CU Radio Logo
FM 101.5 MHz คลื่นความรู้สู่ประชาชน
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560
สมัครสมาชิกใหม่ Sign Up for CU Radio's Member ลืมรหัสผ่าน Forgot Password แก้ไขข้อมูลส่วนตัว Edit Personal Details in Your Profile
กลับสู่หน้าหลัก Back to Home
รับฟังรายการสด Live Radio
รับฟังรายการย้อนหลัง Radio on Demand
ติดต่อเรา Contact Us
Login Button
Home > หัวข้อรายการ
การวิเคราะห์ความเสียหายทางโลหการ
ผู้ดำเนินรายการ
ดร.ชาญณรงค์ บาลมงคล
วิทยากรรับเชิญ
รศ.ดร.เสกศักดิ์ อัสวะวิสิทธิ์ชัย ภาควิชาวิศวกรรมโลหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ
ผลกระทบด้านทรัพยากรน้ำจากเหตุการณ์แผ่นดินไหว จ.เชียงราย
ผู้ดำเนินรายการ
ดร.ชาญณรงค์ บาลมงคล
วิทยากรรับเชิญ
อ.ดร.พงษ์ศักดิ์ สุทธินนท์ ภาควิชาวิศวกรรมแหล่งน้ำ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ
การจัดการปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อมตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
ผู้ดำเนินรายการ
รศ.ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล
ของเสียอันตรายและขยะมูลฝอยในสังคมไทย
ผู้ดำเนินรายการ
รศ.ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล
วิทยากรรับเชิญ
ผศ.ดร.ศรัณย์ เตชะเสน รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาฯ และอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ
ความรู้ทางวิศวกรรมกับกรณีแผ่นดินไหว
ผู้ดำเนินรายการ
ดร.ชาญณรงค์ บาลมงคล
วิทยากรรับเชิญ
รศ.ดร.สุพจน์ เตชวรสินสกุล ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ
กิจกรรมความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับภาคอุตสาหกรรม ภายใต้โครงการ AUN/SEED-Net
ผู้ดำเนินรายการ
ดร.ชาญณรงค์ บาลมงคล
วิทยากรรับเชิญ
รศ.ดร.เกษม ชูจารุกุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการบริหาร Mr. KOBAYASHI Tokumitsu Unit Chief & Deputy Chief Coordinator Research & Network Promotion Unit และ คุณคุณาพร ปัตถาวโร Program Officer Research & Network Promotion Unit จาก AUN/SEED Net คณะวิศวฯ จุฬาฯ
ระบบโครงข่ายไฟฟ้าสมาร์ทกริด
ผู้ดำเนินรายการ
ดร.ชาญณรงค์ บาลมงคล
วิทยากรรับเชิญ
ผศ.ดร.แนบบุญ หุนเจริญ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ
ปัญหาสิ่งแวดล้อมกับความรับผิดชอบภาคประชาชน
ผู้ดำเนินรายการ
รศ.ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล
เครื่องมือเสริมการเรียนการสอนวิชาการเขียนโปรแกรม
ผู้ดำเนินรายการ
ดร.ชาญณรงค์ บาลมงคล
วิทยากรรับเชิญ
รศ.ดร.สมชาย ประสิทธิ์จูตระกูล ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬา
งานวิจัยของวิศวฯ จุฬาฯ กับการเชื่อมโยงสู่ภาคอุตสาหกรรมและมุ่งสู่ความเป็นสากล
ผู้ดำเนินรายการ
ดร.ชาญณรงค์ บาลมงคล
วิทยากรรับเชิญ
ศ.ดร.สุทธิชัย อัสสะบำรุงรัตน์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ
งานวิจัยด้านพลาสติกชีวภาพต่อยอดสู่ภาคอุตสาหกรรมได้อย่างไร
ผู้ดำเนินรายการ
รศ.ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล
วิทยากรรับเชิญ
รศ.ดร.อนงค์นาฏ สมหวังธนโรจน์ ผู้ช่วยคณบดีด้านงานวิจัย และอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ
การจัดการปัญหาไฟไหม้บ่อขยะในทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
ผู้ดำเนินรายการ
รศ.ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล
วิทยากรรับเชิญ
ผศ.ดร.พิชญ รัชฎาวงศ์ ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ
แนวทางการบำบัดคุณภาพน้ำและตะกอนอินทรีย์ในระบบเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
ผู้ดำเนินรายการ
รศ.ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล
วิทยากรรับเชิญ
ผศ.ดร.วิบูลย์ลักษณ์ พึ่งรัศมี ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ
Shape Memory Polymers
ผู้ดำเนินรายการ
รศ.ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล
วิทยากรรับเชิญ
รศ.ดร.ศราวุธ ริมดุสิต ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ และ คุณธชณัฏฐ์ ตันพิทักษ์สิทธิ์ นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมกับภาวะน้ำประปาเค็ม
ผู้ดำเนินรายการ
รศ.ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล
วิทยากรรับเชิญ
ผศ.ดร.ชัยพร ภู่ประเสริฐ และ รศ.ดร.สุธา ขาวเธียร ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ
รูปแบบรายการหัวข้อรายการWebboard รายการ
Left Button
รายการอังกฤษอินสไตล์รายการหยิบมาถก ยกมาคุยรายการไทยศึกษารายการพูดจาประสาช่างรายการนิติมิติรายการวิทยาสามนาทีรายการสัตวแพทย์สนทนารายการคลินิก 101.5รายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยรายการฮ.นกฮูก นักอ่านรายการคุยกันทันสื่อรายการจิตวิทยาเพื่อคุณรายการเจาะข่าวเช้านี้
Right Button