CU Radio Logo
FM 101.5 MHz คลื่นความรู้สู่ประชาชน
วันที่ 20 กันยายน 2560
สมัครสมาชิกใหม่ Sign Up for CU Radio's Member ลืมรหัสผ่าน Forgot Password แก้ไขข้อมูลส่วนตัว Edit Personal Details in Your Profile
กลับสู่หน้าหลัก Back to Home
รับฟังรายการสด Live Radio
รับฟังรายการย้อนหลัง Radio on Demand
ติดต่อเรา Contact Us
Login Button
Home > หัวข้อรายการ
Listen
การใช้ยาที่ปลอดภัย
ผู้ดำเนินรายการ
อรอุมา พงษ์แสง
Listen
คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานคร
ผู้ดำเนินรายการ
อรอุมา พงษ์แสง
วิทยากรรับเชิญ
ผศ.ดร.สุวิณี วิวัฒน์วานิช คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Listen
อาหารกับภูมิคุ้มกันในร่างกาย
ผู้ดำเนินรายการ
อรอุมา พงษ์แสง
Listen
จิตวิทยาตามแนวพระราชดำริ
ผู้ดำเนินรายการ
อรอุมา พงษ์แสง
วิทยากรรับเชิญ
ผศ.ดร.กรรณิการ์ นลราชสุวัจน์ คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Listen
มะเร็งเม็ดเลือดขาว
ผู้ดำเนินรายการ
อรอุมา พงษ์แสง
Listen
โรคติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์
ผู้ดำเนินรายการ
อรอุมา พงษ์แสง
วิทยากรรับเชิญ
อ.ดร.รัชนีพร ติยะวิสุทธิ์ศรี คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Listen
อันตรายในโซเดียม
ผู้ดำเนินรายการ
อรอุมา พงษ์แสง
Listen
การใช้ยาเบาหวานและการดูแลตนเอง
ผู้ดำเนินรายการ
อรอุมา พงษ์แสง
วิทยากรรับเชิญ
ผศ.ภญ.ดร.สุธาทิพย์ พิชญไพบูลย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Listen
โรคกล่องเสียงอักเสบ
ผู้ดำเนินรายการ
อรอุมา พงษ์แสง
Listen
ทำอย่างไรเมื่อลูกไฮเปอร์
ผู้ดำเนินรายการ
อรอุมา พงษ์แสง
วิทยากรรับเชิญ
พญ.อดิศร์สุดา เฟื่องฟู สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
Listen
อาการปวดศีรษะ
ผู้ดำเนินรายการ
อรอุมา พงษ์แสง
Listen
มิติใหม่ในการรักษามะเร็งตับและมะเร็งลำไส้ใหญ่
ผู้ดำเนินรายการ
อรอุมา พงษ์แสง
วิทยากรรับเชิญ
พญ.เอกอนงค์ วรกิตสิทธิสาธร รังสีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์
Listen
วัณโรค
ผู้ดำเนินรายการ
อรอุมา พงษ์แสง
วิทยากรรับเชิญ
ผศ.นพ.กมล แก้วกิติณรงค์ อายุรแพทย์โรคปอด โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
Listen
บุหรี่กับวัณโรค
ผู้ดำเนินรายการ
อรอุมา พงษ์แสง
วิทยากรรับเชิญ
ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่
Listen
ปัญหาการนอนกรน
ผู้ดำเนินรายการ
อรอุมา พงษ์แสง
Listen
การทำกายภาพบำบัดลดอาการปวดในผู้สูงอายุ
ผู้ดำเนินรายการ
อรอุมา พงษ์แสง
วิทยากรรับเชิญ
ผศ.ดร.อดิษฐ์ จิรเดชนันท์ ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Listen
ผลไม้ที่ช่วยบำรุงสายตา
ผู้ดำเนินรายการ
อรอุมา พงษ์แสง
Listen
การใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล
ผู้ดำเนินรายการ
อรอุมา พงษ์แสง
วิทยากรรับเชิญ
ผศ.ภก.ดร.ชาญกิจ พุฒิเลอพงศ์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Listen
โรคลำไส้อักเสบ
ผู้ดำเนินรายการ
อรอุมา พงษ์แสง
Listen
ผู้ที่มีปัญหาทางสุขภาพจิต
ผู้ดำเนินรายการ
อรอุมา พงษ์แสง
วิทยากรรับเชิญ
รศ.พญ.สุพร อภินันทเวช ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
Listen
ผลสำรวจความสุขของคนไทยปี 2558
ผู้ดำเนินรายการ
อรอุมา พงษ์แสง
Listen
ความเข้าใจในโยคะ
ผู้ดำเนินรายการ
อรอุมา พงษ์แสง
วิทยากรรับเชิญ
อ.ดร.นันทกา ทวีปกุล ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาความสามารถเด็ก จังหวัดลำปาง
Listen
โรคกรดไหลย้อน
ผู้ดำเนินรายการ
อรอุมา พงษ์แสง
Listen
ชัยชนะของเด็กขี้แพ้
ผู้ดำเนินรายการ
อรอุมา พงษ์แสง
วิทยากรรับเชิญ
รศ.พญ.พรรณทิพา ฉัตรชาตรี ฝ่ายกุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
Listen
โรคหัด
ผู้ดำเนินรายการ
อรอุมา พงษ์แสง
Listen
อาหารสำหรับสตรีที่ตั้งครรภ์
ผู้ดำเนินรายการ
อรอุมา พงษ์แสง
วิทยากรรับเชิญ
อ.ดร.กิตณา แมคึเน็น คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Listen
โรคหมอนกระดูกสันหลังเคลื่อน
ผู้ดำเนินรายการ
อรอุมา พงษ์แสง
Listen
สัญญาณเตือนโรคมะเร็ง
ผู้ดำเนินรายการ
อรอุมา พงษ์แสง
วิทยากรรับเชิญ
ภญ.ดร.ณัฏฐดา อารีเปี่ยม คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Listen
การชะลอความเสื่อมชราของผิวหนังและการต้านอนุมูลอิสระ
ผู้ดำเนินรายการ
อรอุมา พงษ์แสง
วิทยากรรับเชิญ
ผศ.ภญ.ดร.วริษา พงศ์เรขนานนท์ ภาควิชาเภสัชวิทยาและสรีรวิทยา คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Listen
สุขภาพทางเพศ
ผู้ดำเนินรายการ
อรอุมา พงษ์แสง
วิทยากรรับเชิญ
รศ.นพ.สมชาย ธนวัฒนาเจริญ ฝ่ายสูติศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
รูปแบบรายการหัวข้อรายการWebboard รายการ
Left Button
รายการฮ.นกฮูก นักอ่านรายการคลินิก 101.5รายการสัตวแพทย์สนทนารายการคุยกันทันสื่อรายการหยิบมาถก ยกมาคุยรายการเจาะข่าวเช้านี้รายการวิทยาสามนาทีรายการนิติมิติรายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยรายการจิตวิทยาเพื่อคุณรายการอังกฤษอินสไตล์รายการพูดจาประสาช่างรายการไทยศึกษา
Right Button