CU Radio Logo
FM 101.5 MHz คลื่นความรู้สู่ประชาชน
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2560
สมัครสมาชิกใหม่ Sign Up for CU Radio's Member ลืมรหัสผ่าน Forgot Password แก้ไขข้อมูลส่วนตัว Edit Personal Details in Your Profile
กลับสู่หน้าหลัก Back to Home
รับฟังรายการสด Live Radio
รับฟังรายการย้อนหลัง Radio on Demand
ติดต่อเรา Contact Us
Login Button
Home > หัวข้อรายการ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอาชญกรรมทางเศรษฐกิจข้ามชาติ: ศึกษากรณียูฟันสโตร์
ผู้ดำเนินรายการ
เชาว์วรรธณ์ พยัฆพันธ์
วิทยากรรับเชิญ
ศ.วีระพงษ์ บุญโญภาส คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การผลักดันกฎหมายครอบครัวของคู่สมรสเพศเดียวกัน
ผู้ดำเนินรายการ
เชาว์วรรธณ์ พยัฆพันธ์
วิทยากรรับเชิญ
รศ.อรพรรณ พนัสพัฒนา ผู้อำนวยการศูนย์กฎหมายเพื่อประชาชน คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กฎหมายเกี่ยวกับอาวุธปืนของประเทศไทย
ผู้ดำเนินรายการ
เชาว์วรรธณ์ พยัฆพันธ์
วิทยากรรับเชิญ
ศ.วีระพงษ์ บุญโญภาส คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พระราชบัญญัติการรับขนทางอากาศระหว่างประเทศ พ.ศ. 2558 (ตอนที่ 2)
ผู้ดำเนินรายการ
เชาว์วรรธณ์ พยัฆพันธ์
วิทยากรรับเชิญ
รศ.อรพรรณ พนัสพัฒนา ผอ.ศูนย์กฎหมายเพื่อประชาชน คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พระราชบัญญัติการรับขนทางอากาศระหว่างประเทศ พ.ศ. 2558 (ตอนที่ 1)
ผู้ดำเนินรายการ
เชาว์วรรธณ์ พยัฆพันธ์
วิทยากรรับเชิญ
รศ.อรพรรณ พนัสพัฒนา ผอ.ศูนย์กฎหมายเพื่อประชาชน คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมฉบับชั่วคราว พ.ศ. 2557
ผู้ดำเนินรายการ
เชาว์วรรธณ์ พยัฆพันธ์
วิทยากรรับเชิญ
รศ.มานิตย์ จุมปา คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กฎหมายจากข่าว: กรณีเจ้าบ่าวแอบอ้างเป็นนายตำรวจยศพันตำรวจโท
ผู้ดำเนินรายการ
เชาว์วรรธณ์ พยัฆพันธ์
วิทยากรรับเชิญ
อ.ณัฏฐพร รอดเจริญ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กฎหมายจากข่าว: กรณีจับกุมแก๊งค์ซิ่งรถจักรยานยนต์บนถนนสาธารณะ
ผู้ดำเนินรายการ
เชาว์วรรธณ์ พยัฆพันธ์
วิทยากรรับเชิญ
อ.ณัฏฐพร รอดเจริญ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พระราชบัญญัติสวนป่า ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2558
ผู้ดำเนินรายการ
เชาว์วรรธณ์ พยัฆพันธ์
วิทยากรรับเชิญ
ผศ.อิทธิพล ศรีเสาวลักษณ์ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กฎหมายจากข่าว: กรณีสำนักข่าวยื่นฟ้องเว็บไซต์
ผู้ดำเนินรายการ
เชาว์วรรธณ์ พยัฆพันธ์
วิทยากรรับเชิญ
รศ.อรพรรณ พนัสพัฒนา ผอ.ศูนย์กฎหมายเพื่อประชาชน คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการส่งเสริมการลงทุนของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทยในต่างประเทศ เพื่อรองรับการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ตอนที่ 2)
ผู้ดำเนินรายการ
เชาว์วรรธณ์ พยัฆพันธ์
วิทยากรรับเชิญ
อ.ชนิสา งามอภิชน คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการส่งเสริมการลงทุนของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทยในต่างประเทศ เพื่อรองรับการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ตอนที่ 1)
ผู้ดำเนินรายการ
เชาว์วรรธณ์ พยัฆพันธ์
วิทยากรรับเชิญ
อ.ชนิสา งามอภิชน คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กฎหมายจากข่าว: กฎหมายความลับทางการค้า กรณีสยามบานาน่า
ผู้ดำเนินรายการ
เชาว์วรรธณ์ พยัฆพันธ์
วิทยากรรับเชิญ
รศ.อรพรรณ พนัสพัฒนา ผอ.ศูนย์กฎหมายเพื่อประชาชน คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ภาพรวมร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักไทย ฉบับเสนอสภาปฏิรูปแห่งชาติ
ผู้ดำเนินรายการ
เชาว์วรรธณ์ พยัฆพันธ์
วิทยากรรับเชิญ
รศ.มานิตย์ จุมปา คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กฎหมายจากข่าว: กรณีขายโน้ตบุ๊คแล้วถูกจับลิขสิทธิ์เพลง
ผู้ดำเนินรายการ
เชาว์วรรธณ์ พยัฆพันธ์
วิทยากรรับเชิญ
รศ.อรพรรณ พนัสพัฒนา ผอ.ศูนย์กฎหมายเพื่อประชาชน คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รูปแบบรายการหัวข้อรายการWebboard รายการ
Left Button
รายการนิติมิติรายการคลินิก 101.5รายการวิทยาสามนาทีรายการสัตวแพทย์สนทนารายการไทยศึกษารายการหยิบมาถก ยกมาคุยรายการจิตวิทยาเพื่อคุณรายการพูดจาประสาช่างรายการคุยกันทันสื่อรายการอังกฤษอินสไตล์รายการเจาะข่าวเช้านี้รายการฮ.นกฮูก นักอ่านรายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัย
Right Button