CU Radio Logo
FM 101.5 MHz คลื่นความรู้สู่ประชาชน
วันที่ 12 ธันวาคม 2560
สมัครสมาชิกใหม่ Sign Up for CU Radio's Member ลืมรหัสผ่าน Forgot Password แก้ไขข้อมูลส่วนตัว Edit Personal Details in Your Profile
กลับสู่หน้าหลัก Back to Home
รับฟังรายการสด Live Radio
รับฟังรายการย้อนหลัง Radio on Demand
ติดต่อเรา Contact Us
Login Button
Home > หัวข้อรายการ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานสัมภาษณ์พิเศษเรื่อง "การทรงงานเกี่ยวกับความเป็นวิศวกรรม" (ตอนที่ 1)
ผู้ดำเนินรายการ
รศ.ดร.พูลพร แสงบางปลา
กรรมวิธีรีไซเคิลเกล็ดสแตนเลส
ผู้ดำเนินรายการ
ดร.ชาญณรงค์ บาลมงคล
วิทยากรรับเชิญ
คุณภัทรนพธนัฐ รัตนเพียร ภาควิชาวิศวกรรมโลหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ
สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สรรคุณค่าวิชาการสู่สังคม
ผู้ดำเนินรายการ
รศ.ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล
วิทยากรรับเชิญ
รศ.ดร.ลัญฉกร วุฒิสิทธิกุลกิจ รองผู้อำนวยการสำนักพิมพ์แห่งจุฬาฯ
การจัดตารางสอนและห้องเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ
ผู้ดำเนินรายการ
ดร.ชาญณรงค์ บาลมงคล
วิทยากรรับเชิญ
คุณดวงตา ใบโคกสูง เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา งานทะเบียนและประมวลผล คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ
การผลิตพลังงานไฟฟ้าในประเทศไทย
ผู้ดำเนินรายการ
ดร.ชาญณรงค์ บาลมงคล
วิทยากรรับเชิญ
ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ และ ผอ.สถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาฯ
การบริหารจัดการน้ำบาดาลของสังคมไทย
ผู้ดำเนินรายการ
รศ.ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล
วิทยากรรับเชิญ
คุณสุพจน์ เจิมสวัสดิพงษ์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล
ที่มาของน้ำประปา
ผู้ดำเนินรายการ
รศ.ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล
วิทยากรรับเชิญ
ผศ.ดร.ปฏิภาณ ปัญญาพลกุล ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ
เครื่องเตือนการกินยา
ผู้ดำเนินรายการ
รศ.ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล
วิทยากรรับเชิญ
รศ.ดร.เอกชัย ลีลารัศมี นายถิรวัฒน์ บุรีเทศน์ นายวัศพล ธีรวนพันธุ์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ น.ส.ศศิ สุริยจันทราทอง โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ ด.ญ.ปุณยวีร์ จันทร์แสนวิไล โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
โครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Grid)
ผู้ดำเนินรายการ
ดร.ชาญณรงค์ บาลมงคล
วิทยากรรับเชิญ
ผศ.ดร.กุลยศ อุดมวงศ์เสรี ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ
คอมพิวเตอร์กราฟฟิก
ผู้ดำเนินรายการ
รศ.ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล
วิทยากรรับเชิญ
อ.ดร.ณัฐพงศ์ ชินธเนศ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ
รางวัล PTIT Awards
ผู้ดำเนินรายการ
รศ.ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล
วิทยากรรับเชิญ
คุณบัญชา อุนพานิช ภาควิชาวิศวกรรมนิวเคลียร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ
วิศวกรรมคอนกรีตกับสิ่งแวดล้อม
ผู้ดำเนินรายการ
รศ.ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล
วิทยากรรับเชิญ
ผศ.ดร.วิทิต ปานสุข ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ
โครงการคนดีพี่นายช่าง
ผู้ดำเนินรายการ
รศ.ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล
วิทยากรรับเชิญ
รศ.ดร.เพ็ชรพร เชาวกิจเจริญ ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม และประธานโครงการคณะกรรมการส่งเสริมจริยธรรมและคุณธรรมนิสิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ
มิเตอร์อัจฉริยะ (Smart Meter)
ผู้ดำเนินรายการ
รศ.ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล
วิทยากรรับเชิญ
ผศ.ดร.วันเฉลิม โปรา ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ
กิจกรรม 100 ปี วิศวฯ จุฬาฯ: เพลง 100 ปี วิศวฯ จุฬาฯ
ผู้ดำเนินรายการ
รศ.ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล
วิทยากรรับเชิญ
คุณวารุศ รินทรานุกูล คุณกรกฎ เมฆยงค์ นิสิตเก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ และ ผศ.ดร.ชัยพร ภู่ประเสริฐ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ
รูปแบบรายการหัวข้อรายการWebboard รายการ
Left Button
รายการฮ.นกฮูก นักอ่านรายการพูดจาประสาช่างรายการวิทยาสามนาทีรายการจิตวิทยาเพื่อคุณรายการอังกฤษอินสไตล์รายการนิติมิติรายการไทยศึกษารายการสัตวแพทย์สนทนารายการเจาะข่าวเช้านี้รายการหยิบมาถก ยกมาคุยรายการคลินิก 101.5รายการคุยกันทันสื่อรายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัย
Right Button