CU Radio Logo
FM 101.5 MHz คลื่นความรู้สู่ประชาชน
วันที่ 21 พฤศจิกายน 2560
สมัครสมาชิกใหม่ Sign Up for CU Radio's Member ลืมรหัสผ่าน Forgot Password แก้ไขข้อมูลส่วนตัว Edit Personal Details in Your Profile
กลับสู่หน้าหลัก Back to Home
รับฟังรายการสด Live Radio
รับฟังรายการย้อนหลัง Radio on Demand
ติดต่อเรา Contact Us
Login Button
Home > หัวข้อรายการ
สมาร์ทกริด...ใกล้ตัวกว่าที่คิด
ผู้ดำเนินรายการ
รศ.ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล
วิทยากรรับเชิญ
รศ.ดร.กุลยศ อุดมวงศ์เสรี ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ช่างซ่อมมนุษย์
ผู้ดำเนินรายการ
รศ.ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล
วิทยากรรับเชิญ
อ.ดร.พีรพัฒน์ ทองนึก หลักสูตรวิศวกรรมชีวเวช คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิศวฯ จุฬาฯ: บ้านของวิศวกรยุคใหม่
ผู้ดำเนินรายการ
รศ.ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล
วิทยากรรับเชิญ
ผศ.ดร.สุกรี สินธุภิญโญ ผู้ช่วยคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
"PH21 แชมป์โลก Imagine Cup 2016 สาขาการพัฒนาเกม" ความภูมิใจของวิศวฯ จุฬาฯ
ผู้ดำเนินรายการ
อ.ดร.ดาว สุวรรณแสง จั่นเจริญ
วิทยากรรับเชิญ
ปริเมธ วงศ์สัตยนนท์ พงศธร สันติวัฒนกุล คามิน กลยุทธสกุล และ อาชัญ สนุทรอารมณ์ นิสิตภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Engineering Essentials เพื่อสร้างวิศวกรยุคใหม่
ผู้ดำเนินรายการ
รศ.ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล
วิทยากรรับเชิญ
อ.ดร.ดาว สุวรรณแสง จั่นเจริญ ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม และ อ.ดร.สุรัฐ ขวัญเมือง ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประสบการณ์การแข่งขันเขียนโปรแกรมชิงแชมป์โลก ACM-ICPC 2016
ผู้ดำเนินรายการ
ดร.ชาญณรงค์ บาลมงคล
วิทยากรรับเชิญ
กิตติภณ พละการ และ กิตติภพ พละการ นิสิตชั้นปีที่ 4 ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
แนะนำหลักสูตรวิศวกรรมนิวเคลียร์และรังสี
ผู้ดำเนินรายการ
รศ.ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล
วิทยากรรับเชิญ
รศ.นเรศร์ จันทน์ขาว อ.ดร.พรรณี แสงแก้ว และ อ.ดร.สมบูรณ์ รัศมี ภาควิชาวิศวกรรมนิวเคลียร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Thailand 4.0 กับการเตรียมบุคลากรทางด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรม (ตอนที่ 2)
ผู้ดำเนินรายการ
รศ.ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล
วิทยากรรับเชิญ
รศ.ดร.สมพงษ์ ศิริโสภณศิลป์ รองคณบดี สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร จุฬาฯ และ ผศ.ดร.ประมวล สุธีจารุวัฒน ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ
Thailand 4.0 กับการเตรียมบุคลากรทางด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรม (ตอนที่ 1)
ผู้ดำเนินรายการ
รศ.ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล
วิทยากรรับเชิญ
รศ.ดร.สมพงษ์ ศิริโสภณศิลป์ รองคณบดี สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร จุฬาฯ และ ผศ.ดร.ประมวล สุธีจารุวัฒน ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ
เรื่องควรรู้เกี่ยวกับ Prompt Pay
ผู้ดำเนินรายการ
รศ.ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล
วิทยากรรับเชิญ
ผศ.ดร.ณัฐวุฒิ หนูไพโรจน์ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิเคราะห์ข้อมูลจราจรช่วง 7 วันอันตรายของไทย
ผู้ดำเนินรายการ
รศ.ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล
วิทยากรรับเชิญ
ผศ.ดร.สุกรี สินธุภิญโญ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การจัดการน้ำจากกระบวนการผลิตปิโตรเลียมด้วยวิธีการฉีดอัดกลับลงในแหล่งกักเก็บปิโตรเลียม
ผู้ดำเนินรายการ
รศ.ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล
วิทยากรรับเชิญ
อ.ดร.ฟ้าลั่น ศรีสุริยชัย ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และปิโตรเลียม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การพัฒนาเตาให้ความร้อนแบบปั่นกวนได้โดยใช้พลังงานแม่เหล็กประสิทธิภาพสูง
ผู้ดำเนินรายการ
รศ.ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล
วิทยากรรับเชิญ
คุุณกิจชัย กาญจนประภากุล ช่างอิเล็กทรอนิกส์ชำนาญงาน ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Multi-Role Unmanned Aerial Vehicle
ผู้ดำเนินรายการ
รศ.ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล
วิทยากรรับเชิญ
อ.บดีพงศ์ รัตนไกรคณากร สำนักบริหารหลักสูตรวิศวกรรมนานาชาติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นวัตกรรมเทคโนโลยีการผลิตนาโนแคลเซียมคาร์บอเนต
ผู้ดำเนินรายการ
ดร.ชาญณรงค์ บาลมงคล
วิทยากรรับเชิญ
คุณธนอรรถ ศิรชัยทัศ นิสิตปริญญาเอก ภาควิชาวิศวกรรมโลหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รูปแบบรายการหัวข้อรายการWebboard รายการ
Left Button
รายการนิติมิติรายการฮ.นกฮูก นักอ่านรายการจิตวิทยาเพื่อคุณรายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยรายการสัตวแพทย์สนทนารายการเจาะข่าวเช้านี้รายการอังกฤษอินสไตล์รายการหยิบมาถก ยกมาคุยรายการคลินิก 101.5รายการวิทยาสามนาทีรายการคุยกันทันสื่อรายการพูดจาประสาช่างรายการไทยศึกษา
Right Button