CU Radio Logo
FM 101.5 MHz คลื่นความรู้สู่ประชาชน
วันที่ 25 มิถุนายน 2560
สมัครสมาชิกใหม่ Sign Up for CU Radio's Member ลืมรหัสผ่าน Forgot Password แก้ไขข้อมูลส่วนตัว Edit Personal Details in Your Profile
กลับสู่หน้าหลัก Back to Home
รับฟังรายการสด Live Radio
รับฟังรายการย้อนหลัง Radio on Demand
ติดต่อเรา Contact Us
Login Button
Home > หัวข้อรายการ
Outcome-Based Engineering Education
ผู้ดำเนินรายการ
อ.ดร.ดาว สุวรรณแสง จั่นเจริญ
วิทยากรรับเชิญ
อ.ดร.เสวกชัย ตั้งอร่ามวงศ์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การแข่งขันออกแบบและสร้างหุ่นยนต์ ครั้งที่ 10 | Robot Design Contest | RDC 2017
ผู้ดำเนินรายการ
ดร.ชาญณรงค์ บาลมงคล
วิทยากรรับเชิญ
อ.ดร.สุรัฐ ขวัญเมือง ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | คุณพีระพงษ์ พิณวานิช ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ สวทช.
แนวทางพัฒนา Smart Enterprise สำหรับ SMEs ในบริบทของ Thailand 4.0
ผู้ดำเนินรายการ
รศ.ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล
วิทยากรรับเชิญ
ดร.ทนุสิทธิ์ สกุณรัตน์ นิสิตเก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โครงการ Chula Engineering Innovative Startup
ผู้ดำเนินรายการ
ดร.ชาญณรงค์ บาลมงคล
วิทยากรรับเชิญ
รศ.ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล รองคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รู้จักเมมเบรน (Membrane)
ผู้ดำเนินรายการ
อ.ดร.ดาว สุวรรณแสง จั่นเจริญ
วิทยากรรับเชิญ
ผศ.ดร.เจนยุกต์ โลห์วัชรินทร์ ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สิ่งแวดล้อมในประเทศไทย 4.0
ผู้ดำเนินรายการ
รศ.ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล
วิทยากรรับเชิญ
ดร.ประเสริฐ ตปนียางกูร นายกสมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย
เทคโนโลยีฟิวชัน
ผู้ดำเนินรายการ
อ.ดร.ดาว สุวรรณแสง จั่นเจริญ
วิทยากรรับเชิญ
ผศ.ดร.พงษ์แพทย์ เพ่งวานิชย์ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมนิวเคลียร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Oasiz อุปกรณ์ผลิตน้ำจากอากาศ
ผู้ดำเนินรายการ
รศ.ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล
วิทยากรรับเชิญ
ปฏิพล ธนารักษ์วุฒิกร นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ถุงมือแปลภาษามือ
ผู้ดำเนินรายการ
อ.ดร.ดาว สุวรรณแสง จั่นเจริญ
วิทยากรรับเชิญ
รุจิรา จิตรเจริญพร | ภัทราพร เสนาจักร์ นิสิตภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การแข่งขัน 3 Minute Thesis Chulalongkorn University
ผู้ดำเนินรายการ
รศ.ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล
วิทยากรรับเชิญ
คุณพิทยุตม์ ภิรมย์จิตต์ ประธานชมรมบัณฑิตศึกษา | นพ.นิธิพันธ์ สุขสุเมฆ คณะแพทยศาสตร์ | คุณวิชญา รงค์สยามานนท์ นิสิตบัณฑิตศึกษา สาขาสหวิชา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รู้จักถ่านหินและโรงไฟฟ้าถ่านหิน
ผู้ดำเนินรายการ
อ.ดร.ดาว สุวรรณแสง จั่นเจริญ
วิทยากรรับเชิญ
อ.ดร.อภิสิทธิ์ น้ำประสานไทย ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และปิโตรเลียม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Cleaning Robot หุ่นยนต์เก็บขยะตามชายหาด
ผู้ดำเนินรายการ
รศ.ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล
วิทยากรรับเชิญ
อ.ดร.สุรัฐ ขวัญเมือง ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล และ ภัทรพล แสงอรุณ นิสิตชมรมนักประดิษฐ์วิศวกรรมศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ความมั่นคงทางด้านรังสีและนิวเคลียร์ของชาติ
ผู้ดำเนินรายการ
อ.ดร.ดาว สุวรรณแสง จั่นเจริญ
วิทยากรรับเชิญ
รศ.ดร.สัญชัย นิลสุวรรณโฆษิต ภาควิชาวิศวกรรมนิวเคลียร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นวัตกรรมระบบจัดการปัญหาหมอกควันอย่างยั่งยืน
ผู้ดำเนินรายการ
รศ.ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล
วิทยากรรับเชิญ
ผศ.ดร.สรรเพชญ ชื้อนิธิไพศาล ภาควิชาวิศวกรรมสำรวจ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Continuously Operating Reference Station (CORS)-GPS/GNSS สาธารณูปโภค (ใหม่) ในการหาตำแหน่งของประเทศไทย
ผู้ดำเนินรายการ
รศ.ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล
วิทยากรรับเชิญ
อ.ดร.ธีทัต เจริญกาลัญญูตา ภาควิชาวิศวกรรมสำรวจ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รูปแบบรายการหัวข้อรายการWebboard รายการ
Left Button
รายการพูดจาประสาช่างรายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยรายการไทยศึกษารายการจิตวิทยาเพื่อคุณรายการคุยกันทันสื่อรายการอังกฤษอินสไตล์รายการนิติมิติรายการวิทยาสามนาทีรายการสัตวแพทย์สนทนารายการเจาะข่าวเช้านี้รายการคลินิก 101.5รายการหยิบมาถก ยกมาคุยรายการฮ.นกฮูก นักอ่าน
Right Button