CU Radio Logo
FM 101.5 MHz คลื่นความรู้สู่ประชาชน
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2560
สมัครสมาชิกใหม่ Sign Up for CU Radio's Member ลืมรหัสผ่าน Forgot Password แก้ไขข้อมูลส่วนตัว Edit Personal Details in Your Profile
กลับสู่หน้าหลัก Back to Home
รับฟังรายการสด Live Radio
รับฟังรายการย้อนหลัง Radio on Demand
ติดต่อเรา Contact Us
Login Button
Home > หัวข้อรายการ
นวัตกรรมเพื่อปลูกฝังพฤติกรรมการทิ้งขยะ
ผู้ดำเนินรายการ
ดร.ชาญณรงค์ บาลมงคล
วิทยากรรับเชิญ
นางสาวสุภัทร์พร โปสกนิษฐกุล นิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร หลักสูตรนานาชาติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โครงการ "ห้องเรียนจามจุรีสีชมพูสู่เชียงราย"
ผู้ดำเนินรายการ
รศ.ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล
วิทยากรรับเชิญ
ผศ.ดร.นพดล จอกแก้ว ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ กรวิชญ์ คุณวิศาล ภาณุ ร่มพฤกษ์ นิสิตภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
งานวิศวกรรมระบบรางในประเทศไทย
ผู้ดำเนินรายการ
รศ.ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล
วิทยากรรับเชิญ
ผศ.ดร.ประมวล สุธีจารุวัฒน ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การมองเห็นในระดับอะตอม
ผู้ดำเนินรายการ
รศ.ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล
วิทยากรรับเชิญ
อ.ดร.บุญรัตน์ โล่ห์วงศ์วัฒน ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายวิจัย และอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโลหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ
ปัญหาการก่อสร้างกับ Construction Management
ผู้ดำเนินรายการ
รศ.ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล
วิทยากรรับเชิญ
ผศ.ดร.นพดล จอกแก้ว และ ผศ. ดร. วัชระ เพียรสุภาพ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Creative Design for Community
ผู้ดำเนินรายการ
รศ.ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล
วิทยากรรับเชิญ
ผศ.ดร.เบญจพร สุวรรณศิลป์ ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ คุณกิตติศักดิ์ ปัญญาจิรกุล
Smart Mobility Research Center (ศูนย์ยานยนต์และระบบขนส่งอัจฉริยะ)
ผู้ดำเนินรายการ
ดร.ชาญณรงค์ บาลมงคล
วิทยากรรับเชิญ
อ.ดร.นักสิทธ์ นุ่มวงษ์ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การวิจัย (Researh) นำไปต่อยอดสู่การพัฒนาและการผลิตได้อย่างไร
ผู้ดำเนินรายการ
รศ.ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล
วิทยากรรับเชิญ
อ.ดร.บุญรัตน์ โล่ห์วงศ์วัฒน ภาควิชาวิศวกรรมโลหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ
ครบรอบ 1 ปี วิกฤตน้ำมันรั่วที่อ่าวพร้าว เกาะเสม็ด จ.ระยอง
ผู้ดำเนินรายการ
รศ.ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล
การวิเคราะห์โครงสร้างพื้นฐานในเมืองยุทธศาสตร์ของประเทศเพื่อนบ้านเพื่อรองรับนักลงทุนไทย
ผู้ดำเนินรายการ
รศ.ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล
วิทยากรรับเชิญ
ผศ.ดร.จิตติชัย รุจนกนกนาฏ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ สถาบันการขนส่ง จุฬาฯ และอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ
ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมไคโตซานแคปซูลเพื่อกักเก็บสารหอม
ผู้ดำเนินรายการ
ดร.ชาญณรงค์ บาลมงคล
วิทยากรรับเชิญ
ผศ.ดร.ณัฐชา ทวีแสงสกุลไทย ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ และ ดร.วินัย โชติเธียรชัย หลักสูตรสหสาขาวิชาธุรกิจเทคโนโลยีและการจัดการนวัตกรรม จุฬาฯ
นวัตกรรมบริการ CLAIM DI
ผู้ดำเนินรายการ
รศ.ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล
วิทยากรรับเชิญ
ผศ.ดร.ณัฐชา ทวีแสงสกุลไทย รองคณบดีด้านพัฒนาองค์กรและประสิทธิภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ และคุณชูพรรณ โกวานิชย์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด
"CU Pop Bus" นวัตกรรมด้าน Application จากคณะวิศวะฯ จุฬาฯ
ผู้ดำเนินรายการ
รศ.ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล
วิทยากรรับเชิญ
นิสิตสาขาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ) คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ
การศึกษาพฤติกรรมโลหะด้วยการตรวจสอบแบบ 4 มิติ
ผู้ดำเนินรายการ
ดร.ชาญณรงค์ บาลมงคล
วิทยากรรับเชิญ
อ.ดร.เชษฐา พันธ์เครือบุตร ภาควิชาวิศวกรรมโลหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ
คอนกรีตเสริมเส้นใย
ผู้ดำเนินรายการ
ดร.ชาญณรงค์ บาลมงคล
วิทยากรรับเชิญ
อ.ดร.พิชชา จองวิวัฒสกุล ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ
รูปแบบรายการหัวข้อรายการWebboard รายการ
Left Button
รายการเจาะข่าวเช้านี้รายการฮ.นกฮูก นักอ่านรายการจิตวิทยาเพื่อคุณรายการคุยกันทันสื่อรายการนิติมิติรายการไทยศึกษารายการหยิบมาถก ยกมาคุยรายการอังกฤษอินสไตล์รายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยรายการสัตวแพทย์สนทนารายการคลินิก 101.5รายการวิทยาสามนาทีรายการพูดจาประสาช่าง
Right Button