CU Radio Logo
FM 101.5 MHz คลื่นความรู้สู่ประชาชน
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560
สมัครสมาชิกใหม่ Sign Up for CU Radio's Member ลืมรหัสผ่าน Forgot Password แก้ไขข้อมูลส่วนตัว Edit Personal Details in Your Profile
กลับสู่หน้าหลัก Back to Home
รับฟังรายการสด Live Radio
รับฟังรายการย้อนหลัง Radio on Demand
ติดต่อเรา Contact Us
Login Button
Home > หัวข้อรายการ
ประสบการณ์การแลกเปลี่ยนงานวิจัยที่ประเทศญี่ปุ่นในโครงการ UEHAS
ผู้ดำเนินรายการ
รศ.ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล
วิทยากรรับเชิญ
เพ็ญพิชา สท้านวัตร กฤตยพงษ์ จันทรเดช และ Mr. Pagnarith Srun ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นิสิตเก่าวิศวฯ จุฬาฯ กับรางวัลจากมหาวิทยาลัยอิลลินอยส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา
ผู้ดำเนินรายการ
รศ.ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล
วิทยากรรับเชิญ
ดร.ขวัญรวี สิริกาญจน นักวิจัย สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
Waste down Value up: การจัดการขยะในคณะวิศวฯ จุฬาฯ
ผู้ดำเนินรายการ
รศ.ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล
วิทยากรรับเชิญ
นพพร บุญสิทธิ อลีนา เก่งชน และ ภูริชญา คุปตจิต นิสิตชั้นปีที่ 4 ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ความสำเร็จของการผ่าตัดใส่กระดูกไทเทเนียมจากการพิมพ์สามมิติ ทดแทนกระดูกนิ้วหัวแม่มือที่ถูกทำลายในผู้ป่วยเนื้องอกกระดูกเป็นรายแรกของโลก
ผู้ดำเนินรายการ
ดร.ชาญณรงค์ บาลมงคล
วิทยากรรับเชิญ
ผศ.ดร.บุญรัตน์ โล่ห์วงศ์วัฒน และ อ.ดร.เชษฐา พันธ์เครือบุตร โครงการผลิตกระดูกโลหะไททาเนียมโดยการพิมพ์สามมิติ ภาควิชาวิศวกรรมโลหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ข้อคิดจากการเรียนและการทำงานในต่างประเทศ
ผู้ดำเนินรายการ
รศ.ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล
วิทยากรรับเชิญ
ดร.กานต์ กาญจนาภาส นิสิตเก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ Hardware R&D Engineer in USA
โลหวิทยากับการผลิตเครื่องประดับเงิน
ผู้ดำเนินรายการ
ดร.ชาญณรงค์ บาลมงคล
วิทยากรรับเชิญ
ผศ.ดร.เอกสิทธิ์ นิสารัตนพร ภาควิชาวิศวกรรมโลหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และผู้อำนวยการสถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Tony Stark ในวงการวิศวกรรม
ผู้ดำเนินรายการ
รศ.ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล
วิทยากรรับเชิญ
รศ.ดร.อังคีร์ ศรีภคากร ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เปิดประสบการณ์การทำงานเป็น Data Scientist (นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล) ที่บริษัท Facebook
ผู้ดำเนินรายการ
รศ.ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล
วิทยากรรับเชิญ
ดร.วิโรจน์ จิรพัฒนกุล Data Scientist ที่บริษัท Facebook
การก้าวสู่อนาคตของ Chula Engineering
ผู้ดำเนินรายการ
รศ.ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล
วิทยากรรับเชิญ
ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
งานวิจัยของคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ (Research at Chula Engineering)
ผู้ดำเนินรายการ
รศ.ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล
วิทยากรรับเชิญ
รศ.ดร.อนงค์นาฏ สมหวังธนโรจน์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย และอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การวิจัยเชิงลึกเกี่ยวกับอันตรกิริยาของโลหะและตัวรองรับสำหรับการพัฒนาตัวเร่งปฏิกิริยา
ผู้ดำเนินรายการ
รศ.ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล
วิทยากรรับเชิญ
รศ.ดร.จูงใจ ปั้นประณต ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การหาตำแหน่งบุคคลในอาคาร จากการตลาดยุคใหม่สู่การจัดการภัยพิบัติ
ผู้ดำเนินรายการ
รศ.ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล
วิทยากรรับเชิญ
อ.ดร.สุรัฐ ขวัญเมือง ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Chula Engineering Library แนวคิดห้องสมุดแห่งนวัตกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ
ผู้ดำเนินรายการ
รศ.ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล
วิทยากรรับเชิญ
รศ.ดร.ณัฐชา ทวีแสงสกุลไทย รองคณบดีด้านพัฒนาองค์กรและประสิทธิภาพ และ นันทภัทร วรเสาหฤท นิสิตปริญญาโท ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นวัตกรรมสินค้าและบริการ
ผู้ดำเนินรายการ
ดร.ชาญณรงค์ บาลมงคล
วิทยากรรับเชิญ
สุภาวดี เยี่ยงศุภพานนทร์ และ ปริวัฒน์ รัตนาศิริภิรมย์ นิสิตภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นวัตกรรมติดแบรนด์จาก Chula Engineering
ผู้ดำเนินรายการ
รศ.ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล
วิทยากรรับเชิญ
คุณปิยะชาติ อิศรภักดี นิสิตเก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รูปแบบรายการหัวข้อรายการWebboard รายการ
Left Button
รายการไทยศึกษารายการเจาะข่าวเช้านี้รายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยรายการคลินิก 101.5รายการพูดจาประสาช่างรายการจิตวิทยาเพื่อคุณรายการสัตวแพทย์สนทนารายการอังกฤษอินสไตล์รายการนิติมิติรายการฮ.นกฮูก นักอ่านรายการวิทยาสามนาทีรายการหยิบมาถก ยกมาคุยรายการคุยกันทันสื่อ
Right Button