CU Radio Logo
FM 101.5 MHz คลื่นความรู้สู่ประชาชน
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560
สมัครสมาชิกใหม่ Sign Up for CU Radio's Member ลืมรหัสผ่าน Forgot Password แก้ไขข้อมูลส่วนตัว Edit Personal Details in Your Profile
กลับสู่หน้าหลัก Back to Home
รับฟังรายการสด Live Radio
รับฟังรายการย้อนหลัง Radio on Demand
ติดต่อเรา Contact Us
Login Button
Home > หัวข้อรายการ
"รางวัลศักดิ์อินทาเนีย ประจำปี 2559" เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบคุณความดี สร้างชื่อเสียงแก่วิศวฯ จุฬาฯ
ผู้ดำเนินรายการ
รศ.ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล
วิทยากรรับเชิญ
คุณสุพรรณี ยงกิจเจริญลาภ คุณณวัฒน์ เนียมแสง หน่วยวิทยบริการ และคุณศิริกัญญา พงษ์ทองเจริญ งานบริหารการศึกษา
Data Science กับโลกอนาคต
ผู้ดำเนินรายการ
รศ.ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล
วิทยากรรับเชิญ
ผศ.ดร.สุกรี สินธุภิญโญ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
แบตเตอรี่สังกะสี-อากาศความหนาแน่นพลังงานสูงแบบยืดหยุ่นได้
ผู้ดำเนินรายการ
รศ.ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล
วิทยากรรับเชิญ
รศ.ดร.สุรเทพ เขียวหอม ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วันวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (Environmental Engineering Day)
ผู้ดำเนินรายการ
รศ.ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล
วิทยากรรับเชิญ
ผศ.ดร.ชัยพร ภู่ประเสริฐ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สายอากาศอัจฉริยะแบบติดตั้งไว้ในเครื่องรับโทรทัศน์ดิจิตอล
ผู้ดำเนินรายการ
ดร.ชาญณรงค์ บาลมงคล
วิทยากรรับเชิญ
อ.ธีรพงษ์ ประทุมศิริ ผู้ชำนาญการภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โครงการ Chula Engineering Ambassador คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ
ผู้ดำเนินรายการ
รศ.ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล
วิทยากรรับเชิญ
ณัฐนนท์ แสงอรุณ และ ชยุตม์ สกุลคู ตัวแทนนิสิตจากโครงการ Chula Engineering Ambassador
วิศวกรรมกับสิ่งแวดล้อม
ผู้ดำเนินรายการ
รศ.ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล
โครงการ Disaster Management: ไอเดียในการป้องกันน้ำท่วมสำหรับประเทศไทย
ผู้ดำเนินรายการ
ดร.ชาญณรงค์ บาลมงคล
วิทยากรรับเชิญ
ภวิศกัญจน์ จิรัปปภา และ สัญชัย จักรธีรังกูร นิสิตชั้นปีที่ 4 ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ความปลอดภัยในพื้นที่ก่อสร้าง
ผู้ดำเนินรายการ
รศ.ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล
วิทยากรรับเชิญ
ผศ.ดร.นพดล จอกแก้ว ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หุ่นยนต์ฟื้นแขนอ่อนแรงสำหรับช่วยผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
ผู้ดำเนินรายการ
รศ.ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล
วิทยากรรับเชิญ
ศ.ดร.วิบูลย์ แสงวีระพันธุ์ศิริ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ยุทธศาสตร์และการบริหารจัดการระบบรางของประเทศไทย (ตอนที่ 2)
ผู้ดำเนินรายการ
รศ.ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล
วิทยากรรับเชิญ
รศ.ดร.สมพงษ์ ศิริโสภณศิลป์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา และ ผศ.ดร.ประมวล สุธีจารุวัฒน ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ยุทธศาสตร์และการบริหารจัดการระบบรางของประเทศไทย (ตอนที่ 1)
ผู้ดำเนินรายการ
รศ.ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล
วิทยากรรับเชิญ
รศ.ดร.สมพงษ์ ศิริโสภณศิลป์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา และ ผศ.ดร.ประมวล สุธีจารุวัฒน ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สถานการณ์ภัยแล้งในประเทศไทย
ผู้ดำเนินรายการ
รศ.ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล
วิทยากรรับเชิญ
อ.ดร.พงษ์ศักดิ์ สุทธินนท์ ภาควิชาวิศวกรรมแหล่งน้ำ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ
การเรียนการสอนสำหรับนิสิตตาบอด: วิชาเขียนแบบ (Drawing)
ผู้ดำเนินรายการ
รศ.ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล
วิทยากรรับเชิญ
ผศ.ดร.นิพนธ์ วรรณโสภาคย์ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Application สำหรับการประเมินคนขับรถเมล์
ผู้ดำเนินรายการ
รศ.ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล
วิทยากรรับเชิญ
กชกร ความเจริญ นิสิตภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ และ วรรธนัย เจวินทุลักษณ์ นิสิตภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รูปแบบรายการหัวข้อรายการWebboard รายการ
Left Button
รายการอังกฤษอินสไตล์รายการคลินิก 101.5รายการหยิบมาถก ยกมาคุยรายการจิตวิทยาเพื่อคุณรายการสัตวแพทย์สนทนารายการคุยกันทันสื่อรายการไทยศึกษารายการวิทยาสามนาทีรายการพูดจาประสาช่างรายการเจาะข่าวเช้านี้รายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยรายการฮ.นกฮูก นักอ่านรายการนิติมิติ
Right Button