CU Radio Logo
FM 101.5 MHz คลื่นความรู้สู่ประชาชน
วันที่ 12 ธันวาคม 2560
สมัครสมาชิกใหม่ Sign Up for CU Radio's Member ลืมรหัสผ่าน Forgot Password แก้ไขข้อมูลส่วนตัว Edit Personal Details in Your Profile
กลับสู่หน้าหลัก Back to Home
รับฟังรายการสด Live Radio
รับฟังรายการย้อนหลัง Radio on Demand
ติดต่อเรา Contact Us
Login Button
Home > หัวข้อรายการ
พลังงานลม
ผู้ดำเนินรายการ
รศ.ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล
วิทยากรรับเชิญ
ศ.ดร.สมศักดิ์ ไชยะภินันท์
การใช้งานเส้นใยแก้วนำแสง
ผู้ดำเนินรายการ
ดร.ชาญณรงค์ บาลมงคล
วิทยากรรับเชิญ
ผศ.ดร.ดวงฤดี วรสุชีพ
Software สำหรับช่วยเหลือเมื่อเกิดภัยพิบัติ
ผู้ดำเนินรายการ
รศ.ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล
วิทยากรรับเชิญ
เกรียงไกร พิพัฒน์วิไลกุล จิระภัทร์ เยาว์วัชสกุล วรรณพร สุรวรเชษฐ และทนง ศิลารรณ
โครงการ "การจำแนกข้อความประเภทนวนิยายตามตัวละครแบบกึ่งอัตโนมัติ"
ผู้ดำเนินรายการ
รศ.ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล
วิทยากรรับเชิญ
ณัฐธิดา เตชะนภารักษ์ สุภรณี กัลยาณกุล และอรณี นิลศรีไพรวัลย์
การจัดการกากกัมมันตรังสีจากโรงไฟฟ้านิวเคลียร์
ผู้ดำเนินรายการ
ดร.ชาญณรงค์ บาลมงคล
วิทยากรรับเชิญ
รศ.ดร.สุพิชชา จันทรโยธา
สถานการณ์โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในฟุกุชิมา ประเทศญี่ปุ่น
ผู้ดำเนินรายการ
ดร.นิศาชล ตั้งเสงี่ยมวิสัย
วิทยากรรับเชิญ
ผศ.ดร.ดุลยพงศ์ วงศ์แสวง
โครงงานวิศวกรรมเรื่อง "CU-Dimensions" (รางวัลชนะเลิศ IEEE Senior Project Contest 2011 สาขา Innovation Managements and IT)
ผู้ดำเนินรายการ
รศ.ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล
วิทยากรรับเชิญ
นายณพวัฒน์ มุกตพันธุ์, นายสิทธิโชค สุพรรณ, นายจุลภัทร์ จุลนวล
การแข่งขันเขียนโปรแกรม Thailand Code Jom 2011
ผู้ดำเนินรายการ
ดร.ชาญณรงค์ บาลมงคล
วิทยากรรับเชิญ
นายไชยธรณ์ วชิรกรณ์วัฒนา นายณัฐพงศ์ ไพศาล และนายภัทร สุขประเสริฐ
การบริหารจัดการแหล่งน้ำในชุมชน
ผู้ดำเนินรายการ
ดร.ชาญณรงค์ บาลมงคล
วิทยากรรับเชิญ
รศ.ดร.สุจริต คูณธนกุลวงศ์
Smart Meter (มิเตอร์อัจฉริยะ)
ผู้ดำเนินรายการ
ดร.ชาญณรงค์ บาลมงคล
วิทยากรรับเชิญ
รศ.ดร.เอกชัย ลีลารัศมี
Smart Grid
ผู้ดำเนินรายการ
ดร.ชาญณรงค์ บาลมงคล
วิทยากรรับเชิญ
ผศ.ดร.สมบูรณ์ แสงวงค์วาณิชย์
วิศวกรกับสาธารณสุขชุมชนและสิ่งแวดล้อม
ผู้ดำเนินรายการ
ดร.ชาญณรงค์ บาลมงคล
วิทยากรรับเชิญ
รศ.ดร.มานะ ศรียุทธศักดิ์
เทคนิคการสอนให้นิสิตเข้าใจและเรียนรู้ในวิศวกรรมศาสตร์
ผู้ดำเนินรายการ
รศ.ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล
วิทยากรรับเชิญ
รศ.ดร.สมชาย ประสิทธิ์จูตระกูล
เทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า
ผู้ดำเนินรายการ
รศ.ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล
วิทยากรรับเชิญ
อ.ดร.นักสิทธ์ นุ่มวงษ์
พายุสุริยะ (Solar Storm)
ผู้ดำเนินรายการ
ดร.ชาญณรงค์ บาลมงคล
วิทยากรรับเชิญ
ดร.ก้องภพ อยู่เย็น
รูปแบบรายการหัวข้อรายการWebboard รายการ
Left Button
รายการคลินิก 101.5รายการหยิบมาถก ยกมาคุยรายการฮ.นกฮูก นักอ่านรายการพูดจาประสาช่างรายการนิติมิติรายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยรายการจิตวิทยาเพื่อคุณรายการสัตวแพทย์สนทนารายการไทยศึกษารายการอังกฤษอินสไตล์รายการวิทยาสามนาทีรายการเจาะข่าวเช้านี้รายการคุยกันทันสื่อ
Right Button