CU Radio Logo
FM 101.5 MHz คลื่นความรู้สู่ประชาชน
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2560
สมัครสมาชิกใหม่ Sign Up for CU Radio's Member ลืมรหัสผ่าน Forgot Password แก้ไขข้อมูลส่วนตัว Edit Personal Details in Your Profile
กลับสู่หน้าหลัก Back to Home
รับฟังรายการสด Live Radio
รับฟังรายการย้อนหลัง Radio on Demand
ติดต่อเรา Contact Us
Login Button
Home > หัวข้อรายการ
นวัตกรรมติดแบรนด์จาก Chula Engineering
ผู้ดำเนินรายการ
รศ.ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล
วิทยากรรับเชิญ
คุณปิยะชาติ อิศรภักดี นิสิตเก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
แนะนำรายการ "ช่างคิดช่างทำ" ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ
ผู้ดำเนินรายการ
รศ.ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล
วิทยากรรับเชิญ
รศ.ดร.อติวงศ์ สุชาโต รองคณบดีด้านสารสนเทศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และ ณัชชา เตมียสถิต นิสิตเก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Via Bus Application จากโครงการ Chula Engineering Innovation Hub
ผู้ดำเนินรายการ
รศ.ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล
วิทยากรรับเชิญ
ผศ.ดร.สุกรี สินธุภิญโญ หัวหน้าโครงการฯ กรรณิการ์ มาสมาน ผู้ประสานงานโครงการฯ และ อินทัช มาศวงษ์ปกรณ์ นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ทำอย่างไรกับน้ำมันรั่วที่หัวหิน
ผู้ดำเนินรายการ
รศ.ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล
วิทยากรรับเชิญ
ดร.ณัฐวิญญ ชวเลิศพรศิยา นักวิจัยและนิสิตเก่าภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นวัตกรรมเพื่อคนตาบอด โครงการ Chula Engineering Innovation Hub
ผู้ดำเนินรายการ
รศ.ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล
วิทยากรรับเชิญ
ผศ.ดร.สุกรี สินธุภิญโญ หัวหน้าโครงการ Chula Engineering Innovation Hub คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศักยภาพของท่าเรือไทยในระบบโลจิสติกส์โลก
ผู้ดำเนินรายการ
รศ.ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล
วิทยากรรับเชิญ
อ.ดร.พิศิษฎ์ จารุมณีโรจน์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Board Games กับการสร้างสรรค์สังคมนวัตกรรม
ผู้ดำเนินรายการ
รศ.ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล
วิทยากรรับเชิญ
คุณตรัง สุวรรณศิลป์ ผู้จัดการฝ่ายแผน บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
การค้นพบครั้งแรกของโลก: พฤติกรรมของโลหะกึ่งเหลวกึ่งแข็ง
ผู้ดำเนินรายการ
รศ.ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล
วิทยากรรับเชิญ
อ.ดร.เชษฐา พันธ์เครือบุตร ภาควิชาวิศวกรรมโลหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โครงการ Chula Engineering Ambassador
ผู้ดำเนินรายการ
รศ.ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล
วิทยากรรับเชิญ
ปิยวัฒน์ เลิศวิทยากำจร และ ณัชชา เตมียสถิต ตัวแทน Chula Engineering Ambassador รุ่นที่ 1
สาร DBP ในน้ำประปาที่ควรรู้
ผู้ดำเนินรายการ
รศ.ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล
วิทยากรรับเชิญ
รศ.ดร.ปฏิภาณ ปัญญาพลกุล ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Design Thinking Approach
ผู้ดำเนินรายการ
รศ.ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล
วิทยากรรับเชิญ
คุณกวีวุฒิ เต็มภูวภัทร นักวางแผนกลยุทธ์ บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
"ค่ายยุววิศวกรบพิธ" คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ
ผู้ดำเนินรายการ
รศ.ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล
วิทยากรรับเชิญ
นายคณิต สุขจิตต์นิตยกาล นิสิตภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ระบบราง (ตอนที่ 4)
ผู้ดำเนินรายการ
รศ.ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล
วิทยากรรับเชิญ
รศ.ดร.สมพงษ์ ศิริโสภณศิลป์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา และ ผศ.ดร.ประมวล สุธีจารุวัฒน ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ระบบราง (ตอนที่ 3)
ผู้ดำเนินรายการ
รศ.ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล
วิทยากรรับเชิญ
รศ.ดร.สมพงษ์ ศิริโสภณศิลป์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา และ ผศ.ดร.ประมวล สุธีจารุวัฒน ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ระบบราง (ตอนที่ 2)
ผู้ดำเนินรายการ
รศ.ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล
วิทยากรรับเชิญ
รศ.ดร.สมพงษ์ ศิริโสภณศิลป์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา และ ผศ.ดร.ประมวล สุธีจารุวัฒน ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รูปแบบรายการหัวข้อรายการWebboard รายการ
Left Button
รายการคุยกันทันสื่อรายการฮ.นกฮูก นักอ่านรายการอังกฤษอินสไตล์รายการไทยศึกษารายการวิทยาสามนาทีรายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยรายการพูดจาประสาช่างรายการสัตวแพทย์สนทนารายการนิติมิติรายการหยิบมาถก ยกมาคุยรายการจิตวิทยาเพื่อคุณรายการเจาะข่าวเช้านี้รายการคลินิก 101.5
Right Button