิทยากรรับเชิญ
คุณสาวิทย์ แก้วหวาน ประธานคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย (คสรท.)
Listen
ข่าวประจำวันที่ 2 พฤษภาคม 2560
ผู้ดำเนินรายการ
ดร.ธีรารัตน์ พันทวี
Listen
ข่าวประจำวันที่ 2 พฤษภาคม 2560
ผู้ดำเนินรายการ
ทีมงาน VOA
Listen
สถานการณ์การค้าประเวณีในเด็กและเยาวชน: แนวทางป้องกันและแก้ไข
ผู้ดำเนินรายการ
ดร.ธีรารัตน์ พันทวี
วิทยากรรับเชิญ
ดร.อภัสรินทร์ ขณะรัตน์ นักวิชาการอิสระด้านเด็กเยาวชนและครอบครัว
Listen
ข่าวประจำวันที่ 1 พฤษภาคม 2560
ผู้ดำเนินรายการ
ดร.ธีรารัตน์ พันทวี
Listen
ข่าวประจำวันที่ 1 พฤษภาคม 2560
ผู้ดำเนินรายการ
ทีมงาน VOA
Listen
การเปิดหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร
ผู้ดำเนินรายการ
ดร.ธีรารัตน์ พันทวี
วิทยากรรับเชิญ
คุณภัทรุตม์ ทรรทรานนท์ ปลัดกรุงเทพมหานคร
Listen
ข่าวประจำวันที่ 28 เมษายน 2560
ผู้ดำเนินรายการ
ดร.ธีรารัตน์ พันทวี
Listen
ข่าวประจำวันที่ 28 เมษายน 2560
ผู้ดำเนินรายการ
ทีมงาน VOA
Listen
การนำเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมออกจากเว็บไซต์
ผู้ดำเนินรายการ
ดร.ธีรารัตน์ พันทวี
วิทยากรรับเชิญ
นาวาเอกสมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
Listen
ข่าวประจำวันที่ 27 เมษายน 2560
ผู้ดำเนินรายการ
ดร.ธีรารัตน์ พันทวี
Listen
ข่าวประจำวันที่ 27 เมษายน 2560
ผู้ดำเนินรายการ
ทีมงาน VOA
Listen
กรอบการทำงานของกรรมาธิการพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)
ผู้ดำเนินรายการ
ดร.ธีรารัตน์ พันทวี
วิทยากรรับเชิญ
นพ.เจตน์ ศิรธรานนท์ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในฐานะประธานที่ปรึกษากรอบการทำงาน กรรมาธิการ พิจารณาพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง
Listen
ข่าวประจำวันที่ 26 เมษายน 2560
ผู้ดำเนินรายการ
ดร.ธีรารัตน์ พันทวี
Listen
ข่าวประจำวันที่ 26 เมษายน 2560
ผู้ดำเนินรายการ
ทีมงาน VOA
Listen
สภาพสังคมกับปัญหาการฆ่าตัวตายที่เพิ่มสูงขึ้น
ผู้ดำเนินรายการ
ดร.ธีรารัตน์ พันทวี
วิทยากรรับเชิญ
นพ.พงษ์เกษม ไข่มุกด์ รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต
Listen
ข่าวประจำวันที่ 25 เมษายน 2560
ผู้ดำเนินรายการ
ภาวิณี โตตะเคียน
Listen
ข่าวประจำวันที่ 25 เมษายน 2560
ผู้ดำเนินรายการ
ทีมงาน VOA
Listen
แนวทางการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอลล์ในช่วงเทศกาล: ถอดบทเรียนจากเทศกาลสงกรานต์ ปี 2560
ผู้ดำเนินรายการ
ภาวิณี โตตะเคียน
วิทยากรรับเชิญ
คุณคำรณ ชูเดชา ผู้ประสานงานเครือข่ายเฝ้าระวังธุรกิจสุรา (Alcohol Watch)
Listen
ข่าวประจำวันที่ 24 เมษายน 2560
ผู้ดำเนินรายการ
ภาวิณี โตตะเคียน
Listen
ข่าวประจำวันที่ 24 เมษายน 2560
ผู้ดำเนินรายการ
ทีมงาน VOA
Listen
ปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ภาคใต้กับมาตรการดูแลรักษาความปลอดภัย
ผู้ดำเนินรายการ
ภาวิณี โตตะเคียน
วิทยากรรับเชิญ
พ.อ.ปราโมทย์ พรหมอินทร์ โฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า
Listen
ข่าวประจำวันที่ 21 เมษายน 2560
ผู้ดำเนินรายการ
ดร.ธีรารัตน์ พันทวี
Listen
ข่าวประจำวันที่ 21 เมษายน 2560
ผู้ดำเนินรายการ
ทีมงาน VOA
Listen
การยกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านโทรคมนาคมและดิจิทัล
ผู้ดำเนินรายการ
ดร.ธีรารัตน์ พันทวี
วิทยากรรับเชิญ
ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
Listen
ข่าวประจำวันที่ 20 เมษายน 2560
ผู้ดำเนินรายการ
ดร.ธีรารัตน์ พันทวี
Listen
ข่าวประจำวันที่ 20 เมษายน 2560
ผู้ดำเนินรายการ
ทีมงาน VOA
Listen
สถานการณ์ความตึงเครียดในคาบสมุทรเกาหลี
ผู้ดำเนินรายการ
ดร.ธีรารัตน์ พันทวี
วิทยากรรับเชิญ
ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ไชยวัฒน์ ค้ำชู ภาควิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รูปแบบรายการหัวข้อรายการWebboard รายการ
Left Button
รายการเจาะข่าวเช้านี้รายการไทยศึกษารายการฮ.นกฮูก นักอ่านรายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยรายการหยิบมาถก ยกมาคุยรายการอังกฤษอินสไตล์รายการคลินิก 101.5รายการคุยกันทันสื่อรายการวิทยาสามนาทีรายการจิตวิทยาเพื่อคุณรายการสัตวแพทย์สนทนารายการนิติมิติรายการพูดจาประสาช่าง
Right Button