CU Radio Logo
FM 101.5 MHz คลื่นความรู้สู่ประชาชน
วันที่ 15 ธันวาคม 2560
สมัครสมาชิกใหม่ Sign Up for CU Radio's Member ลืมรหัสผ่าน Forgot Password แก้ไขข้อมูลส่วนตัว Edit Personal Details in Your Profile
กลับสู่หน้าหลัก Back to Home
รับฟังรายการสด Live Radio
รับฟังรายการย้อนหลัง Radio on Demand
ติดต่อเรา Contact Us
Login Button
Home > หัวข้อรายการ
รายการประจำวันที่ 15/12/2560
ข่าวประจำวันที่ 15 ธันวาคม 2560
ผู้ดำเนินรายการ
ภาวิณี โตตะเคียน
Listen
ข่าวประจำวันที่ 14 ธันวาคม 2560
ผู้ดำเนินรายการ
ภาวิณี โตตะเคียน
Listen
ข่าวประจำวันที่ 14 ธันวาคม 2560
ผู้ดำเนินรายการ
ทีมงาน VOA
Listen
ข้อกังวลต่อร่างพระราชบัญญัติเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก(อีอีซี)
ผู้ดำเนินรายการ
ภาวิณี โตตะเคียน
วิทยากรรับเชิญ
วัส ติงสมิตร ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.)
Listen
ข่าวประจำวันที่ 13 ธันวาคม 2560
ผู้ดำเนินรายการ
ภาวิณี โตตะเคียน
Listen
ข่าวประจำวันที่ 13 ธันวาคม 2560
ผู้ดำเนินรายการ
ทีมงาน VOA
Listen
การใช้ประโยชน์ร่วมกันของ AEC
ผู้ดำเนินรายการ
ภาวิณี โตตะเคียน
วิทยากรรับเชิญ
ศ.ดร.อัทธ์ พิศาลวานิช ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
Listen
ข่าวประจำวันที่ 12 ธันวาคม 2560
ผู้ดำเนินรายการ
ภาวิณี โตตะเคียน
Listen
ข่าวประจำวันที่ 12 ธันวาคม 2560
ผู้ดำเนินรายการ
ทีมงาน VOA
Listen
นโยบายและการปฏิรูปการศึกษา
ผู้ดำเนินรายการ
ภาวิณี โตตะเคียน
วิทยากรรับเชิญ
ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ | อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ในฐานะประธานคณะทำงานเตรียมการจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา
Listen
ข่าวประจำวันที่ 11 ธันวาคม 2560
ผู้ดำเนินรายการ
ภาวิณี โตตะเคียน
Listen
ข่าวประจำวันที่ 11 ธันวาคม 2560
ผู้ดำเนินรายการ
ทีมงาน VOA
Listen
ปัจจัยของความสำเร็จในการทำงานสาธารณสุขในชนบท
ผู้ดำเนินรายการ
ดร.ธีรารัตน์ พันทวี
วิทยากรรับเชิญ
วีระศักดิ์ รัตนชัยฤทธิ์ สาธารณสุขอำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
Listen
ข่าวประจำวันที่ 8 ธันวาคม 2560
ผู้ดำเนินรายการ
ภาวิณี โตตะเคียน
Listen
ข่าวประจำวันที่ 8 ธันวาคม 2560
ผู้ดำเนินรายการ
ทีมงาน VOA
Listen
ภาพรวมการท่องเที่ยวปี 2560 | คาดการณ์การท่องเที่ยวปี 2561 | ความคาดหวังต่อการทำงานของรัฐมนตรีกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาคนใหม่
ผู้ดำเนินรายการ
ภาวิณี โตตะเคียน
วิทยากรรับเชิญ
อิทธิฤทธิ์ กิ่งเล็ก ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
Listen
ข่าวประจำวันที่ 7 ธันวาคม 2560
ผู้ดำเนินรายการ
ภาวิณี โตตะเคียน
Listen
ข่าวประจำวันที่ 7 ธันวาคม 2560
ผู้ดำเนินรายการ
ทีมงาน VOA
Listen
ข้อเสนอแนะตั้งหน่วยงานกลางดูแลกองทุนเพื่อวัยเกษียณ
ผู้ดำเนินรายการ
ดร.ธีรารัตน์ พันทวี
วิทยากรรับเชิญ
ดร.พิสิฐ ลี้อาธรรม นายกสมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
Listen
ข่าวประจำวันที่ 6 ธันวาคม 2560
ผู้ดำเนินรายการ
ภาวิณี โตตะเคียน
Listen
ข่าวประจำวันที่ 6 ธันวาคม 2560
ผู้ดำเนินรายการ
ทีมงาน VOA
Listen
แนวทางการดำเนินโครงการระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
ผู้ดำเนินรายการ
ภาวิณี โตตะเคียน
วิทยากรรับเชิญ
ดร.คณิต แสงสุพรรณ เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)
Listen
ข่าวประจำวันที่ 5 ธันวาคม 2560
ผู้ดำเนินรายการ
ภาวิณี โตตะเคียน
Listen
ข่าวประจำวันที่ 5 ธันวาคม 2560
ผู้ดำเนินรายการ
ทีมงาน VOA
Listen
ข่าวประจำวันที่ 4 ธันวาคม 2560
ผู้ดำเนินรายการ
ภาวิณี โตตะเคียน
Listen
ข่าวประจำวันที่ 4 ธันวาคม 2560
ผู้ดำเนินรายการ
ทีมงาน VOA
Listen
ข่าวประจำวันที่ 1 ธันวาคม 2560
ผู้ดำเนินรายการ
ดร.ธีรารัตน์ พันทวี
Listen
ข่าวประจำวันที่ 1 ธันวาคม 2560
ผู้ดำเนินรายการ
ทีมงาน VOA
Listen
การพัฒนาบุคลากรเพื่อป้องกันภัยทางไซเบอร์
ผู้ดำเนินรายการ
ดร.ธีรารัตน์ พันทวี
วิทยากรรับเชิญ
ดร.สรนันท์ จิวะสุรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
Listen
ข่าวประจำวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560
ผู้ดำเนินรายการ
ภาวิณี โตตะเคียน
Listen
ข่าวประจำวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560
ผู้ดำเนินรายการ
ทีมงาน VOA
Listen
การล่วงละเมิดทางเพศในที่ทำงาน ปัญหาและแนวทางการแก้ไข
ผู้ดำเนินรายการ
ดร.ธีรารัตน์ พันทวี
วิทยากรรับเชิญ
จะเด็จ เชาวน์วิไล ผู้อำนวยการมูลนิธิหญิงชายก้าวไกล
Listen
ข่าวประจำวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560
ผู้ดำเนินรายการ
ดร.ธีรารัตน์ พันทวี
Listen
ข่าวประจำวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560
ผู้ดำเนินรายการ
ทีมงาน VOA
Listen
โครงการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยเฟส 2 ของธนาคารออมสิน
ผู้ดำเนินรายการ
ดร.ธีรารัตน์ พันทวี
วิทยากรรับเชิญ
ชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน
Listen
ข่าวประจำวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560
ผู้ดำเนินรายการ
ดร.ธีรารัตน์ พันทวี
Listen
ข่าวประจำวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560
ผู้ดำเนินรายการ
ทีมงาน VOA
Listen
ปัญหาด้านยุติธรรมชุมชนในประเทศไทย
ผู้ดำเนินรายการ
ดร.ธีรารัตน์ พันทวี
วิทยากรรับเชิญ
วัลลภ นาคบัว ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม
Listen
ข่าวประจำวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560
ผู้ดำเนินรายการ
ดร.ธีรารัตน์ พันทวี
Listen
ข่าวประจำวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560
ผู้ดำเนินรายการ
ทีมงาน VOA
Listen
ความคืบหน้าการบริหารจัดการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก
ผู้ดำเนินรายการ
ดร.ธีรารัตน์ พันทวี
วิทยากรรับเชิญ
ดร.กอบศักดิ์ ภูตระกูล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
รูปแบบรายการหัวข้อรายการWebboard รายการ
Left Button
รายการพูดจาประสาช่างรายการสัตวแพทย์สนทนารายการเจาะข่าวเช้านี้รายการฮ.นกฮูก นักอ่านรายการนิติมิติรายการจิตวิทยาเพื่อคุณรายการวิทยาสามนาทีรายการหยิบมาถก ยกมาคุยรายการไทยศึกษารายการอังกฤษอินสไตล์รายการคลินิก 101.5รายการคุยกันทันสื่อรายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัย
Right Button