CU Radio Logo
FM 101.5 MHz คลื่นความรู้สู่ประชาชน
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2560
สมัครสมาชิกใหม่ Sign Up for CU Radio's Member ลืมรหัสผ่าน Forgot Password แก้ไขข้อมูลส่วนตัว Edit Personal Details in Your Profile
กลับสู่หน้าหลัก Back to Home
รับฟังรายการสด Live Radio
รับฟังรายการย้อนหลัง Radio on Demand
ติดต่อเรา Contact Us
Login Button
Home > หัวข้อรายการ
รายการประจำวันที่ 19/11/2560
Remote Sening เพื่อการศึกษาพืช
ผู้ดำเนินรายการ
อ.ดร.พรรณี แสงแก้ว
วิทยากรรับเชิญ
อ.ดร.ชัยโชค ไวภาษา ภาควิชาวิศวกรรมสำรวจ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เปิดตัว MI Startup Workshop กิจกรรมเชิงปฏิบัติการของวิศวฯ
ผู้ดำเนินรายการ
รศ.ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล
วิทยากรรับเชิญ
สรณัญช์ ชูฉัตร Co-Founder MI Startup Workshop
รังสีในสิ่งแวดล้อมกับงานด้านวิศวกรรมนิวเคลียร์
ผู้ดำเนินรายการ
รศ.ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล
วิทยากรรับเชิญ
อ.ดร.รวิวรรณ กฤษณานุวัตร์ ภาควิชาวิศวกรรมนิวเคลียร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
แรงบันดาลจากพ่อ สู่งานวิศวกรรมเพื่อสังคม
ผู้ดำเนินรายการ
อ.ดร.ดาว สุวรรณแสง จั่นเจริญ
วิทยากรรับเชิญ
รศ.ดร.อติวงศ์ สุชาโต ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
แรงบันดาลจากพ่อ สู่งานวิศวกรรมเพื่อสังคม
ผู้ดำเนินรายการ
รศ.ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล
วิทยากรรับเชิญ
รศ.ดร.จิตติชัย รุจนกนกนาฏ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Smart Farm กับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
ผู้ดำเนินรายการ
รศ.ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล
วิทยากรรับเชิญ
ผศ.ดร.สรรเพชญ ชื้อนิธิไพศาล ภาควิชาวิศวกรรมสำรวจ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ กับการจัดการด้านวิศวกรรมแหล่งน้ำ
ผู้ดำเนินรายการ
อ.ดร.พรรณี แสงแก้ว
วิทยากรรับเชิญ
รศ.ดร.สุจริต คูณธนกุลวงศ์ ภาควิชาวิศวกรรมแหล่งน้ำ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิศวกรรมกับการจัดการคุณภาพอากาศ
ผู้ดำเนินรายการ
อ.ดร.ดาว สุวรรณแสง จั่นเจริญ
วิทยากรรับเชิญ
รศ.ดร.ศิริมา ปัญญาเมธีกุล ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โครงงานสิ่งประดิษฐ์สำหรับคนพิการและผู้สูงอายุของนักศึกษาในระดับนานาชาติ: ทีม Time for Tales
ผู้ดำเนินรายการ
อ.ดร.ดาว สุวรรณแสง จั่นเจริญ
วิทยากรรับเชิญ
ภาดา โพธิ์สอาด นิสิตภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ | พัชณาพร วิมลสาระวงค์ ภาควิชาสถาปัตยกรรมภายใน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โครงงานสิ่งประดิษฐ์สำหรับคนพิการและผู้สูงอายุของนักศึกษาในระดับนานาชาติ: ทีม Hit Alert
ผู้ดำเนินรายการ
ดร.ชาญณรงค์ บาลมงคล
วิทยากรรับเชิญ
ณัฐนัย อมรเทวภัทร นิสิตภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงระหว่างจุฬาฯ โดย คณะวิศวกรรมศาสตร์ และ SN Group โดย บริษัท ส. นภา (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้ดำเนินรายการ
รศ.ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล
วิทยากรรับเชิญ
คุณเกตุวลี นภาศัพท์ ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ส.นภา (ประเทศไทย) จำกัด
องค์ความรู้ทางวิศวกรรมกับการจัดการภัยพิบัติ
ผู้ดำเนินรายการ
อ.ดร.ดาว สุวรรณแสง จั่นเจริญ
วิทยากรรับเชิญ
อ.ดร.ณัฏฐ์ ลีละวัฒน์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Graphene วัสดุเปลี่ยนโลก
ผู้ดำเนินรายการ
รศ.ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล
วิทยากรรับเชิญ
ผศ.ดร.วีระยุทธ ศรีธุระวานิช ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิศวฯ จุฬาฯ ดีเด่น 2560 (ตอนที่ 7)
ผู้ดำเนินรายการ
อ.ดร.ดาว สุวรรณแสง จั่นเจริญ
วิทยากรรับเชิญ
คุณสรรพัชญ์ รัตคาม บริษัท ควอลลีเทค จำกัด (มหาชน) QLT และนิสิตเก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิศวฯ จุฬาฯ ดีเด่น 2560 (ตอนที่ 6)
ผู้ดำเนินรายการ
รศ.ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล
วิทยากรรับเชิญ
คุณศิวะ มหาสันทนะ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) และนิสิตเก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รูปแบบรายการหัวข้อรายการWebboard รายการ
Left Button
รายการพูดจาประสาช่างรายการจิตวิทยาเพื่อคุณรายการเจาะข่าวเช้านี้รายการอังกฤษอินสไตล์รายการไทยศึกษารายการฮ.นกฮูก นักอ่านรายการวิทยาสามนาทีรายการคลินิก 101.5รายการคุยกันทันสื่อรายการสัตวแพทย์สนทนารายการหยิบมาถก ยกมาคุยรายการนิติมิติรายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัย
Right Button