CU Radio Logo
FM 101.5 MHz คลื่นความรู้สู่ประชาชน
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2560
สมัครสมาชิกใหม่ Sign Up for CU Radio's Member ลืมรหัสผ่าน Forgot Password แก้ไขข้อมูลส่วนตัว Edit Personal Details in Your Profile
กลับสู่หน้าหลัก Back to Home
รับฟังรายการสด Live Radio
รับฟังรายการย้อนหลัง Radio on Demand
ติดต่อเรา Contact Us
Login Button
Home > หัวข้อรายการ
วิกฤตน้ำแล้ง (ตอนที่ 4)
ผู้ดำเนินรายการ
รศ.ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล
วิทยากรรับเชิญ
ผศ.ดร.อักษรา พฤทธิวิทยา อ.ดร.ปิยธิดา เรืองรัศมี และ อ.ดร.พงษ์ศักดิ์ สุทธินนท์ ภาควิชาวิศวกรรมแหล่งน้ำ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิกฤตน้ำแล้ง (ตอนที่ 3)
ผู้ดำเนินรายการ
รศ.ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล
วิทยากรรับเชิญ
อ.ดร.อนุรักษ์ ศรีอริยวัฒน์ ภาควิชาวิศวกรรมแหล่งน้ำ และ รศ.ดร.สุธา ขาวเธียร ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิกฤตน้ำแล้ง (ตอนที่ 2)
ผู้ดำเนินรายการ
รศ.ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล
วิทยากรรับเชิญ
อ.ดร.อนุรักษ์ ศรีอริยวัฒน์ และ อ.ดร.สุภัทรา วิเศษศรี ภาควิชาวิศวกรรมแหล่งน้ำ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิกฤตน้ำแล้ง (ตอนที่ 1)
ผู้ดำเนินรายการ
รศ.ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล
วิทยากรรับเชิญ
รศ.ดร.สุจริต คูณธนกุลวงศ์ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมแหล่งน้ำ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ความร้อนในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์: ข้อจำกัดที่ต้องเอาชนะ
ผู้ดำเนินรายการ
รศ.ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล
วิทยากรรับเชิญ
อ.ดร.สรัล ศาลากิจ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อาชีวอนามัยกับงานด้านวิศวกรรม
ผู้ดำเนินรายการ
รศ.ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล
วิทยากรรับเชิญ
ดร.วิชยุตม์ ทัพวงษ์ โรงพยาบาลกรุงเทพ
รถยนต์ไฟฟ้า
ผู้ดำเนินรายการ
ดร.ชาญณรงค์ บาลมงคล
วิทยากรรับเชิญ
รศ.ดร.อังคีร์ ศรีภคากร หัวหน้าวิจัยระบบขนส่งและจราจรอัจฉริยะ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ
การสำรวจการขนส่งและการค้าระหว่างภาคใต้ของประเทศไทยกับเกาะสุมาตรา ประเทศอินโดนีเซีย
ผู้ดำเนินรายการ
รศ.ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล
วิทยากรรับเชิญ
รศ.ดร.จิตติชัย รุจนกนกนาฎ รองผู้อำนวยการสถาบันการขนส่ง จุฬาฯ และ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ
นวัตกรรมแผงรับแสงอาทิตย์แบบรางพาราโบลาผสมประสิทธิภาพสูงสำหรับกระบวนการทำความร้อน
ผู้ดำเนินรายการ
รศ.ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล
วิทยากรรับเชิญ
อ.ไพโรจน์ อนันตะเศรษฐกูล ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การใช้รถจักรยานบนทางสาธารณะ
ผู้ดำเนินรายการ
ดร.ชาญณรงค์ บาลมงคล
วิทยากรรับเชิญ
รศ.ดร.เกษม ชูจารุกุล ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ
โครงการจัดการขยะแบบครบวงจรของคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ
ผู้ดำเนินรายการ
รศ.ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล
วิทยากรรับเชิญ
ผศ.ดร.พิชญ รัชฎาวงศ์ ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม และที่ปรึกษาโครงการจัดการขยะมูลฝอย คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ และ รศ.ดร.ดุลยพงศ์ วงศ์แสวง ผู้ช่วยคณบดี ด้านงานพัฒนาองค์กรและประสิทธิภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ
การ visualization ข้อมูลจราจร
ผู้ดำเนินรายการ
ดร.ชาญณรงค์ บาลมงคล
วิทยากรรับเชิญ
อ.ดร.กรวิก ตนักษรานนท์ ภาควิชาวิศวกรรมสำรวจ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นวัตกรรมอุปกรณ์ป้องกันสะโพกพร้อมระบบแจ้งเตือนการล้ม
ผู้ดำเนินรายการ
รศ.ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล
วิทยากรรับเชิญ
เผ่าพิชญ์ ศิริอาชาวัฒนา และ ณัฐนพิญช์ จรูญศักดิ์ นิสิตสาขาวิชาวิศวกรรมชีวเวช คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
แหล่งแร่ต่างๆ ในประเทศไทย
ผู้ดำเนินรายการ
รศ.ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล
วิทยากรรับเชิญ
ผศ.ดร.สุนทร พุ่มจันทร์ ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และปิโตรเลียม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปัญหาเกี่ยวกับการควบคุมการขนส่งสินค้าอันตรายทางอากาศตามมาตรฐาน ICAO
ผู้ดำเนินรายการ
ดร.ชาญณรงค์ บาลมงคล
วิทยากรรับเชิญ
รศ.ดร.ศักดิ์สิทธิ์ เฉลิมพงศ์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รูปแบบรายการหัวข้อรายการWebboard รายการ
Left Button
รายการเจาะข่าวเช้านี้รายการฮ.นกฮูก นักอ่านรายการสัตวแพทย์สนทนารายการนิติมิติรายการคุยกันทันสื่อรายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยรายการหยิบมาถก ยกมาคุยรายการพูดจาประสาช่างรายการไทยศึกษารายการคลินิก 101.5รายการวิทยาสามนาทีรายการอังกฤษอินสไตล์รายการจิตวิทยาเพื่อคุณ
Right Button