CU Radio Logo
FM 101.5 MHz คลื่นความรู้สู่ประชาชน
วันที่ 15 ธันวาคม 2560
สมัครสมาชิกใหม่ Sign Up for CU Radio's Member ลืมรหัสผ่าน Forgot Password แก้ไขข้อมูลส่วนตัว Edit Personal Details in Your Profile
กลับสู่หน้าหลัก Back to Home
รับฟังรายการสด Live Radio
รับฟังรายการย้อนหลัง Radio on Demand
ติดต่อเรา Contact Us
Login Button
Home > หัวข้อรายการ
กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
ผู้ดำเนินรายการ
วรกร รภภิรมย์
วิทยากรรับเชิญ
อ.ดร.ปานทิพย์ พฤกษาชลวิทย์ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กฎหมายเกี่ยวกับการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ผู้ดำเนินรายการ
วรกร รภภิรมย์
วิทยากรรับเชิญ
อ.ดร.ปิติ เอี่ยมจำรูญลาภ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประเทศไทยยื่นภาคยานุวัติสารเพื่อเข้าร่วมเป็นภาคีพิธีสารมาดริด
ผู้ดำเนินรายการ
วรกร รภภิรมย์
วิทยากรรับเชิญ
รศ.อรพรรณ พนัสพัฒนา คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กฎหมายลิขสิทธิ์ จากกรณีการใช้ภาพประกอบข่าวของผู้อื่น
ผู้ดำเนินรายการ
วรกร รภภิรมย์
วิทยากรรับเชิญ
รศ.อรพรรณ พนัสพัฒนา คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อายุความในทางกฎหมาย
ผู้ดำเนินรายการ
วรกร รภภิรมย์
วิทยากรรับเชิญ
อ.ดร.สิพิม วิวัฒนวัฒนา คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การนับระยะเวลาตามกฎหมาย
ผู้ดำเนินรายการ
วรกร รภภิรมย์
วิทยากรรับเชิญ
อ.ดร.สิพิม วิวัฒนวัฒนา คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การทำร้ายเด็กโดยบุคคลในครอบครัว
ผู้ดำเนินรายการ
วรกร รภภิรมย์
วิทยากรรับเชิญ
อ.ดร.ณัชพล จิตติรัตน์ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พระราชบัญญัติความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย
ผู้ดำเนินรายการ
วรกร รภภิรมย์
วิทยากรรับเชิญ
รศ.มานิตย์ จุมปา รองคณบดี คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มาตรการเร่งรัดและเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินการโครงการรถไฟความเร็วสูง ช่วงกรุุงเทพฯ-นครราชสีมา
ผู้ดำเนินรายการ
วรกร รภภิรมย์
วิทยากรรับเชิญ
รศ.ดร.ณรงค์เดช สรุโฆษิต คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับพลังงาน
ผู้ดำเนินรายการ
วรกร รภภิรมย์
วิทยากรรับเชิญ
อ.ดร.ปิติ เอี่ยมจำรูญลาภ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ข้อกฎหมายตามประมวลกฎหมายอาญาในคดีฆ่าหั่นศพ
ผู้ดำเนินรายการ
วรกร รภภิรมย์
วิทยากรรับเชิญ
อ.ดร.ปิติ เอี่ยมจำรูญลาภ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา กรณีบริษัทจีนเลียนแบบนมอัดเม็ดจิตรลดา
ผู้ดำเนินรายการ
วรกร รภภิรมย์
วิทยากรรับเชิญ
รศ.อรพรรณ พนัสพัฒนา คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการโฆษณาสินค้าที่ส่งผลกระทบต่อผู้บริโภค
ผู้ดำเนินรายการ
วรกร รภภิรมย์
วิทยากรรับเชิญ
ศาสตราจารย์ วีระพงษ์ บุญโญภาส คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กฎหมายจากข่าว กรณีต้นไม้ใหญ่ล้มทับคนเสียชีวิต
ผู้ดำเนินรายการ
วรกร รภภิรมย์
วิทยากรรับเชิญ
อ.จุฑาพร ชัยเดชสุริยะ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
บริษัทมหาชนจำกัด ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535
ผู้ดำเนินรายการ
วรกร รภภิรมย์
วิทยากรรับเชิญ
รศ.อรพรรณ พนัสพัฒนา ผู้อำนวยการศูนย์กฎหมายเพื่อประชาชน คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รูปแบบรายการหัวข้อรายการWebboard รายการ
Left Button
รายการพูดจาประสาช่างรายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยรายการสัตวแพทย์สนทนารายการเจาะข่าวเช้านี้รายการคลินิก 101.5รายการไทยศึกษารายการจิตวิทยาเพื่อคุณรายการอังกฤษอินสไตล์รายการฮ.นกฮูก นักอ่านรายการวิทยาสามนาทีรายการนิติมิติรายการหยิบมาถก ยกมาคุยรายการคุยกันทันสื่อ
Right Button