CU Radio Logo
FM 101.5 MHz คลื่นความรู้สู่ประชาชน
วันที่ 13 ธันวาคม 2560
สมัครสมาชิกใหม่ Sign Up for CU Radio's Member ลืมรหัสผ่าน Forgot Password แก้ไขข้อมูลส่วนตัว Edit Personal Details in Your Profile
กลับสู่หน้าหลัก Back to Home
รับฟังรายการสด Live Radio
รับฟังรายการย้อนหลัง Radio on Demand
ติดต่อเรา Contact Us
Login Button
Home > หัวข้อรายการ
รายการประจำวันที่ 17/12/2560
การนำน้ำกลับมาใช้ภาคอุตสาหกรรม | Water Reuse
ผู้ดำเนินรายการ
ดร.ชาญณรงค์ บาลมงคล
วิทยากรรับเชิญ
อ.ดร.เจนยุกต์ โล่ห์วัชรินทร์ ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มองเศรษฐกิจไทยปี 2561
ผู้ดำเนินรายการ
ดร.ชาญณรงค์ บาลมงคล
วิทยากรรับเชิญ
บุญทักษ์ หวังเจริญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) | TMB
วิศวกรไทยกับการลงทุนในโลกปัจจุบัน
ผู้ดำเนินรายการ
รศ.ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล
วิทยากรรับเชิญ
ดร.นิเวศน์ เหมวชิรวรากร นิสิตเก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ความรู้ด้านวิศวกรรมเทคโนโลยีพื้นผิวสารกึ่งตัวนำ
ผู้ดำเนินรายการ
อ.ดร.ดาว สุวรรณแสง จั่นเจริญ
วิทยากรรับเชิญ
อ.ดร.รุ่งทิวา เมธาอาภานนท์ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Remote Sening เพื่อการศึกษาพืช
ผู้ดำเนินรายการ
อ.ดร.พรรณี แสงแก้ว
วิทยากรรับเชิญ
อ.ดร.ชัยโชค ไวภาษา ภาควิชาวิศวกรรมสำรวจ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เปิดตัว MI Startup Workshop กิจกรรมเชิงปฏิบัติการของวิศวฯ
ผู้ดำเนินรายการ
รศ.ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล
วิทยากรรับเชิญ
สรณัญช์ ชูฉัตร Co-Founder MI Startup Workshop
รังสีในสิ่งแวดล้อมกับงานด้านวิศวกรรมนิวเคลียร์
ผู้ดำเนินรายการ
รศ.ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล
วิทยากรรับเชิญ
อ.ดร.รวิวรรณ กฤษณานุวัตร์ ภาควิชาวิศวกรรมนิวเคลียร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
แรงบันดาลจากพ่อ สู่งานวิศวกรรมเพื่อสังคม
ผู้ดำเนินรายการ
อ.ดร.ดาว สุวรรณแสง จั่นเจริญ
วิทยากรรับเชิญ
รศ.ดร.อติวงศ์ สุชาโต ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
แรงบันดาลจากพ่อ สู่งานวิศวกรรมเพื่อสังคม
ผู้ดำเนินรายการ
รศ.ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล
วิทยากรรับเชิญ
รศ.ดร.จิตติชัย รุจนกนกนาฏ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Smart Farm กับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
ผู้ดำเนินรายการ
รศ.ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล
วิทยากรรับเชิญ
ผศ.ดร.สรรเพชญ ชื้อนิธิไพศาล ภาควิชาวิศวกรรมสำรวจ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ กับการจัดการด้านวิศวกรรมแหล่งน้ำ
ผู้ดำเนินรายการ
อ.ดร.พรรณี แสงแก้ว
วิทยากรรับเชิญ
รศ.ดร.สุจริต คูณธนกุลวงศ์ ภาควิชาวิศวกรรมแหล่งน้ำ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิศวกรรมกับการจัดการคุณภาพอากาศ
ผู้ดำเนินรายการ
อ.ดร.ดาว สุวรรณแสง จั่นเจริญ
วิทยากรรับเชิญ
รศ.ดร.ศิริมา ปัญญาเมธีกุล ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โครงงานสิ่งประดิษฐ์สำหรับคนพิการและผู้สูงอายุของนักศึกษาในระดับนานาชาติ: ทีม Time for Tales
ผู้ดำเนินรายการ
อ.ดร.ดาว สุวรรณแสง จั่นเจริญ
วิทยากรรับเชิญ
ภาดา โพธิ์สอาด นิสิตภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ | พัชณาพร วิมลสาระวงค์ ภาควิชาสถาปัตยกรรมภายใน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โครงงานสิ่งประดิษฐ์สำหรับคนพิการและผู้สูงอายุของนักศึกษาในระดับนานาชาติ: ทีม Hit Alert
ผู้ดำเนินรายการ
ดร.ชาญณรงค์ บาลมงคล
วิทยากรรับเชิญ
ณัฐนัย อมรเทวภัทร นิสิตภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงระหว่างจุฬาฯ โดย คณะวิศวกรรมศาสตร์ และ SN Group โดย บริษัท ส. นภา (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้ดำเนินรายการ
รศ.ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล
วิทยากรรับเชิญ
คุณเกตุวลี นภาศัพท์ ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ส.นภา (ประเทศไทย) จำกัด
รูปแบบรายการหัวข้อรายการWebboard รายการ
Left Button
รายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยรายการอังกฤษอินสไตล์รายการเจาะข่าวเช้านี้รายการคลินิก 101.5รายการพูดจาประสาช่างรายการวิทยาสามนาทีรายการคุยกันทันสื่อรายการนิติมิติรายการสัตวแพทย์สนทนารายการฮ.นกฮูก นักอ่านรายการไทยศึกษารายการจิตวิทยาเพื่อคุณรายการหยิบมาถก ยกมาคุย
Right Button