CU Radio Logo
FM 101.5 MHz คลื่นความรู้สู่ประชาชน
วันที่ 12 ธันวาคม 2560
สมัครสมาชิกใหม่ Sign Up for CU Radio's Member ลืมรหัสผ่าน Forgot Password แก้ไขข้อมูลส่วนตัว Edit Personal Details in Your Profile
กลับสู่หน้าหลัก Back to Home
รับฟังรายการสด Live Radio
รับฟังรายการย้อนหลัง Radio on Demand
ติดต่อเรา Contact Us
Login Button
Home > หัวข้อรายการ
วิทยาศาสตร์นิวเคลียร์
ผู้ดำเนินรายการ
รศ.ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล
วิทยากรรับเชิญ
ผศ.ดร.ดุลยพงศ์ วงศ์แสวง
รถยนต์พลังงานไฟฟ้า
ผู้ดำเนินรายการ
รศ.ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล
วิทยากรรับเชิญ
ผศ.ดร.อังคีร์ ศรีภคากร
การสร้างบุคลากรทางด้านวิศวกรรมปิโตรเลียม
ผู้ดำเนินรายการ
ดร.ชาญณรงค์ บาลมงคล
วิทยากรรับเชิญ
ผศ.ดร.สุวัฒน์ อธิชนากร
เทคโนโลยีสะอาด (Cleaner Technology)
ผู้ดำเนินรายการ
รศ.ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล
วิทยากรรับเชิญ
ศ.ดร.ไพศาล กิตติศุภกร
โปรแกรมสำหรับการเลือกสาขาวิชา
ผู้ดำเนินรายการ
รศ.ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล
วิทยากรรับเชิญ
คุณดวงตา ใบโคกสูง และ คุณรัตนา ประสิทธิ์เขตกิจ
การแข่งขันออกแบบและสร้างหุ่นยนต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4 (Robot Design Contest 2011)
ผู้ดำเนินรายการ
ดร.ชาญณรงค์ บาลมงคล
วิทยากรรับเชิญ
นายสมพงษ์ จารุจิตจำเริญ
หอปฏิบัติธรรม "ธรรมวิศว์"
ผู้ดำเนินรายการ
รศ.ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล
วิทยากรรับเชิญ
รศ.ดร.บุญสม เลิศหิรัญวงศ์
การจัดการสิ่งแวดล้อมในระบบเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
ผู้ดำเนินรายการ
รศ.ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล
วิทยากรรับเชิญ
ผศ.ดร.วิบูลย์ลักษณ์ พึ่งรัศมี
หนังสือเสียงดิจิตอล
ผู้ดำเนินรายการ
รศ.ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล
วิทยากรรับเชิญ
ผศ.ดร.อติวงศ์ สุชาโต
งานนิทรรศการวิชาการทางวิศวกรรม ครั้งที่ 16 และ จุฬาฯวิชาการ
ผู้ดำเนินรายการ
รศ.ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล
วิทยากรรับเชิญ
รศ.สฤทธิ์เดช พัฒนเศรษฐพงษ์ และ ผศ.ดร.ศิริมา ปัญญาเมธีกุล
ระบบ EMS แจ้งเหตุฉุกเฉินผ่านระบบ 3G
ผู้ดำเนินรายการ
รศ.ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล
วิทยากรรับเชิญ
นิรัตน์ จรรยาวิลาส และ นาถธิดา เกตุราทร
การออกแบบห้องสอบ
ผู้ดำเนินรายการ
รศ.ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล
วิทยากรรับเชิญ
อ.ดร.ไพโรจน์ ลดาวิจิตรกุล
อุปกรณ์ป้องกันแรงดันเสิร์จ
ผู้ดำเนินรายการ
ดร.ชาญณรงค์ บาลมงคล
วิทยากรรับเชิญ
คุณวิทวัส งามประดิษฐ์
ห้องปฏิบัติการไฟฟ้าแรงสูง
ผู้ดำเนินรายการ
ดร.ชาญณรงค์ บาลมงคล
วิทยากรรับเชิญ
ผศ.ดร.คมสัน เพ็ชรรักษ์
โทรศัพท์ผ่านอินเทอร์เน็ต
ผู้ดำเนินรายการ
รศ.ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล
วิทยากรรับเชิญ
รศ.ดร.วาทิต เบญจพลกุล
รูปแบบรายการหัวข้อรายการWebboard รายการ
Left Button
รายการคุยกันทันสื่อรายการคลินิก 101.5รายการจิตวิทยาเพื่อคุณรายการเจาะข่าวเช้านี้รายการพูดจาประสาช่างรายการสัตวแพทย์สนทนารายการวิทยาสามนาทีรายการหยิบมาถก ยกมาคุยรายการไทยศึกษารายการอังกฤษอินสไตล์รายการฮ.นกฮูก นักอ่านรายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยรายการนิติมิติ
Right Button