CU Radio Logo
FM 101.5 MHz คลื่นความรู้สู่ประชาชน
วันที่ 12 ธันวาคม 2560
สมัครสมาชิกใหม่ Sign Up for CU Radio's Member ลืมรหัสผ่าน Forgot Password แก้ไขข้อมูลส่วนตัว Edit Personal Details in Your Profile
กลับสู่หน้าหลัก Back to Home
รับฟังรายการสด Live Radio
รับฟังรายการย้อนหลัง Radio on Demand
ติดต่อเรา Contact Us
Login Button
Home > หัวข้อรายการ
Quantum Electronics
ผู้ดำเนินรายการ
ดร.ชาญณรงค์ บาลมงคล
วิทยากรรับเชิญ
ศ.ดร.สมศักดิ์ ปัญญาแก้ว
วิศวฯ จุฬาฯ สู่สังคม
ผู้ดำเนินรายการ
รศ.ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล
วิทยากรรับเชิญ
รศ.ดร.บุญสม เลิศหิรัญวงศ์ ผศ.ดร.โปรดปราน บุณยพุกกณะ และผศ.ดร.เกริก ภิรมย์โสภา
วิศวกรคอมพิวเตอร์
ผู้ดำเนินรายการ
รศ.ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล
วิทยากรรับเชิญ
ศ.ดร.ประภาส จงสถิตย์วัฒนา
ความคิดสร้างสรรค์
ผู้ดำเนินรายการ
ดร.ชาญณรงค์ บาลมงคล
วิทยากรรับเชิญ
อ.ธงชัย โรจน์กังสดาล
การทำเหมืองข้อมูล (Data Mining)
ผู้ดำเนินรายการ
ดร.ชาญณรงค์ บาลมงคล
วิทยากรรับเชิญ
ผศ.ดร.โชติรัตน์ รัตนามหัทธนะ
จิตอาสากับการอนุรักษ์และประหยัดพลังงาน
ผู้ดำเนินรายการ
รศ.ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล
วิทยากรรับเชิญ
อ.ดร.ชนาธิป ผาริโน
ซอร์ฟแวร์ Subtitle Mate
ผู้ดำเนินรายการ
รศ.ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล
วิทยากรรับเชิญ
นายธัชชัย โชติสรยุทธ์
กิจกรรมของกรรมการนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ (กวศ.)
ผู้ดำเนินรายการ
ดร.ชาญณรงค์ บาลมงคล
วิทยากรรับเชิญ
ภาคย์ อรัญวัฒน์ และ จิญาดา พฤกษาชลวิทย์
โครงการ One-2-Call BrandAge Award
ผู้ดำเนินรายการ
รศ.ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล
วิทยากรรับเชิญ
นายมาวิน จิรไพศาลกุล
ประสบการณ์และรางวัลจากการแข่งขันเขียนโปรแกรม ACM-ICPC
ผู้ดำเนินรายการ
รศ.ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล
วิทยากรรับเชิญ
นายศรัณย์ เลิศประดิษฐ์ นายพูนลาภ เมฆรักษากิจ และนายภัทร สุขประเสริฐ
Wireless Sensor Network (เครือข่ายตัวรับรู้ไร้สาย)
ผู้ดำเนินรายการ
ดร.ชาญณรงค์ บาลมงคล
วิทยากรรับเชิญ
ผศ.ดร.เฉลิมเอก อินทนากรวิวัฒน์
เยาวชนดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2553 สาขาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม
ผู้ดำเนินรายการ
รศ.ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล
วิทยากรรับเชิญ
นายรณพีร์ ชัยเชาวรัตน์
Computer System Security (ระบบความปลอดภัยสำหรับระบบคอมพิวเตอร์)
ผู้ดำเนินรายการ
ดร.ชาญณรงค์ บาลมงคล
วิทยากรรับเชิญ
ผศ.ดร.เกริก ภิรมย์โสภา
สีทนไฟ
ผู้ดำเนินรายการ
ดร.ชาญณรงค์ บาลมงคล
วิทยากรรับเชิญ
ผศ.ดร.ณัฐพร โทณานนท์
Software ตรวจจับโรคหัวใจ
ผู้ดำเนินรายการ
รศ.ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล
วิทยากรรับเชิญ
อ.ดร.อภิวัฒน์ เล็กอุทัย
รูปแบบรายการหัวข้อรายการWebboard รายการ
Left Button
รายการนิติมิติรายการวิทยาสามนาทีรายการจิตวิทยาเพื่อคุณรายการพูดจาประสาช่างรายการเจาะข่าวเช้านี้รายการไทยศึกษารายการคลินิก 101.5รายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยรายการอังกฤษอินสไตล์รายการสัตวแพทย์สนทนารายการฮ.นกฮูก นักอ่านรายการคุยกันทันสื่อรายการหยิบมาถก ยกมาคุย
Right Button