CU Radio Logo
FM 101.5 MHz คลื่นความรู้สู่ประชาชน
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2560
สมัครสมาชิกใหม่ Sign Up for CU Radio's Member ลืมรหัสผ่าน Forgot Password แก้ไขข้อมูลส่วนตัว Edit Personal Details in Your Profile
กลับสู่หน้าหลัก Back to Home
รับฟังรายการสด Live Radio
รับฟังรายการย้อนหลัง Radio on Demand
ติดต่อเรา Contact Us
Login Button
Home > หัวข้อรายการ
วิศวฯ จุฬาฯ ดีเด่น 2560 (ตอนที่ 6)
ผู้ดำเนินรายการ
รศ.ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล
วิทยากรรับเชิญ
คุณศิวะ มหาสันทนะ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) และนิสิตเก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิศวฯ จุฬาฯ ดีเด่น 2560 (ตอนที่ 5)
ผู้ดำเนินรายการ
รศ.ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล
วิทยากรรับเชิญ
คุณธีรนันท์ ศรีหงส์ นิสิตเก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิศวฯ จุฬาฯ ดีเด่น 2560 (ตอนที่ 4)
ผู้ดำเนินรายการ
รศ.ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล
วิทยากรรับเชิญ
คุณสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) (PTTGC) และนิสิตเก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิศวฯ จุฬาฯ ดีเด่น 2560 (ตอนที่ 3)
ผู้ดำเนินรายการ
รศ.ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล
วิทยากรรับเชิญ
คุณเจน นำชัยศิริ ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย | ดร.ผนิศวร ชำนาญเวช นิสิตเก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
วิศวฯ จุฬาฯ ดีเด่น 2560 (ตอนที่ 2)
ผู้ดำเนินรายการ
อ.ดร.ดาว สุวรรณแสง จั่นเจริญ
วิทยากรรับเชิญ
คุณสุกฤตย์ สุรบถโสภณ นิสิตเก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
วิศวฯ จุฬาฯ ดีเด่น 2560 (ตอนที่ 1)
ผู้ดำเนินรายการ
รศ.ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล
วิทยากรรับเชิญ
ดร.ปริทรรศน์ พันธุบรรยงก์ | ศ.ดร.วิบูลย์ แสงวีระพันธุ์ศิริ นิสิตเก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โครงการการเรียนรู้และพัฒนาทักษะฝึกปฏิบัติงานทางวิศวกรรม
ผู้ดำเนินรายการ
รศ.ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล
วิทยากรรับเชิญ
รศ.ดร.ธัญญารัตน์ สิงหนาท ผู้ช่วยคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Outcome-Based Engineering Education
ผู้ดำเนินรายการ
อ.ดร.ดาว สุวรรณแสง จั่นเจริญ
วิทยากรรับเชิญ
อ.ดร.เสวกชัย ตั้งอร่ามวงศ์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การแข่งขันออกแบบและสร้างหุ่นยนต์ ครั้งที่ 10 | Robot Design Contest | RDC 2017
ผู้ดำเนินรายการ
ดร.ชาญณรงค์ บาลมงคล
วิทยากรรับเชิญ
อ.ดร.สุรัฐ ขวัญเมือง ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | คุณพีระพงษ์ พิณวานิช ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ สวทช.
แนวทางพัฒนา Smart Enterprise สำหรับ SMEs ในบริบทของ Thailand 4.0
ผู้ดำเนินรายการ
รศ.ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล
วิทยากรรับเชิญ
ดร.ทนุสิทธิ์ สกุณรัตน์ นิสิตเก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โครงการ Chula Engineering Innovative Startup
ผู้ดำเนินรายการ
ดร.ชาญณรงค์ บาลมงคล
วิทยากรรับเชิญ
รศ.ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล รองคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รู้จักเมมเบรน (Membrane)
ผู้ดำเนินรายการ
อ.ดร.ดาว สุวรรณแสง จั่นเจริญ
วิทยากรรับเชิญ
ผศ.ดร.เจนยุกต์ โลห์วัชรินทร์ ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สิ่งแวดล้อมในประเทศไทย 4.0
ผู้ดำเนินรายการ
รศ.ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล
วิทยากรรับเชิญ
ดร.ประเสริฐ ตปนียางกูร นายกสมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย
เทคโนโลยีฟิวชัน
ผู้ดำเนินรายการ
อ.ดร.ดาว สุวรรณแสง จั่นเจริญ
วิทยากรรับเชิญ
ผศ.ดร.พงษ์แพทย์ เพ่งวานิชย์ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมนิวเคลียร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Oasiz อุปกรณ์ผลิตน้ำจากอากาศ
ผู้ดำเนินรายการ
รศ.ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล
วิทยากรรับเชิญ
ปฏิพล ธนารักษ์วุฒิกร นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รูปแบบรายการหัวข้อรายการWebboard รายการ
Left Button
รายการวิทยาสามนาทีรายการจิตวิทยาเพื่อคุณรายการนิติมิติรายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยรายการฮ.นกฮูก นักอ่านรายการคลินิก 101.5รายการสัตวแพทย์สนทนารายการพูดจาประสาช่างรายการไทยศึกษารายการเจาะข่าวเช้านี้รายการหยิบมาถก ยกมาคุยรายการอังกฤษอินสไตล์รายการคุยกันทันสื่อ
Right Button